Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi hathiloan1993
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI 1: Quan niệm của HCM về xây dựng nhà nước thể hiện
quyền làm chủ của nhân dân. Hiện nay để xây dựng nhà nước
theo tư tưởng HCM cần tập trung giải quyết những vấn đề gì ?
Khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời và trong sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí
Minh là giành độc lập cho dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
Người đã từng nói:” Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm
sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng
bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Khát vọng và lý
tưởng ấy đã thôi thúc, quán xuyến mọi suy nghĩ và hành động trong suốt cuộc
đời cách mạng của Người.
Mặc dù Người đã đi xa nhưng những tư tưởng của Người vẫn còn mãi mãi và
thực tế đã trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc.Vận
dụng tư tưởng của Người, Đảng ta đã và đang xây dựng một Nhà nước thể
hiện quyền làm chủ của nhân dân, nhằm đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc
cho nhân dân.
Để hiểu hơn tư tưởng của Người và sự vận dụng tư tưởng ấy của Đảng trong
xây dựng Nhà nước, nhóm đã nghiên cứu, thảo luận đề tài” Quan niệm của
HCM về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Hiện nay
để xây dựng nhà nước theo tư tưởng HCM cần tập trung giải quyết những
vấn đề gì ?’’
Đề tài bao gồm nội dung chính:
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Khái niệm nhà nước theo chủ nghĩa Mác-Lênin ?Thế nào là nhà nước dân
chủ?
2. Quan điểm của HCM về dân chủ?
3. Tư tưởng của HCM về nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân:
a. Nhà nước của dân
b. Nhà nước do dân

c. Nhà nước vì dân
II. QUAN NIỆM CỦA HCM VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THỂ HIỆN
QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG:
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân
với tính nhân, dân tộc của Nhà nước
• Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
• Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, dân tộc
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước có hiệu lực pháp lí mạnh mẽ
• Xây dựng một Nhà nước hợp hiến
• Quản lý Nhà nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào trong
cuộc sống
• Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước có đủ đức đủ tài
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nhà nước trong sạch, vững mạnh
hoạt động có hiệu quả
• Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước
• Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng
III. VẬN DỤNG: Những vấn đề cần tập trung giải quyết để xây dựng nhà
nước theo tư tưởng HCM
1. Những vấn đề thực tiễn
2. Vận dụng trong ...
ĐỀ TÀI 1: Quan niệm của HCM về xây dựng nhà nước thể hiện
quyền làm chủ của nhân dân. Hiện nay để xây dựng nhà nước
theo tư tưởng HCM cần tập trung giải quyết những vấn đề gì ?
Khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời và trong sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí
Minh là giành độc lập cho dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
Người đã từng nói:” Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm
sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng
bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Khát vọng và lý
tưởng ấy đã thôi thúc, quán xuyến mọi suy nghĩ và hành động trong suốt cuộc
đời cách mạng của Người.
Mặc dù Người đã đi xa nhưng những tư tưởng của Người vẫn còn mãi mãi và
thực tế đã trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc.Vận
dụng tư tưởng của Người, Đảng ta đã và đang xây dựng một Nhà nước thể
hiện quyền làm chủ của nhân dân, nhằm đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc
cho nhân dân.
Để hiểu hơn tư tưởng của Người và sự vận dụng tư tưởng ấy của Đảng trong
xây dựng Nhà nước, nhóm đã nghiên cứu, thảo luận đề tài” Quan niệm của
HCM về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Hiện nay
để xây dựng nhà nước theo tư tưởng HCM cần tập trung giải quyết những
vấn đề gì ?’’
Đề tài bao gồm nội dung chính:
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Khái niệm nhà nước theo chủ nghĩa Mác-Lênin ?Thế nào là nhà nước dân
chủ?
2. Quan điểm của HCM về dân chủ?
3. Tư tưởng của HCM về nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân:
a. Nhà nước của dân
b. Nhà nước do dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: hathiloan1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 160