Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển tiếng Việt tiểu học

Được đăng lên bởi nthduong
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A
A-p¸c-thai (apartheid): mét ghÐp
trong tiÕng Lan ch©u Phi, bao
gåm hai lµ apart ( nghÜa lµ
“t¸ch biÖt”) heid (cã nghÜa
“chñng téc”). §¹o luËt a-p¸c-thai
(ph©n biÖt chñng téc) ®Çu tiªn ban
hµnh ë Nam Phi n¨m 1913, trong thêi
k× thùc d©n Anh thèng trÞ Nam Phi.
¸c c¶m (d): c¶m gi¸c kh«ng a thÝch
mét ngêi kh¸c.
¸c ®éc (t): ¸c mét c¸ch th©m hiÓm.
¸c i (t): h¹i lín, g©y ra tai i
lín.
¸c khÈu (t): hay i nh÷ng lêi ®éc
®Þa.
¸c liÖt (t): déi y nhiÒu thiÖt
h¹i.
¸c méng (d): 1. GiÊc ghª sî. 2.
§Ó vÝ víi mét tai ho¹ lín ®· tr¶i qua.
¸c nghiÖt (t): ®éc ¸c vµ cay nghiÖt.
¸c «n (d): nh÷ng tham gia ngôy
qu©n, ngôy quyÒn cò cã nhiÒu téi ¸c.
¸c quû (d): quû d÷, g©y nhiÒu ®iÒu ¸c
h¹i.
¸c thó (d): thó d÷ lín thÓ g©y h¹i
cho con ngêi.
¸i quèc : yªu níc
an (t): yªn æn.
an c l¹c nghiÖp: sèng yªn æn lµm
¨n vui vÎ.
an dìng (®g): nghØ ng¬i ¨n uèng
theo chÕ ®é thÝch hîp ®Ó t¨ng søc
khoÎ.
an khang (t): nh yªn khoÎ
m¹nh.
an ninh: Yªn æn t chÝnh trÞ,
trËt tù x· héi.
an phËn: b»ng ng víi th©n phËn,
víi hoµn c¶nh, kh«ng mong g× h¬n.
an toµn: Yªn æn h¼n, tr¸nh ®îc tai
n¹n, tr¸nh ®îc thiÖt h¹i.
anh dòng (t): søc m¹nh tinh thÇn
kh¸c thêng ®Ó t qua khã kh¨n.
nguy hiÓm, lµm nh÷ng viÖc cao ®Ñp.
anh hµo: ngêi cã tµi n¨ng vµ khÝ
ph¸ch h¬n h¼n ngêi thêng.
anh hïng (d): ngêi lËp lªn c«ng tr¹ng
lín víi nh©n d©n vµ ®Êt níc.
anh kiÖt: Ngêi tµi giái xuÊt chóng.
anh minh (t): s¸ng suèt vµ tµi giái.
anh tµi: Ngêi tµi giái xuÊt s¾c.
anh tuÊn: Ngêi ®µn «ng tíng m¹o
®Ñp vµ tµi trÝ h¬n ngêi.
¸nh (d): nh÷ng tia s¸ng do mét vËt
ph¸t ra hoÆc ph¶n chiÕu l¹i.
ao (d): vïng tròng trªn mÆt ®Êt ®Ó gi÷
níc nu«i c¸, trång rau.
ao íc (®g): mong muèn thiÕt tha.
µo: ïa vµo nhanh.
µo µo: pháng tiÕng giã thæi
m¹nh, tiÕng níc ch¶y xiÕt hay tiÕng
ån ë chç ®«ng ngêi.
µo ¹t: m¹nh, nhanh dån dËp trªn
ph¹m vi lín.
¶o méng: ®iÒu íc muèn viÓn ng,
kh«ng thùc tÕ.
¶o tëng: ý nghÜ hoÆc ®iÒu tëng
viÓn v«ng, kh«ng thùc tÕ.
¶o väng: hi väng, mong íc viÓn v«ng,
kh«ng thùc tÕ.
¸p bøc (®g): ®Ì nÐn tíc hÕt quyÒn
tù do.
¸p dông: ®em dïng trong thùc
®iÒu ®· nhËn thøc ®îc.
¸p ®¶o: §Ì bÑp vµ dån vµo thÕ kh«ng
thÓ trçi dËy ®îc n÷a.
¸p gi¶i: §i kÌm ®Ó gi¶i ®i.
¸y n¸y: kh«ng yªn lßng vÒ ®iÒu ®·
kh«ng lµm ®îc nh ý muèn.
¡
¨n (®g): 1. §a thøc ¨n vµo miÖng
nhai, nuèt. 2. §îc, h¬n trong cuéc
tranh chÊp (¨n hay thua); 3. ThÊm,
dÝnh (hå d¸n kh«ng ¨n, da ¨n n¾ng);
4. NhËn, høng chÞu (lµm c«ng ¨n l-
¬ng, ¨n ®ßn); 5. §i ¨n nh©n dÞp ®ã
(®i ¨n cíi; vÒ quª ¨n giç)
¨n b¸mg): søc lao ®éng
kh«ng lµm viÖc, chØ sèng nhê vµo lao
®éng cña ngêi kh¸c.
¨n c¾p: LÊy mét c¸ch lÐn lót.
¨n chia: chia nhau kÕt qu¶ hoÆc lîi
nhuËn thu ®îc.
¨n (®g): dµnh, lõa phØnh ®Ó ¨n
cña ngêi kh¸c.
¨n gian (®g): cè ý tÝnh sai, lµm sai
®i ®Ó thu lîi nhuËn vÒ m×nh.
¨n hiÕp (®g): û thÕ m¹nh b¾t ngêi
kh¸c lµm theo ý muèn cña m×nh.
¨n häc (®g): ¨n häc (nãi kh¸i
qu¸t).
¨n mÆc (®g): mÆc ( nãi kh¸i qu¸t).
¨n nãi (®g): nãi n¨ng bµy tá ý kiÕn.
¨n tr¶ b÷a: ¡n kháe rÊt ngon
miÖng khi míi khái èm.
1
Từ điển tiếng Việt tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển tiếng Việt tiểu học - Người đăng: nthduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Từ điển tiếng Việt tiểu học 9 10 773