Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM thu hoạch

Được đăng lên bởi Robinson Tran Phu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

BÀI THU HOẠCH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC

Họ và tên :

NGUYỄN PHÚ HÒA

Học viên lớp: Quản lý Giáo dục

Huế , ngày 12 tháng 07 năm 2012

Câu hỏi: Tìm 5 vấn đề ( trong các buổi giảng và tài liệu) về chủ đề Hồ Chí Minh mà
bản thân có thu hoạch sâu sắc.
Trả lời:
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và
thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo
nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện
mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư
tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực.
Vấn đề 1: . Giáo dục Đạo đức
Đạo đức trong quan niệm của Hồ Chí Minh được coi như "cái gốc" của cây, "cái
nguồn"của sông, do đó, theo Người, "người cách mạng phải có đạo đức, không có
đạo đức dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Như vậy, đạo đức
mà Hồ Chí Minh quan niệm hoàn toàn khác với đạo đức của chế độ thực dân phong
kiến "đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời". Đạo đức mà Người hướng tới là
đạo đức cách mạng, đạo đức của giai cấp công nhân, thực hiện cần, kiệm, liêm,
chính, chí công, vô tư, thực hành nhân, nghĩa, trí, dũng... chống quan liêu, tham ô,
lãng phí. Còn tài là giỏi về kiến thức chuyên môn và giỏi về cách thức, phương pháp
vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn, làm cho ích nước lợi dân. Tài không
có nghĩa là kiến thức hoàn chỉnh, tuyệt đối, khép kín, mà là một kiến thức mở, "dĩ
bất biến, ứng vạn biến", luôn được bổ sung và phát triển qua thực tiễn cách mạng
sinh động. Do đó, theo Người, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là "học tập cái tinh
thần xử trí mọi việc... học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để
áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta".
* Đạo đức, hiểu theo nghĩa chung nhất, là một hình thái của ý thức xã hội, bao gồm
những nguyên tắc, chuẩn mực và thang bậc giá trị được xã hội thừa nhận

Đạo đức có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của mỗi người sao cho phù hợp
với lợi ích của toàn xã hội
Đối với mỗi cá nhân, ý thức và hành vi đạo đức mang tính “bổn phận” diễn ra một
cách tự giác, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu tinh thần bên trong. Đạo đức của mỗi cá
nhân chịu sự tác động của dư luận xã hội, cũng như sự tự kiểm tra bởi chính mình.
Chức năng giáo dục Đạo đức:
Con người vươn lên “chân - thiện - mỹ”. Con người là sản phẩm của lịch sử,
đồng thời là chủ thể của lịch sử. Con người tạo ra hoàn cảnh đến mức nào thì hoà...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
BÀI THU HOẠCH
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC
Họ và tên : NGUYỄN PHÚ HÒA
Học viên lớp: Quản lý Giáo dục
Huế , ngày 12 tháng 07 năm 2012
Tư tưởng HCM thu hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HCM thu hoạch - Người đăng: Robinson Tran Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tư tưởng HCM thu hoạch 9 10 484