Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI:

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG
THỜI ĐẠI NGÀY NAY

I.

LỜI MỞ ĐẦU
Nhân dân ta có lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Trong đấu
tranh chống kẻ thù xâm lược cũng như trong lao động sản xuất nhân dân Việt
Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường, sự thông minh sáng tạo, ý
thức độc lập tự chủ, tự lực, tự cường. Trong truyền thống dân tộc ấy Hồ Chí
Minh nhìn thấy nổi bật lên sức mạnh của lòng yêu nước. Tinh thần yêu nước
của nhân dân Việt Nam có những đặc điểm riêng biệt, đặc sắc, vì phải luôn luôn
đối đầu với nhiều khó khăn của tự nhiên và chiến tranh xâm lược, sự đô hộ của
kẻ thù từ nhiều phương kéo đến. Lòng yêu nước Việt Nam đã trở thành sức
mạnh, một thứ đạo lý, một lẽ sống của mỗi người dân, cũng là một tiêu chí cao
nhất để đánh giá con người trong xã hội ta.
Hồ Chí Minh xác định con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân
tộc đã phát huy lòng yêu nước truyền thống và nâng thành lòng yêu nước xã hội
chủ nghĩa. Tinh thần, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và lòng yêu nước phát huy
được sức mạnh to lớn, tạo nên truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân.
Hồ Chí Minh đã làm nổi bật sức mạnh của con người Việt Nam, đó là sức mạnh
thể lực và trí tuệ, sức mạnh của bề dày lịch sử và trong cuộc đấu tranh hiện tại,
sức mạnh của sự thông minh và dũng cảm, của lòng tin chân chính không gì lay
chuyển. Sức mạnh ấy bền vững và được nhân lên nhiều lần dưới sự lãnh đạo
của Đảng cộng sản Việt Nam.
Thời đại của chúng ta mở đầu bằng Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
Cuộc cách mạng này đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài
người, mở đầu thời đại mới trong lịch sử. Theo Hồ Chí Minh sức mạnh thời đại
là sức mạnh của giai cấp vô sản thế giới, của nhân dân lao động thế giới. Trong
quá trình nhận thức và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh
cụ thể của Vịêt Nam, Hồ Chí Minh nhận thấy phải dựa vào sức mạnh của dân
tộc là chủ yếu, đồng thời phải khai thác sức mạnh của thời đại. Những nội
dung, nguyên tắc về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một bộ
phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thời đại ngày nay, đặc biệt là giai đoạn hiện nay đang diễn ra một cuộc

đấu tranh gay gắt trên mặt trận tư tưởng cũng như về hoạt động thực tiễn mà
chúng ta cần nhận thức đúng đắn để tiến hành những hoạt động quốc tế phù
hợp phục vụ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

II.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐÈ DÂN TỘC
1.
Cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daân
toäc
a. Cơ sở lý luậ...
Đ TÀI:
T T NG H CHÍ MINH VƯ ƯỞ
V N Đ DÂN T C TRONG
TH I Đ I NGÀY NAY
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 9 10 48