Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyển của dân, do dân, vì dân

Được đăng lên bởi ybvba
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2155 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân,
vì dân và vận dụng vào xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS.
Luật: 60 38 01 Phạm Huy Văn ; Nghd. : GS.TS. Hoàng
Thị Kim Quế
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tư tưởng và quan điểm của Người về nhà nước của dân, do dân, vì dân vô cùng sâu sắc và là hạt nhân cốt lõi
của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nó chứa đựng những giá trị to lớn về cả phương diện lý luận và thực tiễn đối với cách
mạng Việt Nam; là cẩm nang để sự nghiệp đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và mở rộng
quan hệ quốc tế đi tới thành công.
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân không những có ý nghĩa lịch sử mà
còn cung cấp cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu để tiến hành cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ
cán bộ công chức thực sự là công bộc của dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đấu tranh loại bỏ những thói hư, tật
xấu trong bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích của nhân
dân, đảm bảo cho nhà nước luôn giữ được bản chất cách mạng, từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền là xu hướng tất yếu khách quan, nhưng đối với chúng ta đây là nhiệm vụ hết
sức mới mẻ. Trên thế giới cũng chưa có quốc gia, dân tộc nào khẳng định đã xây dựng thành công nhà nước pháp
quyền, mà chỉ đạt được một số thành tựu nhất định. Mặt khác, không có một nhà nước pháp quyền với tư cách là
khuôn mẫu chung cho tất cả các quốc gia, dân tộc. Do vậy, cùng với việc tiếp thu những giá trị có tính chất phổ
biến về nhà nước pháp quyền mà nhân loại đã đạt được, chúng ta cần nghiên cứu, kế thừa và vận dụng những giá trị
tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật để từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam có những đặc trưng riêng, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế- xã hội, truyền thống văn hóa và bản
sắc dân tộc Việt Nam.
Trong ý nghĩa đó, việc thực hiện đề tài: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân và
vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay" có ý nghĩa lý luận và thực
tiễn đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền và mở
rộng quan hệ quốc tế ở nước ta hiện nay.
2. Tình hình nghiên cứu
Hồ Chí Minh là người sáng lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa- Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông
Nam Á. Do vậy, quan điểm, tư tưởng của Người về nhà nước đã có n...
Tư tưởng H Chí Minh v nhà nước ca n, do dân,
n vn dng o xây dng nhà nưc pháp quyn
hi ch nghĩa Vit Nam hin nay : Lun văn ThS.
Lut: 60 38 01 Phm Huy Văn ; Nghd. : GS.TS. Hoàng
Th Kim Quế
1. Tính cp thiết ca đề tài
Tư tưởng quan đim ca Người v nhà nước ca dân, do dân, vì dân vô cùng sâu sc ht nhân ct lõi
ca tư tưởng H Chí Minh. Nó cha đựng nhng giá tr to ln v c phương din lý lun và thc tin đối vi cách
mng Vit Nam; cm nang để s nghip đổi mi, xây dng Nhà nước pháp quyn hi ch nghĩa m rng
quan h quc tế đi ti thành công.
Nghiên cu tư tưởng H CMinh v nhà nước ca dân, do dân, n không nhng có ý nghĩa lch s mà
còn cung cp cho chúng ta nhng kinh nghim qbáu để tiến hành ci cách b máy nhà nước, xây dng đội ngũ
cán b ng chc thc s công bc ca dân, hoàn thin h thng pháp lut, đấu tranh loi b nhng thói hư, tt
xu trong b máy nhà nước, phát huy dân ch hi ch nghĩa, bo v hiu qu các quyn li ích ca nhân
dân, đảm bo cho nhà nước luôn gi được bn cht cách mng, tng bước y dng Nnước pháp quyn hi
ch nghĩa Vit Nam.
Xây dng Nhà nước pháp quyn là xu hướng tt yếu khách quan, nhưng đối vi chúng ta đây nhim v hết
sc mi m. Trên thế gii cũng chưa quc gia, dân tc nào khng định đã xây dng thành công nhà nước pháp
quyn, ch đạt được mt s thành tu nht định. Mt khác, không mt nhà nước pháp quyn vi tư cách
khuôn mu chung cho tt c các quc gia, n tc. Do vy, cùng vi vic tiếp thu nhng giá tr có tính cht ph
biến v nhà nước pháp quyn mà nhân loi đã đạt được, chúng ta cn nghiên cu, kế tha và vn dng nhng giá tr
tư tưởng H Chí Minh v nhà nước và pháp lut để tng bước y dng Nhà nước pháp quyn hi ch nghĩa
Vit Nam nhng đặc trưng riêng, php vi trình đ phát trin kinh tế- xã hi, truyn thng văn hóa bn
sc dân tc Vit Nam.
Trong ý nghĩa đó, vic thc hin đ i: "Tư tưởng H CMinh v nhà nước ca dân, do dân, dân
vn dng vào xây dng Nhà nước pháp quyn hi ch nghĩa Vit Nam hin nay" có ý nghĩa lun và thc
tin đối vi s nghip đổi mi đất nưc, phát trin nn kinh tế th trường, xây dng nhà nước pháp quyn và m
rng quan h quc tế nước ta hin nay.
2. Tình hình nghn cu
H Chí Minh là người sáng lp Nhà nước Vit Nam n ch cng hòa- Nhà nưc dân ch đu tiên Đông
Nam Á. Do vy, quan đim, tư tưởng ca Người v nhà nước đã có nhiu tác gi nghiên cu. Trước hết phi k đến
tác gi: Nguyn Ngc Minh: Nghiên cu tư tưởng H CMinh v nhà nước và pháp lut, Nxb S tht, Ni,
1998. Đây là công trình nghiên cu khá toàn din v nhng tư tưởng nhng đóng góp thiết thc ca H C
Minh v nhà nước và pháp lut ca Nhà nước ta trong c hai giai đon cách mng dân ch nhân dân cách mng
xã hi ch nghĩa. Tiếp đó là PGS.TS Hoàng Văn Ho: Tư tưởng H Chí Minh v nhà nước kiu mi- s hình thành
và phát trin, Nxb Chính tr quc gia, Hà Ni, 1995. Tác gi cũng đã nghiên cu s la chn kiu nhà nước ca H
Chí Minh đến nhng tư tưởng ca Người v Nnước Vit Nam trong thi k cách mng n tc dân ch nhân
dân trong thi k cách mng xã hi ch nghĩa. Phn kết lut tác gi nhiu nghiên cu v s "kết hp đạo đức
pháp lut trong tư tưởng H CMinh"; t đó nêu ra s vn dng tư tưởng v nhà nước pháp quyn tng
bước hoàn thin nó trong quá trình đổi mi đất nước. Tiếp theo phi k đến công trình chuyên kho ca PTS.
Nguyn Đình Lc: Tư tưởng H Chí Minh v nhà nưc ca dân, do dân, dân, Nxb Cnh tr quc gia, Ni,
1998 (sn phm ca đ i cp nhà nước KX 02. 13); Vũ Đình e: Pháp quyn nhân nghĩa H CMinh, Nxb
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyển của dân, do dân, vì dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyển của dân, do dân, vì dân - Người đăng: ybvba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyển của dân, do dân, vì dân 9 10 470