Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ chí Minh

Được đăng lên bởi Nhoxkute Love Girlbaby
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống toàn diện, có nội dung
rất phong phú, đa lĩnh vực và là hệ thống mở. Các ngành, các
giới, các đối tượng có thể lựa chọn, bổ sung những chuyên đề có
nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình. Trong các nội
dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc là nội dung
quan trọng nhất và có ý nghĩa hàng đầu, trước hết của CM Việt
Nam. Giải phóng dân tộc, xét về thực chất là đánh đổ ách thống trị,
áp bức, xâm lược của đế quốc thực dân, giành độc lập dân tộc,
hình thành Nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường
phát triển của dân tộc phù hợp xu hướng phát triển của thời đại,
tiến bộ xã hội.
Sau khi giành được độc lập dân tộc, phải chuẩn bị mọi điều kiện để
đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, thoát khỏi đói
nghèo lạc hậu, dân giàu nước mạnh, dân tộc có địa vị và đóng góp
xứng đáng vào sự phát triển chung của nhân loại, giải phóng dân
tộc được thực hiên bằng con đường cách mạng vô sản (CMVS).
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại, nó
trường tồn, bất diệt, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta. Nét
đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề xung quanh
việc giải phóng dân tộc và định hướng cho sự phát triển của dân
tộc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta và nhân dân ta trên
con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng dân chủ văn minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư
tưởng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối CM đúng đắn, là sợi chỉ đỏ dẫn
đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tớt
thắng lợi.
Đối với sự phát triển của thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh
khát vọng thời đại. Hồ Chí Minh đã có những cống hiến xuất sắc
về lý luận CM giải phóng dân tộc thuộc địa dưới ánh sáng của chủ
nghĩa Mác – Lênin, giành độc lập dân tộc để tiến lên xây dựng chủ
nghĩa xã hội.Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thế giới còn
ở chỗ, ngay từ rất sớm Người đã nhận thức đúng sự biến chuyển
thời đại để tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người.
Người cương quyết bảo vệ và phát triển quan điểm của Lênin về
khả năng to lớn và vai trò chiến lược của CM giải phóng dân tộc ở
thuộc địa đối với cách mạng vô sản. Tư tưởng Hồ Chí Minh cổ vũ
các dân tộc vì mục tiêu cao cả. Trong lòng nhân dân thế giới chủ
tịch Hồ Chí Minh là bất diệt.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi mãi là chân lý sáng
ngời, góp phần vào sự kiến tạo và phát triển của nhân loại.

Chương II
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI
PHÓNG DÂN TỘC
I-TƯ ...
Tư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống toàn diện, có nội dung
rất phong phú, đa lĩnh vực và là hệ thống mở. Các ngành, các
giới, các đối tượng có thể lựa chọn, bổ sung những chuyên đề có
nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình. Trong các nội
dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc là nội dung
quan trọng nhất và có ý nghĩa hàng đầu, trước hết của CM Việt
Nam. Giải phóng dân tộc, xét về thực chất là đánh đổ ách thống trị,
áp bức, xâm lược của đế quốc thực dân, giành độc lập dân tộc,
hình thành Nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường
phát triển của dân tộc phù hợp xu hướng phát triển của thời đại,
tiến bộ xã hội.
Sau khi giành được độc lập dân tộc, phải chuẩn bị mọi điều kiện để
đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, thoát khỏi đói
nghèo lạc hậu, dân giàu nước mạnh, dân tộc có địa vị và đóng góp
xứng đáng vào sự phát triển chung của nhân loại, giải phóng dân
tộc được thực hiên bằng con đường cách mạng vô sản (CMVS).
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại, nó
trường tồn, bất diệt, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta. Nét
đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề xung quanh
việc giải phóng dân tộc và định hướng cho sự phát triển của dân
tộc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta và nhân dân ta trên
con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng dân chủ văn minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư
tưởng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối CM đúng đắn, sợi chỉ đỏ dẫn
đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tớt
thắng lợi.
Đối với sự phát triển của thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh
khát vọng thời đại. Hồ Chí Minh đã có những cống hiến xuất sắc
về lý luận CM giải phóng dân tộc thuộc địa dưới ánh sáng của chủ
nghĩa Mác – Lênin, giành độc lập dân tộc để tiến lên xây dựng chủ
nghĩa xã hội.Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thế giới còn
ở chỗ, ngay từ rất sớm Người đã nhận thức đúng sự biến chuyển
thời đại để tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người.
Người cương quyết bảo vệ và phát triển quan điểm của Lênin về
khả năng to lớn và vai trò chiến lược của CM giải phóng dân tộc ở
thuộc địa đối với cách mạng vô sản. Tư tưởng Hồ Chí Minh cổ vũ
các dân tộc vì mục tiêu cao cả. Trong lòng nhân dân thế giới chủ
tịch Hồ Chí Minh là bất diệt.
Tư tưởng Hồ chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ chí Minh - Người đăng: Nhoxkute Love Girlbaby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tư tưởng Hồ chí Minh 9 10 587