Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 6675 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
PGS, TS Trần Quang Nhiếp
Đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta suốt trong quá trình đấu tranh
dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và
Đảng ta đã luôn luôn coi trọng củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến
thắng lợi khác.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết thành kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt Nam :
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".
Sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta
trong bối cảnh mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu với thế giới hiện đại, tình
hình quốc tế có nhiều biến động khôn lường, việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại, tạo nên tổng hợp lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm
đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, cần có sự
đoàn kết thống nhất cao độ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Có nhiều kênh tuyên truyền vấn đề này theo Chỉ thị 23CT-TƯ ngày 27-3-2004 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ
Chí Minh trong giai đoạn mới. Tạp chí Cộng sản cũng là một kênh hết sức quan trọng,
từ một năm nay đã mở mục nghiên cứu tuyên truyền về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Để
nhấn mạnh và tập trung hơn, Tạp chí có hẳn đề án tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh
về đại đoàn kết dân tộc. Đây là tư tưởng lớn có nội dung phong phú, hết sức sâu sắc,
trong phạm vi của đề án tập trung vào mấy điểm chính sau.
1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
Một là, tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức cố kết dân tộc trải qua
hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước trở thành truyền thống bền
vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn người Việt Nam.
Từ ngàn đời nay, đối với người Việt Nam tinh thần yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết
trở thành đức tính, lẽ sống, tình cảm tự nhiên của mỗi người. Đó là những triết lý nhân
sinh :
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Hay : Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Những điều đó đã phần nào ghi đậm dấu ấn cấu trúc xã hội truyền thống : gia đình gắn
với cộng đồng làng xã, gắn với cộng đồng cả nước, (Nhà - Làng - Nước) cho nên dân ta
có câu: Nước mất, nhà tan.
Truyền thống ấy được thể hiện ngày càng sinh động qua các thời kỳ lịch sử như Trần
Hưng...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
PGS, TS Trần Quang Nhiếp
Đoàn kết dân tộc truyền thống quý báu của dân tộc ta suốt trong quá trình đấu tranh
dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và
Đảng ta đã luôn luôn coi trọng củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến
thắng lợi khác.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết thành kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt Nam :
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".
Sự nghiệp đổi mới y dựng đất nước theo định ớng hội chủ nghĩa của chúng ta
trong bối cảnh mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, giao u với thế giới hiện đại, tình
hình quốc tế nhiều biến động khôn ờng, việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại, tạo nên tổng hợp lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm
đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh, cần sự
đoàn kết thống nhất cao độ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Có nhiều kênh tuyên truyền vấn đề này theo Chỉ thị 23CT-TƯ ngày 27-3-2004 của Ban
thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục tưởng Hồ
Chí Minh trong giai đoạn mới. Tạp chí Cộng sản cũng một kênh hết sức quan trọng,
từ một năm nay đã mở mục nghiên cứu tuyên truyền về tưởng Hồ Chí Minh. Để
nhấn mạnh tập trung hơn, Tạp chí hẳn đề án tuyên truyền tưởng Hồ CMinh
về đại đoàn kết dân tộc. Đây là tưởng lớn nội dung phong phú, hết sức sâu sắc,
trong phạm vi của đề án tập trung vào mấy điểm chính sau.
1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
Một là, tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức cố kết dân tộc trải qua
hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước trở thành truyền thống bền
vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn người Việt Nam.
Từ ngàn đời nay, đối với người Việt Nam tinh thần yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết
trở thành đức tính, lẽ sống, tình cảm tự nhiên của mỗi người. Đó những triết nhân
sinh :
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Hay : Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Những điều đó đã phần nào ghi đậm dấu ấn cấu trúc hội truyền thống : gia đình gắn
với cộng đồng làng xã, gắn với cộng đồng cả nước, (Nhà - Làng - Nước) cho nên dân ta
có câu: Nước mất, nhà tan.
Truyền thống ấy được thể hiện ngày càng sinh động qua các thời k lịch sử như Trần
Hưng Đạo, Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung đều được nâng n thành phép đánh
giặc giữ nước, thành kế xây dựng quốc gia xã tắc vững bền.
Hồ Chí Minh đã sớm tiếp thu truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết q báu
đó. Người khẳng định : "Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy
(yêu nước) lại sôi nổi, kết thành một làn sóng cùng mạnh mẽ, to lớn (đoàn kết),
Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc 9 10 886