Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chính Minh

Được đăng lên bởi Dung Quoc Nguyen
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần


Ĉӄ&ѬѪ1*Ð17Ұ30Ð17Ѭ7ѬӢ1*+Ӗ&+Ë0,1+7UDQJ:DWWSDG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH
 165K

(/user/tranghuyen36)

 127

 116

KWWSVZZZZDWWSDGFRP&(%%F&%&$QJ&%QW(%$$'SP&%QW&%W&%(%

Ĉӄ&ѬѪ1*Ð17Ұ30Ð17Ѭ7ѬӢ1*+Ӗ&+Ë0,1+7UDQJ:DWWSDG

ÀĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Phân tích nội dung khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?
Trả lời
Tư tưởng là sự khái quát hiện thực thông qua ý thức con người
Một người xứng đáng là một nhà tư tưởng, theo Lênin khi người đó biết giải
quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị sách lược, các vấn đề về
tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự
phát
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan đỉêm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng
sáng tạo chủ nghĩa Mác-lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và
phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh
hoa văn hoá nhân loại
Trong định nghĩa này, Đảng ta đã bước đầu làm rõ được:
- Một là bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh: Đó là hệ
thống các quan điểm lý luận, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của
cách mạng VN; tư tưởng HCM cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam hành động của đảng và dân tộc VN
- Hai là nguồn gốc tư tưởng lý luận của tư tưởng HCM: chủ nghĩa Mác-Lênin,
giá trị văn hoá dân tộc,tinh hoa văn hoá nhân loại
- Ba là nội dung cơ bản nhất của tư tưởng HCM bao gồm những vấn đề có liên
quan trực tiếp đến cách mạng VN

KWWSVZZZZDWWSDGFRP&(%%F&%&$QJ&%QW(%$$'SP&%QW&%W&%(%

Ĉӄ&ѬѪ1*Ð17Ұ30Ð17Ѭ7ѬӢ1*+Ӗ&+Ë0,1+7UDQJ:DWWSDG

- Bốn là giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng HCM: soi
đường thắng lợi cho cách mạng VN; tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân
tộc
Câu 2: Phân tích bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng HCM?
Trả lời
HCM sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến
động
- Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
+ Phong kiến đang trên đà suy thoái, triều đình nhà Nguyễn thi hành chính
sách đối nội đối ngoại bảo thủ, phản động, thực hiện bế quan toả cảng. Làm
cho đất nước ta đã suy yếu càng trở lên suy yếu hơn không tạo đủ tiềm lực để
có thể chống đỡ các thế lực xâm lăng nước ngoài
+ Vào năm 1858 thực dân Pháp tiến hành xâm lượ...
 Ĉӄ&ѬѪ1*Ð17Ұ30Ð17Ѭ7ѬӢ1*+Ӗ&+Ë0,1+7UDQJ:DWWSDG
KWWSVZZZZDWWSDGFRP&(%%F&%&$QJ&%QW(%$$'SP&%QW&%W&%(%

Đ CƯƠNG ÔN TP MÔN TƯ TƯNG H
CHÍ MINH
(/user/tranghuyen36)
165K 127 116
Tư tưởng Hồ Chính Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chính Minh - Người đăng: Dung Quoc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chính Minh 9 10 110