Ktl-icon-tai-lieu

Tự nhận thức và quý trọng bản thân

Được đăng lên bởi vuucongson
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÜ n¨ng tù nhËn thøc VÀ
QUÝ TRỌNG BẢN THÂN

1

KHỞI ĐỘNG
Trò chơi: Buổi tiệc Cocktail

2
2

Nh÷ng ®iÒu t«i thÊy hµi lßng vÒ
m×nh
Lµm bµi tËp c¸ nh©n:
LiÖt kª nh÷ng ®iÓm mµ c¸c b¹n thÊy hµi lßng vÒ b¶n
th©n vµo phiÕu bµi tËp "Nh÷ng ®iÒu t«i thÊy hµi
lßng vÒ m×nh"
VÝ dô: vÒ søc khoÎ, vÒ h×nh thøc bªn ngoµi, vÒ häc
vÊn, vÒ gia ®×nh, vÒ b¹n bÌ, vÒ quª h¬ng, vÒ n¨ng
khiÕu së trêng, vÒ t×nh c¶m, vÒ mét phÈm chÊt ®¹o
®øc,..)
3

PhiÕu bµi tËp
Nh÷ng ®iÒu t«i thÊy hµi lßng vÒ m×nh

4

Th¶o luËn c¶ líp
1. Cã ai kh«ng cã ®iÓm nµo hµi lßng vÒ
m×nh kh«ng?
2. ViÖc biÕt x¸c ®Þnh nh÷ng ®iÓm ®¸ng hµi
lßng vÒ m×nh cã cÇn thiÕt kh«ng? CÇn
thiÕt nh thÕ nµo?

5

KÕt luËn
• Chóng ta ai còng cã nh÷ng ®iÓm ®¸ng tù
hµo, hµi lßng vÒ m×nh, ngêi cã ®iÓm nµy, ng
êi cã ®iÓm kh¸c, dï lµ ngêi sèng ë n«ng
th«n hay thµnh thÞ, dï lµ nam hay n÷, dï lµ
nhiÒu tuæi hay Ýt tuæi, cã hoµn c¶nh khã
kh¨n hay thuËn lîi,...
• V× vËy, chóng ta cÇn ph¶i tù tin vµ ph¸t huy
nh÷ng ®iÓm ®ã.
6

Bµi tËp “ T«i lµ ai“
Lµm bµi tËp c¸ nh©n :
- T×m nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt nhÊt cña b¹n vµ ghi vµo
môc 1(VÝ dô: t«i rÊt thÝch h¸t, t«i thÝch mÆc ¸o mÇu
s¸ng, t«i rÊt hay cêi, ...).
- T×m 3 - 5 ®iÓm m¹nh cña b¹n vÒ c¸c mÆt vµ ghi vµo
môc 2( VÝ dô: T«i lµ ngêi dÔ hoµ ®ång, t«i cã nhiÒu
b¹n, t«i nÊu ¨n ngon, t«i khoÎ m¹nh,…)
- T×m mét vµi ®iÓm b¹n thÊy m×nh cßn cÇn ph¶i cè
g¾ng vµ ghi vµo môc 3. ( VÝ dô: T«i cßn nhót nh¸t, t«i
cßn hay bÞ phô thuéc vµo ngêi kh¸c,...)
7

PhiÕu bµi tËp
T«i lµ ai?
1. §Æc tÝnh cña t«i lµ:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
. …………………………………………………………………..
2. Nh÷ng ®iÓm m¹nh cña t«i lµ:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
3. Nh÷ng ®iÓm t«i cßn cÇn ph¶i cè g¾ng lµ:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
8

Th¶o luËn c¶ líp
1. Cã ai hoµn toµn gièng ai kh«ng?
2. Cã ai toµn nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ kh«ng cã mét
®iÓm yÕu nµo kh«ng? Cã ai toµn ®iÓm yÕu vµ
kh«ng cã mét ®iÓm m¹nh nµo kh«ng?
3. ViÖc x¸c ®Þnh ®îc ®Æc tÝnh, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu
cña b¶n th©n m×nh cã ph¶i lµ mét viÖc dÔ dµng
kh«ng? V× sao?
4. NhËn thøc ®îc nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña b¶n
th©n cã t¸c dông g×?
9

KÕt luËn


Mçi ngêi ®Òu cã b¶n s¾c riªng,
kh«ng ai gièng ai hoµn toµn. Ai còng
cã nh÷ng mÆt m¹nh vµ h¹n chÕ riªng.

 §Ó x¸c ®Þnh ®îc ®Æc tÝnh, nh÷ng
mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña b¶n th©n cÇn
ph¶i cã kÜ n¨ng tù nhËn thøc.
10

T×m hiÓu ý nghÜa cña KN tù nhËn thøc
Th¶o luËn nhãm
...
1
KÜ n¨ng tù nhËn thøc V À
QUÝ TR NG B N TH N Â
Tự nhận thức và quý trọng bản thân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự nhận thức và quý trọng bản thân - Người đăng: vuucongson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tự nhận thức và quý trọng bản thân 9 10 730