Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh về thời kì quá độ

Được đăng lên bởi phuongxengpyt
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thờikì1930 –
1945:Ngườivượtquanhữngthửtháchvàkiêntrìgiữvữnglậptrườngcách
mạng
Vàocuốinhữngnăm20,đầunhữngnăm30c ủath ếkỷXX
KhimànhữngtưtưởngcủangườivềcáchmạngViệtNamđãhìnhthànhvàđangtrênđàti ếntri ểnthìl ạiv ấpph ảis ựch ỉtríchc ủaQu ốct
ếCộngsản(trongHộinghịlầnthứnhấtBanChấphànhTrungươnglâmthờiĐảngngày1431/10/1930tạiHươngCảng,TrungQuốc)
LúcđóQuốctếCộng
Sảnbịchiphốinặng
khuynhhướng“tả”

Khuynh hướng "tả" này đã ảnh hưởng không nhỏ đến gần như tất cả các Đ ảng c ủa Quốc t ế Cộng s ản.Chính trong h ội
nghị,Quốc tế Cộng san đã chỉ trích,phê phán đường lối của Ng ười đưa ra trong Chành c ương v ắn t ắt và Sách l ược v ắn t ắt
là phạm sai lầmchìnhtrịrất“nguyhiểm”,vì“chỉlođếnviệcphảnđế,màquênmấtl ợiíchgiaic ấpđ ấutranh”.Dođó,
BanChấphànhTrungươngđãranghịquyết“thủtiêuChánhcương,Sáchl ượcc ủaĐ ảng”

DùcómắcphảisựphảnđốicủaQuốctếCộngsảnnhưngvìNgườiđãxácđịnhchínhxácconđườngcầnphảiđicủacáchm
ạngViệtNam,Ngườiđãkiêntrìbảovệquanđiểmcủamìnhvềdântộcvàvấnđềgiaicấp,vềcáchmạnggiảipóngdântộcth
uộcđịaàcáchmạngvôsản,chốnglainhữngbiêuhiện“tả”khuynhvàbiệtpháitrongĐảng.

Thựctiễnchínhlàtácphẩm“Bệnhấutrĩ“t ảkhuynh”trongphongtràoc ộngs ản”c ủaLêninxu ấtb ảnt
háng6năm1920chỉranhữngtáchạimàkhuynhh ướng“t ảkhuynhgây ảnhh ưởngchoQu ốct ếCộngs ả
n

Tháng7năm1935,ĐạihộiVII
QuốctếCộngsảnđãphêphán
Khuynhhướng“tả”trongphongtràocộngsảnquốctế,mởr ộng
mặttrậthốngnhấtvìhòabình,chốngchủnghĩaphátxít.Vớinh
ữngnướcthuộcđịahayphụthuộc,ĐạihộiVIIbácbỏluậnđiểmv
ềchủtrươnglàm“cáchmạngcôngnông”,haythànhlập“chínhp
hủXôviết”......Tấtcảnhữngsựthayđổivàchuyểnhướngđ ấut
ranhcủaQuốctếCộngsảnđãchứngtỏ1điều,đólà:

NhữngquanđiểmcủaNguyễnÁiQuốcvềcáchm
ạngViệtNam,vêMặttrậndântộcthốngnhất,v
ềviệctậptrungmũinhọnvàochốngchủnghĩađ
ếquốclàhoàntoànđúngđắn.

Sauquátrìnhthựchànhcáchmạng,coxátvớithựctiễn,vấnđ ềphânhóak ẻthù,tranhth ủb ạnđ ồngmi
nh.....đãtrởlạivớiChínhcươngvắntắt,Sáchl ượcvắntắtcủaNguy ễnÁiQuốc.Đócũnglàc ơs ởđ ểĐ ả
ngtachuyềnhướngđấutranhsangthờikì19361939,thànhlậpMặttrậnnhândânphảnđếĐôngDươngvàtừnăm1939đ ặtv ấnđ ềgiảiphóngdânt ộcl
ênhàngđầu.

Trênthựctế Đảng ta đã trở lại với Chánh cương, Sách l ược vắn tắt c ủa Nguy ễnÁiQu ốc. Ngh ị quy ếtTrungươngtháng
11/1939 đã khẳng định: “Đứng trên l ập tr ườnggiảiphóng dân t ộc, l ấy quy ền l ợi dân t ộc làm t ối cao, m ọi v ấn đ ề c ủa
cuộc cách mạng, cảvấnđềđiền địa cũng phải nh ằm vào cái mục đích ấy mà gi ảiquy ết”

(TríchĐảng Cộng sản Việt Nam- Văn kiện Đảng toàn tập- Nhà xu ất bản Chính tr ị Quốc gia- Hà Nội2000)

MặcdùhoạtđộngởnướcngoàinhưngNgườiluônluônthe...
Th ikì1930
1945:Ng iv tquanh ngth tháchvàkiêntrìgi v ngl ptr ngcáchườ ượ ườ
m ng
Vàocu inh ngnăm20,đ unh ngnăm30c ath k XX ế
Khimành ngt t ngc ang iv cáchm ngVi tNamđãhìnhthànhvàđangtrênđàti ntri nthìl iv pph is ch tríchc aQu ct ư ưở ư ế
C ngs n(ế trongH ingh l nth nh tBanCh phànhTrung nglâmth ngngày14- ươ
31/10/1930t iH ngC ng,TrungQu c ươ )
LúcđóQu ct C ng ế
S nb chiph in ng
khuynhh ng“t ướ
tư tưởng hồ chí minh về thời kì quá độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh về thời kì quá độ - Người đăng: phuongxengpyt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh về thời kì quá độ 9 10 473