Ktl-icon-tai-lieu

Tự ôn luyện thi môn toán

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN ðỨC TUẤN

TỰ ÔN LUYỆN THI

MÔN TOÁN
Hà nội, 1 - 2005

Tự ôn luyện thi ñại học môn toán

Chương 1: Phương trình và bất phương trình
Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
I. Cách giải
1) Phương trình bậc nhất:
•

ax + b = 0, a,b ∈ IR.

Nếu a ≠ 0 thì phương trình có nghiệm duy nhất x = -

b
.
a

• Nếu a = 0, b ≠ 0 thì phương trình vô nghiệm.
• Nếu a = b = 0 thì phương trình nghiệm ñúng với mọi x ∈ IR.
ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0.
2) Phương trình bậc hai:
2
• Nếu ∆ = b – 4ac < 0 phương trình vô nghiệm.
b
• Nếu ∆ = 0 phương trình có nghiệm kép x1 = x 2 = .
2a
−b± ∆
• Nếu ∆ > 0 phương trình có hai nghiệm phân biệt x 1, 2 =
.
2a
II. ðịnh lí Viét và hệ quả về dấu các nghiệm
1) ðịnh lí Viét : Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 có hai nghiệm x1 , x 2 thì
b
c
và P = x1.x 2 = .
S = x1 + x 2 = a
a
2) Hệ quả: Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 có hai nghiệm:
∆ ≥ 0
c

Trái dấu ⇔
<0
Cùng dấu ⇔  c
a
 a > 0

∆ ≥ 0

c
Cùng dương ⇔  > 0
a
 b
− a > 0


∆ ≥ 0

c
Cùng âm ⇔  > 0
a
 b
− a < 0

III. ðịnh lí về dấu của tam thức bậc hai
Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c, a ≠ 0 ta có
1. ðịnh lí thuận:
• Nếu ∆ = b2 – 4ac < 0 thì a.f(x) > 0 với ∀ x.
b
• Nếu ∆ = 0 thì a.f(x) > 0 với ∀ x ≠ .
2a
• Nếu ∆ > 0 khi ñó f(x) có hai nghiệm phân biệt x1 < x2 và
a.f(x) > 0 với x ngoài [ x1 ; x 2 ] .
a.f(x) < 0 với x1 < x < x 2 .
2. ðịnh lí ñảo: Nếu tồn tại số α sao cho a.f( α ) < 0 thì tam thức có hai nghiệm phân biệt
và số α nằm trong khoảng hai nghiệm ñó: x1 < α < x 2 .

Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội

1

Tự ôn luyện thi ñại học môn toán

IV. Ứng dụng
1. ðiều kiện ñể f(x) = ax2 + bx + c không ñổi dấu với mọi x
a = b = 0
a = b = 0


c > 0
c ≥ 0

f(x) ≥ 0 với ∀ x ⇔ 
f(x) > 0 với ∀ x ⇔
a > 0
a > 0


∆ < 0
∆ ≤ 0
a = b = 0
a = b = 0


c < 0
c ≤ 0

f(x) ≤ 0 với ∀ x ⇔ 
f(x) < 0 với ∀ x ⇔
a < 0
a < 0


∆ < 0
∆ ≤ 0
2. So sánh nghiệm tam thức bậc hai với số thực α
•
•

ðiều kiện ñể f(x) có hai nghiệm phân biệt và x1 < α < x 2 là: a.f( α ) < 0.
ðiều kiện ñể f(x) có hai nghiệm phân biệt và α nằm ngoài khoảng hai
∆ > 0
nghiệm:

a.f (α) > 0

- Nếu α nằm bên phải hai nghiệm: x1 < x 2 < α

•


∆ > 0

⇒ a.f (α ) > 0
S
b
 =−
<a
2a
2


∆ > 0

- Nếu α nằm bên trái hai nghiệm: α < x1 < x 2
⇒ a.f (α ) > 0
S
b
 =−
>a
2a
2
ðiều kiện ñể f(x) có hai nghiệm phân biệt và một nghiệm nằm trong, một nghiệm
nằm ngoài ñoạn [ α; β ] là:
f( α ).f( β ) < 0.

3. ðiều kiện ñể f(x) có nghiệm thỏa ...
NGUYN ðỨC TUN
T ÔN LUYN THI
MÔN TOÁN
MÔN TOÁNMÔN TOÁN
MÔN TOÁN
Hà ni, 1 - 2005
Tự ôn luyện thi môn toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự ôn luyện thi môn toán - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tự ôn luyện thi môn toán 9 10 421