Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ QUÂN SỰ

I, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUÂN SỰ
.Định nghĩa: Tư tưởng Hồ Chí Minh là quan điểm và lý thuyết c ủa Hô Chí Minh
về việc xây dựng nền quốc phòng, lực lượng vũ trang, về những vấn đề có tính quy luật
của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, về chính trị và quân sự. đó là s ự áp
dụng lý thuyết quân sự của chủ nghĩa Marx-Lê nin vào thực ti ễn Vi ệt Nam, k ết h ợp
truyền thông quân sự, nghệ thuật binh pháp cổ truyền của dân tộc Vi ệt Nam, ti ếp thu
khoa học quân sự cổ kim của nhân loại, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là m ột b ộ phận
hữu cơ cực kì quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. Đó không
phải là tư tưởng thuần túy quân sự, mà luôn là tư tưởng quân sự chính trị.
.

Bối cảnh lịch sử:

Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và gi ữ nước, dân tộc ta đã đánh th ắng nhi ều
đạo quân xâm lược lớn mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Lịch sử đã ghi lại biết bao nhiêu
chiến công hiển hách. Long yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất chống ngo ại xâm đã
trở thành truyền thống vô cùng quí báu của dân tộc ta.
Dưới các triều đại phong kiến, kẻ thù bên ngoài đ ến xâm l ược n ước ta đ ều xu ất
phát từ một quốc gia phong kiến, cùng một phương thức sản xuất phong ki ến, một n ền
nông nghiệp lạc hậu. với đường lối toàn dân đánh giặc, trên dưới m ột long, lấy chí nhân
thay cường bạo, lấy đại nghĩa thắng hung tàn…, các vương tri ều Vi ệt Nam đã huy đ ộng
được đông đảo các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đánh gi ặc gi ữ n ước, đập
tan mọi âm mưu và hành động xâm lược của kẻ thù. Nhưng đ ến th ế k ỉ XIX, tình hình đã
thay đổi. Nước Việt Nam nông nghiệp lạc hậu với chế độ phong ki ến l ỗi th ời l ại ph ải
đương đầu với những kẻ thù ngoại xâm hoàn toàn khác trước. Chúng là b ọn đ ế qu ốc
thực dân, xuất phát từ một quốc gia tư bản, có nền công nghi ệp phát tri ển, có đ ội quân
nhà nghề được trang bị vũ khí hiện đại. Dưới sự lãnh đạo c ủa các sĩ phu yêu n ước, nhân
dân ta đã liê tiếp đứng lên chống giặc, nhưng đều bị thất bại. Lịch sử đòi h ỏi phải có
đướng lối chính trị và quân sự đúng đắn, phù hợp với những bi ến đ ổi c ủa tình hình, m ới
có thể giành được thắng lợi.Bế tắt về đường lối , dân t ộc vẫn không có đ ường ra, đ ất
nước vẫn không thoát được than phần của một nước thuộc địa dưới sự th ống tr ị c ủa
thực dân đế quốc.

Chính trong bối cảnh lịch sử ấy, Hồ Chí Minh đã không theo l ối mòn c ủa nh ững
người đi trước, quyết ra đi tìm cho được con đường cứu n ước. t ừ ch ủ nghĩa yêu n ước,
Người đã đến với chủ nghĩa Mac-Lê n...
T T NG H CHÍƯ ƯỞ
MINH V QUÂN S
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự 9 10 636