Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Từ phương pháp cách mạng HCM và thực tiễn cách mạng trong thời kỳ đổi mới, đồng chí phân tích và
chứng minh.
Bài làm
Trong di sản vô cùng quí báu của HCM để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân, bên cạnh quan điểm về đường
lối chiến lược còn có cả một hệ thống các quan điểm mang tính chất phương pháp luận khoa học về tiến hành cách
mạng. Hệ thống quan điểm đó vừa là sự vận dụng, phát triển phép biện chứng duy vật của CN Mác – Lênin, vừa thể hiện
nét riêng độc đáo, sáng tạo của Người trong quá trình cách mạng. Qua nghiên cứu phương pháp CM HCM giúp ta hiểu
được một cách sâu sắc hơn, toàn diện hơn về tư tưởng HCM, về những quy luật vận động của CM VN cùng phương
pháp CM của Đảng ta mà còn để vận dụng phương pháp CM của Người vào viêc giải quyết những nhiệm vụ CM và
những vấn đề cuộc sống đặt ra trong giai đoạn hiện nay
1. Khái niệm phương pháp cách mạng :
Phương pháp cách mạng HCM là ở cấp độ bao trùm, phổ quát nhất của phương pháp HCM “Phương pháp CM
HCM hiểu theo nghĩa rộng là sự vận động tư tưởng HCM trong thực tiễn. Nói cách khác, đó là những quy luật hoạt động
mà theo đó mà tư tưởng của Người được hiện thực hóa theo nghĩa hẹp, phương pháp CM HCM là hệ thống các cách
thức, biện pháp, quy trình hợp thành nguyên tắc điều chỉnh và hướng dẫn hành động của các lực lượng cách mạng,
trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, đi lên xây dựng CNXH ở VN. Về bản chất PPCMHCM là một hệ thống PPCM M-L.
Phương pháp cách mạng HCM không chỉ là sự vận dụng phép biện chứng duy vật của CN Mác Lênin. Mặc dù
cốt lõi của phương pháp CM HCM là phép biện chứng duy vật, song nó còn thể hiện nét riêng hết sức độc đáo của HCM.
Người đã tạo ra cho mình trên cơ sở kế thừa những truyền thống, tinh hoa văn hóa dân tộc VN là tinh hoa trí tuệ nhân
loại, cả cách cảm, cách nghĩ của dân tộc là triết lý biện chứng của Phương Đông và Phương Tây. Ngay cả phép biện
chứng duy vật của CN Mác Lênin cũng được Người tiếp thu một cách nhuần nhuyễn và nhào luyện lại trong thực tiễn,
biến thành cái riêng của mình, thành phương pháp CM HCM. PPCMHCM là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học và
nghệ thuật.
2. Vị trí, vai trò PPCM HCM
Con người không thêt hoạt động mà không cần đến phương pháp, không có PP cũng như mò mẫm trong đêm tối.
Song, PP có hai loại, có PP đúng và cũng có PP sai. Chỉ có những PP khoa học, đúng đắn mới đưa con người đạt tới
mục tiêu nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ngược lại những PP sai lầm, trong mọi hoạt động điều khó có thể đạt đến m...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Từ phương pháp cách mạng HCM thực tiễn cách mạng trong thời kỳ đổi mới, đồng chí phân tích và
chứng minh.
Bài làm
Trong di sản vô cùng quí báu của HCM để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân, bên cạnh quan điểm về đường
lối chiến lược còn cả một hệ thống các quan điểm mang tính chất phương pháp luận khoa học về tiến hành cách
mạng. Hệ thống quan điểm đó vừa là sự vận dụng, phát triển phép biện chứng duy vật của CN Mác – Lênin, vừa thể hiện
nét riêng độc đáo, sáng to của Người trong quá trình cách mạng. Qua nghiên cứu phương pháp CM HCM giúp ta hiểu
được một cách sâu sắc hơn, toàn diện hơn về tưởng HCM, về những quy luật vận động của CM VN ng phương
pháp CM của Đảng ta còn đ vận dụng phương pháp CM của Người vào viêc giải quyết những nhiệm vụ CM
những vấn đề cuộc sống đặt ra trong giai đoạn hiện nay
1. Khái niệm phương pháp cách mạng :
Phương pháp cách mạng HCMở cấp độ bao trùm, phổ quát nhất của phương pháp HCM “Phương pháp CM
HCM hiểu theo nghĩa rộng là sự vận động tư tưởng HCM trong thực tiễn. Nói cách khác, đó là những quy luật hoạt động
theo đó mà tư tưởng của Người được hiện thực hóa theo nghĩa hẹp, phương pháp CM HCM là hệ thống các cách
thức, biện pháp, quy trình hợp thành nguyên tắc điều chỉnh hướng dẫn hành động của các lực lượng cách mạng,
trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, đi lên xây dựng CNXH ở VN. Về bản chất PPCMHCM là một hệ thống PPCM M-L.
Phương pháp cách mạng HCM không chỉ sự vận dụng phép biện chứng duy vật của CN Mác Lênin. Mặc
cốt lõi của phương pháp CM HCM là phép biện chứng duy vật, song nó còn thể hiện nét riêng hết sức độc đáo của HCM.
Người đã tạo ra cho mình trên sở kế thừa những truyền thống, tinh hoa văn hóa dân tộc VN là tinh hoa trí tuệ nhân
loại, cả cách cảm, cách nghĩ của dân tộc triết biện chứng của Phương Đông Phương Tây. Ngay cả phép biện
chứng duy vật của CN Mác Lênin cũng được Người tiếp thu một cách nhuần nhuyễn nhào luyện lại trong thực tiễn,
biến thành cái riêng của mình, thành phương pháp CM HCM. PPCMHCM là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học
nghệ thuật.
2. Vị trí, vai trò PPCM HCM
Con người không thêt hoạt động mà không cần đến phương pháp, không có PP cũng như mò mẫm trong đêm tối.
Song, PP hai loại, PP đúng cũng PP sai. Chỉ những PP khoa học, đúng đắn mới đưa con người đạt tới
mục tiêu nhanh nhất hiệu quả nhất. Ngược lại những PP sai lầm, trong mọi hoạt động điều khó thể đạt đến mục
tiêu. PP góp phần quyết định thành công hay thất bại trong hoạt động của con người.
Đường lối đúng đắn một nhân tố quyết định thắng lợi của CM. Song làm thế nào đ đường lối đúng làm
thế nào để biến đường lối thành hiện thực, điều đó phụ thuộc vào PP CM. Nếu không PP CM t đường lối
dúng đắn đến đâu chăng nữa ng chỉ là một mớ thuyết suông. HCM, với cách một nhà hoạt động chính trị lỗi
lạc, một lãnh tụ đại của cách mạng Việt Nam, đã giải quết thành công cả hai vấn đề quan trọng nhất của CM xây
dựng đường lối đúng và PP CM đúng. Mối quan h giữa đường lối và PPCM trongtưởng HCM đó là mqh giữa mục
tiêu ĐLDT và CNXH với PP để đạt mục tiêu đề ra.
Đất nước thống nhất, nhân dân tự do hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của cả cuộc đời HCM. vậy, mục tiêu
ĐLDT CNXH ng với PP để giành ĐLDT, đi lên xây dựng CNXH nội dung quan trọng nhất bao trùm toàn bộ
tưởng HCM.
Yêu nước, HCM ra đi tìm đường cứu nước, cũng ncác nhà yêu nước đương thời đều tquyết tâm giành kỳ
được ĐL tự do cho DT. Điểm khác nhau bản giữa HCM với các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái
Học… là ở chỗ xác định đánh ai, ai đánh và đánh như thế nào. Chính sự khác nhau ấy đã đưa đến thành công duy nhất
chỉ có ở HCM, và như vậy bí quyết thành công của Người là ở PP CM.
3. Những nội dung cơ bản của phương pháp CM HCM :
Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh bao gồm 4 phương pháp lớn : Phương pháp xác định mục tiêu, nhiệm vụ
cách mạng; phương pháp xác định bạn – thù, tập họp và huy động lực lượng toàn dân tộc tiến hành cách mạng; phương
pháp kết hợp lực thế thời trong cách mạng và phương pháp dĩ bất biến, ứng vạn biến.
a. Phương pp xác định mục tiêu, nhiệm vụ ch mạng phương pháp quan trọng trong phương pháp
cách mạng Hồ Chí Minh. Mặc dù không có những chuyên luận, lý luận về phương pháp cách mạng, không đề cập riêng
lẽ cách thức lựa chọn mục tiêu, con đường CM phải như thế nào, song từ việc lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc
CNXH, cùng đường lối tiến hành 2 giai đoạn CM nối tiếp nhau : cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên CM XHCN
nước ta, HCM đã lãnh đạo Đảng nhân dân xác định mục tiêu, nhiệm vụ CM mỗi thời kỳ CM VN đã thể hiện
những nguyên tắc, phương pháp luận có giá trị to lớn.
Trước nhất đó là phương pháp phải lấy thực tế làm điểm xuất phát để xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm v
của CM, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn để xác định chủ trương, chính sách”
Đối với HCM, làm CM trước hếtđgiải phóng cho đồng bào, dân tc mình, nên thực tế VN chính là điểm xuất
phát cho mọi suy nghĩ và hành động của Người. Đồng thời Người cũng yêu cầu phải từ điều kiện thực tế đất nước, con
người, dân tộc VN với truyền thống mấy ngàn năm lịch sử cùng với những điều kiện KT – VH – chính trị - XH của VN và
mối quan hệ của VN với thế giới để xác định mục tiêu, nhiệm vụ CM ở mỗi thời kỳ.
Trong cách mạng XHCN, HCM luôn luôn lưu ý đến những đặc điểm của VN, Người chỉ rõ “đặc điểm to nhất của ta
trong thời kỳ quá độ từ một nước NN lạc hậu tiến thẳng lên CNXH, không phải kinh qua giai đoạn phát triển TBCN”.
Đồng thời Người ng nhắc nhở ... đứng về mặt xây dựng CNXH, tuy chúng ta đã có những kinh nghiệm dồi o của
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 249