Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử

Được đăng lên bởi trang-trinh1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1765 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ
NGUYỄN MINH TRÍ*
TÓM TẮT
Bài viết đi phân tích tư tưởng giáo dục của Khổng Tư thể hiện ở những nội dung: mục
tiêu giáo dục; chủ trương giáo dục; nội dung giáo dục và phương pháp giáo dục của Khổng
Tử cách đây 25 thế kỷ. Từ đó gợi mở đọc giả suy nghĩ về sự nghiệp “trồng người” ở Việt
Nam!
ABSTRACT
Educational thought of Khong Tu
Posts analyzed ideas of Confucian education is reflected in the content objectives
educational policy educational educational content and methods of education of Confucius 25
centuries ago. From that inspire readers to think about the career of "grown men" in Vietnam!
Dẫn luận
Nho học là dòng văn hoá Trung Hoa cổ đại, nó đã góp phần làm nên tính cách con
người, tâm lý dân tộc Trung Hoa và ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triền văn hoá Phương
Đông. Nho học bao hàm nhiều nội dung triết học phong phú và đa dạng, trong đó có quan
điểm giáo dục của Không Tử và sau được Mạnh Tử kế thừa và phát triển. Nho học coi giáo
dục loài người là đề cao vai trò của văn hoá giáo dục, coi giáo dục học vấn là con đường quan
trọng để thúc đẩy xã hội phát triển và làm nên bản sắc con người. Mặc dù những quan điểm
của Khổng Tử về mục đích, chủ trương, nội dung, phương pháp của ông đưa ra cách đây 25
thế kỷ nhưng hiện nay nó vẫn mang ý nghĩa thời sự. Hịên nay, khi cánh cửa của nền kinh tế tri
thức đang mở cửa ra, hướng nhân loại vào kỷ nguyên khoa học và công nghệ, khi mà việc học
tập thường xuyên, suốt đời trở thành hiện thực.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng tiếp tục quán triệt các quan
điểm cơ bản về giáo dục và đào tạo đã thể hiện trong nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII),
Đại hội đại biểu toàn quốc lần X, kết thúc Hội nghị TW lần thứ VI (khoá IX), khẳng định:

1

“Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và
động lực thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”[2, tr 94-95] Tiếp tục kế thừa văn
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI khẳng định: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao
dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất
nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với
phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư
phát triển. Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội”[3, tr.77].
Tuy nhiên, bên cạnh tiến bộ đã đạt được, giáo dục ở nước ta vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập
mà Đảng quan tâm...
1
TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ
NGUYỄN MINH TRÍ*
TÓM TẮT
Bài viết đi phân tích tư tưởng giáo dục của Khổng Tư thể hiện những nội dung: mục
tiêu giáo dục; chủ trương giáo dục; ni dung giáo dục và phương pháp giáo dục của Khổng
Tcách đây 25 thế kỷ. Từ đó gợi mở đọc giả suy nghĩ vsự nghiệp trồng người” Việt
Nam!
ABSTRACT
Educational thought of Khong Tu
Posts analyzed ideas of Confucian education is reflected in the content objectives
educational policy educational educational content and methods of education of Confucius 25
centuries ago. From that inspire readers to think about the career of "grown men" in Vietnam!
Dẫn luận
Nho học là dòng văn hoá Trung Hoa cđại, đã góp phần làm nên tính cách con
người, tâm lý dân tộc Trung Hoa và ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triền văn hoá Phương
Đông. Nho học bao hàm nhiều nội dung triết học phong phú và đa dạng, trong đó quan
điểm giáo dục của Không Tử và sau được Mạnh Tử kế thừa và phát triển. Nho học coi giáo
dục loài người là đề cao vai trò của văn hoá giáo dục, coi giáo dục học vấn là con đường quan
trọng để thúc đẩy xã hi phát triển và làm nên bản sắc con người. Mặc dù những quan điểm
của Khổng Tử vmục đích, chủ trương, nội dung, phương pháp của ông đưa ra cách đây 25
thế kỷ nhưng hiện nay nó vẫn mang ý nghĩa thời sự. Hịên nay, khi cánh cửa của nền kinh tế tri
thức đang mở cửa ra, hướng nhân loại vào kỷ nguyên khoa học và công nghệ, khi mà việc học
tập thường xuyên, suốt đời trở thành hiện thực.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng tiếp tục quán triệt các quan
điểm bản về giáo dục và đào tạo đã thhiện trong nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII),
Đại hội đại biểu toàn quốc lần X, kết thúc Hội nghị TW lần thứ VI (khoá IX), khẳng định:
Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử - Người đăng: trang-trinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử 9 10 909