Ktl-icon-tai-lieu

tư tưỡng hồ chí minh

Được đăng lên bởi quyen2430-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề bài: Chứng minh rằng cốt lõi tư tưỡng Hồ
Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đúng đắn, là
sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tư tưởng đặc sắc ấy thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà
Người đã lựa chọn, nó vừa đáp ứng được yêu cầu bức xúc của dân tộc và khát
vọng của quần chúng nhân dân là giành lấy độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc,
giải phóng cuộc đời lầm than, đói khổ dưới ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa
thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai. Sự gắn kết giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội cũng chính là con đường tất yếu khách quan, hợp với quy luật phát triển
của đất nước, hợp lòng người. Đó là sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ và cũng
chính là sự lựa chọn của nhân dân, của lịch sử. Vậy vấn đề độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội đã được thể hiện như thế nào theo tư tưởng Hồ Chí
Minh? Và tư tưởng đó đã được vận dụng như thế nào trong điều kiện cụ thể của
nước ta?
Trước hết, vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được Hồ Chí Minh xác
định như thế nào?
Đầu tiên, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc được thể hiện qua những nội
dung sau:
- Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.
Hồ Chí Minh nói: “ Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả
những điều tôi mong muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”,
“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có2
quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” ( Tuyên ngôn độc lập
2/9/1945).Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Độc
lập hoàn toàn và thật sự trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại
giao. Trong nền độc lập, mọi người đều được ấm no, tự do, hạnh phúc. Độc lập
thật sự phải gắn với hoà bình thật sự. “Nhân dân chúng tôi thành thật mong

muốn hoà bình…kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng
liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”.
Độc lập dân tộc phải gắn liền với sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
- Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc
lập . Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn của đất
nước. Chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa yêu nước và sự thức tỉnh ý thức dân tộc.
“Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản…”, đó là chủ
nghĩa dân tộc chân chính.
- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc...
Đề bài: Chứng minh rằng cốt lõi tư tưỡng Hồ
Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đúng đắn, là
sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tư tưởng đặc sắc ấy thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà
Người đã lựa chọn, nó vừa đáp ứng được yêu cầu bức xúc của dân tộc và khát
vọng của quần chúng nhân dân là giành lấy độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc,
giải phóng cuộc đời lầm than, đói khổ dưới ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa
thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai. Sự gắn kết giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội cũng chính là con đường tất yếu khách quan, hợp với quy luật phát triển
của đất nước, hợp lòng người. Đó là sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ và cũng
chính là sự lựa chọn của nhân dân, của lịch sử. Vậy vấn đề độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội đã được thể hiện như thế nào theo tư tưởng Hồ Chí
Minh? Và tư tưởng đó đã được vận dụng như thế nào trong điều kiện cụ thể của
nước ta?
Trước hết, vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được Hồ Chí Minh xác
định như thế nào?
Đầu tiên, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc được thể hiện qua những nội
dung sau:
- Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tt cả các dân tộc.
Hồ Chí Minh nói: “ Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả
những điều tôi mong muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”,
“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có2
quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” ( Tuyên ngôn độc lập
2/9/1945).Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Độc
lập hoàn toàn và thật sự trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại
giao. Trong nền độc lập, mọi người đều được ấm no, tự do, hạnh phúc. Độc lập
thật sự phải gắn với hoà bình thật sự. “Nhân dân chúng tôi thành thật mong
tư tưỡng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưỡng hồ chí minh - Người đăng: quyen2430-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tư tưỡng hồ chí minh 9 10 46