Ktl-icon-tai-lieu

Tự ôn luyện thi Môn Toán

Được đăng lên bởi liem-truong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUY N ð C TU N

T

ÔN LUY N THI

MÔN TOÁN
Hà n i, 1 - 2005

T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

Chương 1: Phương trình và b t phương trình
Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH B C NH T VÀ B C HAI
I. Cách gi i
1) Phương trình b c nh t:
•

ax + b = 0, a,b ∈ IR.

N u a ≠ 0 thì phương trình có nghi m duy nh t x = -

b
.
a

• N u a = 0, b ≠ 0 thì phương trình vô nghi m.
• N u a = b = 0 thì phương trình nghi m ñúng v i m i x ∈ IR.
ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0.
2) Phương trình b c hai:
2
• N u ∆ = b – 4ac < 0 phương trình vô nghi m.
b
• N u ∆ = 0 phương trình có nghi m kép x1 = x 2 = .
2a
−b± ∆
• N u ∆ > 0 phương trình có hai nghi m phân bi t x 1, 2 =
.
2a
II. ð nh lí Viét và h qu v d u các nghi m
1) ð nh lí Viét : N u phương trình ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 có hai nghi m x1 , x 2 thì
b
c
và P = x1.x 2 = .
S = x1 + x 2 = a
a
2) H qu : Phương trình b c hai ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 có hai nghi m:
∆ ≥ 0
c

Trái d u ⇔
<0
Cùng d u ⇔  c
a
a > 0


∆ ≥ 0

c
Cùng dương ⇔  > 0
a
 b
− a > 0



∆ ≥ 0

c
Cùng âm ⇔  > 0
a
 b
− a < 0


III. ð nh lí v d u c a tam th c b c hai
Cho tam th c b c hai f(x) = ax2 + bx + c, a ≠ 0 ta có
1. ð nh lí thu n:
• N u ∆ = b2 – 4ac < 0 thì a.f(x) > 0 v i ∀ x.
b
• N u ∆ = 0 thì a.f(x) > 0 v i ∀ x ≠ .
2a
• N u ∆ > 0 khi ñó f(x) có hai nghi m phân bi t x1 < x2 và
a.f(x) > 0 v i x ngoài [ x1 ; x 2 ] .
a.f(x) < 0 v i x1 < x < x 2 .
2. ð nh lí ñ o: N u t n t i s α sao cho a.f( α ) < 0 thì tam th c có hai nghi m phân bi t
và s α n m trong kho ng hai nghi m ñó: x1 < α < x 2 .

Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i

1

T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

IV.

ng d ng
1. ði u ki n ñ f(x) = ax2 + bx + c không ñ i d u v i m i x
a = b = 0
a = b = 0


c ≥ 0
c > 0
f(x) ≥ 0 v i ∀ x ⇔ 
f(x) > 0 v i ∀ x ⇔
a > 0
a > 0


 ∆ < 0
 ∆ ≤ 0


a = b = 0
a = b = 0


c ≤ 0
c < 0
f(x) ≤ 0 v i ∀ x ⇔ 
f(x) < 0 v i ∀ x ⇔
a < 0
a < 0


 ∆ < 0
 ∆ ≤ 0


2. So sánh nghi m tam th c b c hai v i s th c α
•
•

ði u ki n ñ f(x) có hai nghi m phân bi t và x1 < α < x 2 là: a.f( α ) < 0.
ði u ki n ñ f(x) có hai nghi m phân bi t và α n m ngoài kho ng hai
∆ > 0
nghi m:

a.f (α) > 0

- N u α n m bên ph i hai nghi m: x1 < x 2 < α

•


∆ > 0

⇒ a.f (α ) > 0
S
b
 =−
<a
2a
2


∆ > 0

- N u α n m bên trái hai nghi m: α < x1 < x 2
⇒ a.f (α ) > 0
S
b
 =−
>a
2a
2
ði u ki n ñ f(x) có hai nghi m phân bi t và m t nghi m n m trong, m t nghi m
n m ngoài ño n [ α; β ] là:
f( α ).f( β ) < 0.

3. ði u ki n ñ f(x) có nghi m th a mãn x >...
NGUYN ðỨC TUN
T ÔN LUYN THI
MÔN TOÁN
MÔN TOÁNMÔN TOÁN
MÔN TOÁN
Hà ni, 1 - 2005
Tự ôn luyện thi Môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự ôn luyện thi Môn Toán - Người đăng: liem-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tự ôn luyện thi Môn Toán 9 10 649