Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM về giáo dục

Được đăng lên bởi caosangnguyen195
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề:
Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn dặn dò về Đảng,
và về vấn đề đạo đức cách mạng: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi
đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thật sự
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phả giữ gìn Đảng ta thật trong sạch,
phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Cả cuộc đời
của mình, Người đã tự thực hiện một cách hoàn chỉnh, trọn vẹn những tư
tưởng và khát vọng đạo đức cách mạng. Người vừa là nhà lý luận đạo đức
cách mạng, vừa là một tấm gương đạo đức trong sáng gần gũi và độc đáo
nhất.
2.Mục tiêu nghiên cứu:
_ Hiểu rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách Mạng.
_ Tìm hiểu sâu về các phẩm chất đạo đức cần có của người làm cách mạng .
3.Lý do chọn đề tài:
Về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh nói: “ Đạo đức, đó không phải là đạo
đức thủ cự, nó là đạo đức mới. Đạo đức vĩ đại, nó không vì danh vọng của cá
nhân, mà vì lợ ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người ”. Và theo
cách diễn đạt bình dị của Người: Đạo đức như gốc của cây, ngọn nguồn của
sông suối, sức mạnh của con người, sức có mạnh mới gánh được nặng, và đi
được xa. Ngay trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta
tiến hành sự nghiệp vĩ đại giải phóng và thống nhất đất nước, Ngườ đã khái
quát và cảnh báo: “ Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua
là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được
mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa

vào chủ nghĩa cá nhân ”. Người cũng thườg xuyên nhấn mạnh: “ Đảng phải
là đạo đức, văn minh ”, cán bộ đảng viên có đạo đức cách mạng phải vừa
hồng vừa chuyên, hội tủ đủ đức – tài, đức là gốc; phải có sự trung với nước
và hiếu với dân.
Tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Hồ Chí Minh là
tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Nghiên cứu, học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự tự hào của mỗi cán bộ
công chức đối với Bác kính yêu – một con người mà tư tưởng và tầm vóc vĩ
đại đã vượt qua mọi không gian và thời gian, trở thành một biểu tượng đẹp
đẽ của văn minh nhân loại: Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt
xuất.
PHẦN 2. NỘI DUNG CHÍNH
1.Nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân
tộc Việt Nam, đã được hình thành trong thời kì lịch sử, đồ...
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề:
 !"#$%
!&!"!"'()*%+,#$%&*-#$%.*/0"12
$%!3!&)4-5$678*.'()*%5$678
.9:*3*;%!;1<$%=%>#$%6'%7
5$(%)%&%.06%&??@1$-
*>A%88:*-)'&BC!D=%
E%!&9)!C%'()*%1A%!F&&G6'(
)*%!F&*-*%H%'('%7)%%.%I!&-)'
1
2.Mục tiêu nghiên cứu:
JKE%!"'()%1
J>*7?!")5L*'(.M%&*)*%1
3.Lý do chọn đề tài:
N"'()*%M+,#'(M9;%5$&'
(8M&'(*1#'(!OM9;%!>!C%)
?*&!>P%#$%?-'&%@1N&Q'
)R4>A%+#'(%S?0%C%
7;%7S7(*'%7(M**%)P%!&
P1A%0'%=%T*9)%US%V(#$%
U&78%:5!O%$5M%!&S%A%9)
/)!&$4)'+,-?-*-#$%!&*2'%%&0;*/
&!OM7(5W9;%;*0!&%&0*!WP
*C%03*U!&%PU %9;% '%7)%=U7
Tư tưởng HCM về giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HCM về giáo dục - Người đăng: caosangnguyen195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tư tưởng HCM về giáo dục 9 10 895