Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương II
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ
DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG
DÂN TỘC

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ
DÂN TỘC
1.1. Vấn đề dân tộc theo quan điểm của
chủ nghĩa Mác-Lênin
1.2. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí
Minh

08/16/11

2

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH
MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
2.1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn
thắng lợi phải đi theo con đường cách
mạng vô sản
2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc trong
thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh
đạo
2.3. Lực lượng của cách mạng giải phóng
dân tộc bao gồm toàn dân tộc
08/16/11

3

2.4. Cách mạng giải phóng dân tộc cần
được tiến hành chủ động, sáng tạo và có
khả năng giành thắng lợi trước cách mạng
vô sản ở chính quốc
2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc phải
được tiến hành bằng con đường cách mạng
bạo lực
08/16/11

4

III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH
MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG
CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY
3.1. Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu
nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực
mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước
3.2. Nhận thức và giải quyết vấn đề dân
tộc trên quan điểm giai cấp

08/16/11

5

3.2. Nhận thức và giải quyết vấn đề dân
tộc trên quan điểm giai cấp
- Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản
Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo cách
mạng Việt Nam cho tới nay đã giải quyết
nhuần nhuyễn và sáng tạo mối quan hệ dân
tộc và giai cấp vì mục tiêu giải phóng xã hội,
giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

08/16/11

74

- Ngày nay, bên cạnh việc tăng cường giáo dục
chủ nghĩa Mác-Lênin, cần làm cho tư tưởng
Hồ Chí Minh về sự kết hợp dân tộc và giai
cấp, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế,
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được quán
triệt sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, đặc
biệt là tầng lớp thanh niên, sinh viên, để lấy
đó làm định hướng cho việc nhận thức và giải
quyết các vấn đề của dân tộc và của thời đại
08/16/11
75
hiện nay.

...
Chương II
T T NG H CHÍ MINH V V N Đ Ư ƯỞ
DÂN T C VÀ CÁCH M NG GI I PHÓNG
DÂN T C
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 9 10 340