Ktl-icon-tai-lieu

Từ trường không đổi

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bμi gi¶ng
VËt lý ®¹i c−¬ng
T¸c gi¶: PGS. TS. §ç Ngäc UÊn
ViÖn VËt Lý Kü thuËt
§¹i Häc B¸ch Khoa Hμ néi
Ch−¬ng IV
Tõ tr−êng kh«ng ®æi

1. T−¬ng t¸c tõ cña dßng ®iÖn, ®Þnh luËt Ampe

1.1. ThÝ nghiÖm vÒ t−¬ng t¸c tõ
T−¬ng t¸c tõ
T−¬ng t¸c tõ cña dßng ®iÖn
- -+ +

1.2. §Þnh luËt Ampe

rr r
d l , r vμ n theo thø tù nμy

r
r = OMr

n

r
I 0 d l0
r
r
θ0
M
r
dF0

θ
hîp thμnh tam diÖn thuËn
Or
§LAmpe trong ch©n kh«ng: P Id l
r
r
r
Id l t¸c dông lªn I 0 d l0 lùc dF0 cã :
r r
① Ph−¬ng vu«ng gãc
víi
mÆt
ph¼ng
chøa
d
l
n
,
0
r r
r
② Cã chiÒu sao cho d l0 , n vμ dF0 theo thø tù nμy t¹o
thμnh tam diÖn thuËn
I
dl
sin
Idl
sin
θ
θ
0
0
0
③ Cã ®é lín b»ng dF0 = k.
2
r
μ

k=

0

4π

μ0 =4π.10-7 H/m - H»ng sè tõ

BiÓu thøc:

r
r r
r
μ 0 I 0 d l0 × ( Id l × r )
dF0 =
.
r r 3r
4π

r r
| Id l × r |= Idl.r sin θ
Trong m«i tr−êng:

| I 0 d l0 × n |= I 0 dl 0 . sin θ0

r
r r
r μ 0μ I 0 d l0 × ( Id l × r )
.
dF =
4π
r3

μ - H»ng sè tõ m«i hay ®é tõ thÈm tû ®èi cña
m«i tr−êng nãi lªn kh¶ n¨ng dÉn tõ μKK≈1; μFe
rÊt lín
§Þnh luËt Ampe lμ ®Þnh luËt c¬ b¶n trong t−¬ng
t¸c tõ (t−¬ng øng §/L Cul«ng trong t−¬ng t¸c
®iÖn)
§óng víi t−¬ng t¸c gi÷a c¸c dßng ®iÖn h÷u h¹n

2.VÐc t¬ c¶m øng tõ vμ vÐc t¬ c−êng ®é tõ

tr−êng
2.1. Kh¸i niÖm vÒ tõ tr−êng:
• T−¬ng t¸c gi÷a c¸c dßng thùc hiÖn nh− thÕ nμo?
• Cã 2 thuyÕt: ThuyÕt t−¬ng t¸c xa, vμ ThuyÕt
t−¬ng t¸c gÇn
ThuyÕt t−¬ng t¸c xa: Kh«ng th«ng qua m«i tr−êng
nμo, tøc thêi vtt =∞, Dßng ®iÖn kh«ng g©y biÕn ®æi
m«i tr−êng => Tr¸i víi tiÒn ®Ò Anhxtanh
ThuyÕt t−¬ng t¸c gÇn: Dßng ®iÖn lμm m«i tr−êng
xung quanh biÕn ®æi, g©y ra mét tõ tr−êng lan
truyÒn víi v=c, Tõ tr−êng g©y tõ lùc lªn dßng ®iÖn
kh¸c vtt =c; §óng

2.2. VÐc t¬ c¶m øng tõ
Tr−êng tÜnh ®iÖn, lùc t−¬ng t¸c
tÜnh
®iÖn
r

r
r
F
1
q. r
. 3
⇒E =
=
q 0 4πε 0 ε r

r
r
q.q 0 r
1
. 3
F=
4 πε 0 ε r

Lùc t−¬ng t¸c tõ cña
2
dßng
®iÖn
r
r
r
r μ 0μ I 0 d l0 × ( Id l × r )
.
dF =
4π
r3

r
Idl g©y

ra tõ tr−êng
víi vÐc t¬ c¶m øng
r r
tõ
r μ μ Id l × r
dB =

0

4π

.

r3

P

r
dB
Or
Id l

θ

r
r

M

§Þnh lý Bi«-xava-Laplatz:

r
r
dB do Idl g©y ra t¹i M c¸ch

r
r lμ

mét vÐc t¬ cã:
P
① Gèc t¹i M
r r
r
r
② Ph−¬ng dB ⊥ P chøa Id l vμ
r

Or
Id l θ

r
dB
r
r

M

r
r
③ ChiÒu sao cho 3 vÐc t¬ d l , r vμ dB theo thø
tù ®ã hîp thμnh tam diÖn thuËn
Qui t¾c vÆn ren ph¶i: ChiÒu vÆn cña tõ tr−êng,
ChiÒu tiÕn cña dßng ®iÖn
μ 0μ Idl sin θ
.
④ Gi¸ trÞ dB =
4π
r2

r
r
r
⇒ dF = I 0 d l0 × dB

2.3. Nguyªn lý chång chÊt tõ tr−êng
r
VÐc t¬ c¶m øng tõ B do mét dßng ®iÖn bÊt kúr
g©y ra t¹i M b»ng tæng c¸c vÐc t¬ c¶m øng tõ dB
do ...
Ch¬ng IV
Tõ trêng kh«ng ®æi
Bμiging
VËt lý ®¹i c¬ng
T¸c gi¶: PGS. TS. §ç Ngäc UÊn
ViÖnVËtLýKüthuËt
§¹i Häc B¸ch Khoa Hμ néi
Từ trường không đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ trường không đổi - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Từ trường không đổi 9 10 170