Ktl-icon-tai-lieu

Tư duy tích phân đặc trưng và đặc biệt

Được đăng lên bởi motdemmuathu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÍCH PHÂN - NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI ĐẾN – BIÊN SOẠN : VÕ MINH

HÙNG

TÍCH PHÂN : “NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI ĐẾN“
Như chúng ta đã biết, tích phân là một đối tượng không thể thi ếu trong đề thi đ ại h ọc, h ầu h ết
các câu tích phân xuất hiện trong đề thi gần đây đều không khó. Tuy nhiên không lo ại tr ừ kh ả
năng vào một ngày đẹp trời nào đó, nhóm tác gỉa đề thi n ổi hứng dành t ặng chúng ta m ột câu
tích phân “hay, lạ và khó” nhất là lại với trường hợp của kì thi năm 2015 s ắp t ới – m ột năm có
nhiều sóng gió, biến động trong ngành giáo d ục. Vì v ậy đ ể không b ị b ỡ ng ỡ, th ất v ọng khi g ặp
một câu tích phân như thế ở kì thi đại học sắp tới, chúng ta c ần chu ẩn b ị t ốt hành trang, vũ khí
để dành phần thắng trong cuộc chiến !
Bản thân tôi cũng là một học sinh bình thường như các bạn, tôi không thông minh v ượt b ậc nh ư
“con nhà người ta”, cũng không siêng năng, chăm chỉ cho lắm. Tuy nhiên tôi có cá tính r ằng đã h ọc
cái gì thì cần hiểu bản chất của nó, tôi rất ghét phải thừa nhận m ột cách m ơ h ồ, không có căn c ứ
- điều mà chúng ta gặp ở mọi nơi, từ cách dạy của gíao viên cho tới các bộ sách tham kh ảo… Vì
vậy tôi đã cố gắng đi tìm ra một số chân lý mà không ph ải ở đâu bạn cũng đ ược d ạy và đi ều đó
thực sự quan trọng để gíup chúng ta tiến sâu hơn, rèn luyện tốt lối tư duy riêng bi ệt không
giống ai và thậm chí có thể gỉai một bài toán với th ời gian bằng m ột ph ần 3 th ời gian ng ười
khác giải. Tất cả điều đó, các bạn sẽ được gặp trong tập tài liệu sau ./.
Hãy luôn nhớ rằng : Một trong những phương pháp học toán là sau mỗi bài toán
chúng ta cần tìm ra những “điểm nhấn “ để có thể hiểu vấn đề một cách “ thông thái
“ hơn.
Vậy để làm được điều đó, người học toán cần điều gì?
1.

Suy nghĩ thật kỹ, thật thấu đáo về vấn đề được đặt ra.

2.

Tìm mối liên hệ giữa các kiến thức xung quanh vấn đề đó.

3.

Tự đặt câu hỏi xung quanh một vấn đề nhỏ để tìm cách tổng quát thích hợp.

(Tài liệu không hoàn toàn do chính tôi sáng tác, m ột s ố bài t ập, kinh nghi ệm đ ược s ưu t ầm t ừ
quá trình tôi tìm hiểu, học hỏi )
Tôi luôn sẵn sàng thảo luận để học hỏi, sẻ chia để vươn lên cùng t ất c ả m ọi đ ối tượng, m ọi lúc,
mọi nơi…
Chân thành cảm ơn !
Thành Vinh, ngày 29.12.2014
Võ Minh Hùng ( @zanter ) – THPT LVT
Góp ý xin gửi về : motdemmuathu@gmail.com

Tích phân và một số điều cần nói đến – Biên soạn : Võ Minh Hùng – zanter

1

TÍCH PHÂN - NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI ĐẾN – BIÊN SOẠN : VÕ MINH

HÙNG

ĐẦU TIÊN CẦN NHẮC LẠI MỘT SỐ KIẾN THỨC :

XIN PHÂN TÍCH QUA MỘT BÀI TOÁN NHỎ SAU:
...
TÍCH PHÂN - NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI ĐẾN – BIÊN SON : VÕ MINH
HÙNG
TÍCH PHÂN : “NHNG ĐIU CN NÓI ĐẾN“
Nh chúng ta đã bi t, tích phân là m t đ i t ng không th thi u trong đ thi đ i h c, h u h tư ế ượ ế ế
các câu tích phân xu t hi n trong đ thi g n đây đ u không khó. Tuy nhiên không lo i tr kh
năng vào m t ngày đ p tr i nào đó, nhóm tác g a đ thi n i h ng dành t ng chúng ta m t câu
tích phân “hay, l và khó” nh t là l i v i tr ng h p c a kì thi năm 2015 s p t i – m t năm có ườ
nhi u sóng gió, bi n đ ng trong ngành giáo d c. Vì v y đ không b b ng , th t v ng khi g p ế
m t câu tích phân nh th kì thi đ i h c s p t i, chúng ta c n chu n b t t hành trang, vũ khí ư ế
đ dành ph n th ng trong cu c chi n ! ế
B n thân tôi cũng là m t h c sinh bình th ng nh các b n, tôi không thông minh v t b c nh ườ ư ượ ư
“con nhà ng i ta”, cũng không siêng năng, chăm ch cho l m. Tuy nhiên tôi có cá tính r ng đã h cườ
cái gì thì c n hi u b n ch t c a nó, tôi r t ghét ph i th a nh n m t cách m h , không có căn c ơ
- đi u mà chúng ta g p m i n i, t cách d y c a gíao viên cho t i các b sách tham kh o… Vì ơ
v y tôi đã c g ng đi tìm ra m t s chân lý mà không ph i đâu b n cũng đ c d y và đi u đó ượ
th c s quan tr ng đ gíup chúng ta ti n sâu h n, rèn luy n t t l i t duy riêng bi t không ế ơ ư
gi ng ai và th m chí có th g ai m t bài toán v i th i gian b ng m t ph n 3 th i gian ng i ườ
khác gi i. T t c đi u đó, các b n sẽ đ c g p trong t p tài li u sau ./. ượ
y luôn nhớ rằng : Mt trong những phương pháp học tn là sau mỗi bài toán
chúng ta cần m ra những “điểm nhấn để th hiểu vấn đmột cách thông thái
hơn.
Vy để làm được điều đó, ni hc tn cần điều gì?
1. Suy nghĩ thật k, thật thấu đáo v vn đđược đt ra.
2. m mối liên h gia các kiến thức xung quanh vn đề đó.
3. T đt câu hỏi xung quanh mt vn đnhỏ đ 7m cách tổng qt thích hp.
(Tài li u không hoàn toàn do chính tôi sáng tác, m t s bài t p, kinh nghi m đ c s u t m t ượ ư
quá trình tôi tìm hi u, h c h i )
Tôi luôn s n sàng th o lu n đ h c h i, s chia đ v n lên cùng t t c m i đ i t ng, m i lúc, ươ ượ
m i n i… ơ
Chân thành c m n ! ơ
Thành Vinh, ngày 29.12.2014
Võ Minh Hùng ( @zanter ) – THPT LVT
Góp ý xin g i v : motdemmuathu@gmail.com
Tích phân và một s điu cn nói đến Biên son : Minh Hùng zan t e r
1
Tư duy tích phân đặc trưng và đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư duy tích phân đặc trưng và đặc biệt - Người đăng: motdemmuathu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tư duy tích phân đặc trưng và đặc biệt 9 10 400