Ktl-icon-tai-lieu

tứ giác_hình 8, chương 1

Được đăng lên bởi chetmat111
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phiếu bài tập ngày 21/06/2015

Lớp: 8.1

I. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC – NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:
a)

( x 2 –1)( x 2  2 x )

b)

2

d)
e)
Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:
a)

2

2 x y(2 x – 3y  5yz)

b)

c)

f)

( x – 2 y )( x y  xy  2 y )
2

d)
e)
Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau:

b)

(2 x  3x  1).(5x  2)

2 2

2 2
x y.(3 xy – x 2  y )
3

a)

c)

3

( x  1)( x – x  1)

3

(2 x  1)(3 x  2)(3 – x )

c)

2

( x – y )( x  xy  y )

f)

( x  3)( x 2  3 x – 5)
( x 2  2 x  3).( x  4)

2
xy( x 2 y – 5 x  10 y)
5
 1

3
 xy –1 .( x – 2 x – 6)
 2


( x  y )( x 4  x 3 y  x 2 y 2  xy3  y 4 )  x 5  y 5
( x  y )( x 4  x 3 y  x 2 y 2  xy 3  y 4 )  x 5  y 5
(a  b)(a3  a 2b  ab 2  b 3 )  a 4  b 4
(a  b)(a2  ab  b2 )  a3  b3

d)
Bài 4. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:
a)
b)
c)

A  ( x  2)( x 4  2 x 3  4 x 2  8 x  16)

với

x 3

B  ( x  1)( x 7  x 6  x 5  x 4  x 3  x 2  x  1)
C  ( x  1)( x 6  x 5  x 4  x 3  x 2  x  1)

.

với

với

ĐS:
x2

x2

.

ĐS:

.

ĐS:

D  2 x (10 x 2  5 x  2)  5 x (4 x 2  2 x  1)

x  5
d)
với
.
Bài 5. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:
1
x  2, y  
3
2
2
3
A  ( x  x y  xy  y )( x  y )
2
a)
với
.
4

b)

3

2 2

3

4

B  (a  b)(a  a b  a b  ab  b )

với

a  3, b  2

C  ( x 2  2 xy  2 y 2 )( x 2  y 2 )  2 x 3 y  3 x 2 y 2  2 xy 3

ĐS:

B  255
C  129
D  5

A

ĐS:
.

1
1
x   ,y  
2
2

c)
với
Bài 6. Chứng minh rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
A  (3x  7)(2 x  3)  (3x  5)(2 x  11)
a)
Trung tâm Hocmai.vn Đống Đa

A  211

ĐS:

B  275
C

. ĐS:

255
16

3
16

GVCN: Đỗ Thị Nga

Phiếu bài tập ngày 21/06/2015

b)
c)
d)

Lớp: 8.1

B  ( x 2  2)( x 2  x  1)  x ( x 3  x 2  3x  2)
C  x ( x 3  x 2  3x  2)  ( x 2  2)( x 2  x  1)
D  x (2 x  1)  x 2 ( x  2)  x 3  x  3
E  ( x  1)( x 2  x  1)  ( x  1)( x 2  x  1)

e)
Bài 7. * Tính giá trị của đa thức:
a)
b)
c)

P( x )  x 7  80 x 6  80 x 5  80 x 4  ...  80 x  15

với

Q( x )  x14  10 x13  10 x12  10 x11  ...  10 x 2  10 x  10
R( x )  x 4  17 x 3  17 x 2  17 x  20

Trung tâm Hocmai.vn Đống Đa

với

x  16

x  79
với

ĐS:
x9

P(79)  94

ĐS:
ĐS:

Q(9)  1
R(16)  4

GVCN: Đỗ Thị Nga

...
Phiếu bài tập ngày 21/06/2015 Lớp: 8.1
I. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC – NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:
a)
x x x
2 2
( 1)( 2 )
b)
x x x(2 1)(3 2)(3 )
c)
x x x
2
( 3)( 3 5)
d)
x x x
2
( 1)( 1)
e)
x x x
3
(2 3 1).(5 2)
f)
x x x
2
( 2 3).( 4)
Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:
a)
x y x y yz
3 2
2 (2 3 5 )
b)
x y x y xy y
2 2
( 2 )( 2 )
c)
d)
x y xy x y
2 2
2
.(3 )
3
e)
f)
xy x x
3
1
1 .( 2 6)
2
Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau:
a)
x y x x y x y xy y x y
4 3 2 2 3 4 5 5
( )( )
b)
x y x x y x y xy y x y
4 3 2 2 3 4 5 5
( )( )
c)
a b a a b ab b a b
3 2 2 3 4 4
( )( )
d)
a b a ab b a b
2 2 3 3
( )( )
Bài 4. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:
a)
A x x x x x
4 3 2
( 2)( 2 4 8 16)
với
x 3
. ĐS:
A 211
b)
B x x x x x x x x
7 6 5 4 3 2
( 1)( 1)
với
x 2
. ĐS:
B 255
c)
C x x x x x x x
6 5 4 3 2
( 1)( 1)
với
x 2
. ĐS:
C 129
d)
D x x x x x x
2 2
2 (10 5 2) 5 (4 2 1)
với
x 5 
. ĐS:
D 5 
Bài 5. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:
a)
A x x y xy y x y
3 2 2 3
( )( )
với
x y
1
2,
2
. ĐS:
A
255
16
b)
B a b a a b a b ab b
4 3 2 2 3 4
( )( )
với
a b3, 2
. ĐS:
B 275
c)
C x xy y x y x y x y xy
2 2 2 2 3 2 2 3
( 2 2 )( ) 2 3 2
với
x y
1 1
,
2 2
 
. ĐS:
C
3
16
Bài 6. Chứng minh rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
a)
A x x x x(3 7)(2 3) (3 5)(2 11)
Trung tâm Hocmai.vn Đống Đa GVCN: Đỗ Thị Nga
tứ giác_hình 8, chương 1 - Trang 2
tứ giác_hình 8, chương 1 - Người đăng: chetmat111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tứ giác_hình 8, chương 1 9 10 731