Ktl-icon-tai-lieu

Tuần 2

Được đăng lên bởi ngotrieuduy-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaùo aùn lôùp 2 tuaàn 2
TUAÀN 2
Tiết 4,5

Thöù hai ngaøy 23 thaùng 8 naêm 2010
Tập đọc

PHAÀN THÖÔÛNG

A.Mục đích yêu cầu
-Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
-Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Đề cao lòng tốt, khuyến khích học sinh làm việc tốt.
B.Đồ dùng dạy học
-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
-Viết câu hướng dẫn đọc lên bảng lớp.
C.Các hoạt động dạy - học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I.Kiểm tra bài cũ :
Gọi 2 học sinh đọc bài Tự thuật và
trả lời câu hỏi.
-Nhờ vào đâu mà em biết được về
bạn Thanh Hà ?
-Em hãy tự giới thiệu về em ?
II.Dạy bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Luyện đọc đoạn 1, 2 Đọc mẫu
đọan 1 và 2 giọng nhẹ nhàng, cảm động.
Nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp.
Chú ý sửa sai các từ khó : phần thưởng,
sáng kiến.
Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp
Hướng dẫn đọc câu : Một buổi sáng / và đọc chú giải trong sách giáo khoa.
vào giờ ra chơi / các bạn trong lớp túm
tụm bàn bạc điều gì / có vẻ bí mật lắm. //
- Em hiểu thế nà là bí mật ?
Một học sinh đọc chú giải.
- Thế nào là sáng kiến ?
Ý kiến mới và hay.
- Lặng lẽ là gì ?
Không nói gì.
Đọc từng đoạn trong nhóm.
Thi đọc giữa các nhóm.
Cả lớp đồng thanh.
3.Hướng dẫn tìm hiểu đoạn 1, 2
*Câu hỏi 1
Sẵn sàng giúp đỡ bạn, sẵn sàng san sẻ
- Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na.
những gì mình có cho bạn.
*Bạn Na rất tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè.
*Câu hỏi 2
Các bạn đề nghị cô giáo thưởng cho Na
- Theo em điều bí mật được các bạn của vì lòng tốt của Na đối với mọi người.
Na bàn bạc là gì ?

Giaùo aùn lôùp 2 tuaàn 2
4.Luyện đọc đoạn 3 :
Nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp
Đọc mẫu đoạn 3
Nối tiếp nhau đọc đoạn 3 trước lớp
Lưu ý các từ : bất ngờ, vỗ tay, vang
dậy, lặng lẽ,…
Nối tiếp nhau đọc đoạn 3 trong nhóm.
*Hướng dẫn đọc câu : Đây là phần
Thi đọc giữa các nhóm.
thưởng / cả lớp đề nghị tặng bạn Na. //
Đồng thanh đoạn 3.
Đỏ bừng mặt, / cô bé đứng dậy / bước
lên bục. //
5.Tìm hiểu đoạn 3 :
*Câu hỏi 4
Na vui mừng đến mức tưởng là nghe
- Khi Na được phần thưởng những ai vui nhầm đỏ bừng mặt. Cô giáo và các bạn vỗ
mừng ? Vui mừng như thế nào ?
tay vang dậy. Mẹ vui mừng khóc đỏ hoe
6.Luyện đọc lại
cả mắt.
Gọi một số học sinh đọc lại toàn bài.
Cả lớp bình chọn giọng đọc hay nhất.
7.Củng cố dặn dò
- Em học được điều gì ở bạn Na ? (Tốt bạng hay giúp đỡ bạn bè )
- Em thấy việc các bạn đề nghị cô giáo trao phần thưởng cho Na có tác dụng gì ? ( Biểu
dương người tốt, khuyến khích học sinh làm việc tốt )
Nhận xét tiết học. Khen ngợi những em đọc tốt.
.............................................
Giaùo aùn lôùp 2 tuaàn 2
TUAÀN 2 Thöù hai ngaøy 23 thaùng 8 naêm 2010
Tiết 4,5 Tập đọc
PHAÀN THÖÔÛNG
A.Mục đích yêu cầu
-Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
-Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Đề cao lòng tốt, khuyến khích học sinh làm việc tốt.
B.Đồ dùng dạy học
-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
-Viết câu hướng dẫn đọc lên bảng lớp.
C.Các hoạt động dạy - học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Kiểm tra bài cũ :
Gọi 2 học sinh đọc bài Tự thuật
trả lời câu hỏi.
-Nhờ vào đâu em biết được về
bạn Thanh Hà ?
-Em hãy tự giới thiệu về em ?
II.Dạy bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Luyện đọc đoạn 1, 2 Đọc mẫu
đọan 1 và 2 giọng nhẹ nhàng, cảm động.
Chú ý sửa sai các từ khó : phần thưởng,
sáng kiến.
Hướng dẫn đọc câu : Một buổi sáng /
vào gi ra chơi / các bạn trong lớp túm
tụm bàn bạc điều gì / có vẻ bí mật lắm. //
- Em hiểu thế nà là bí mật ?
- Thế nào là sáng kiến ?
- Lặng lẽ là gì ?
Nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp.
Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp
và đọc chú giải trong sách giáo khoa.
Một học sinh đọc chú giải.
Ý kiến mới và hay.
Không nói gì.
Đọc từng đoạn trong nhóm.
Thi đọc giữa các nhóm.
Cả lớp đồng thanh.
3.Hướng dẫn tìm hiểu đoạn 1, 2
*Câu hỏi 1
- Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na.
*Bạn Na rất tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè.
*Câu hỏi 2
- Theo em điều mật được các bạn của
Na bàn bạc là gì ?
Sẵn sàng giúp đ bạn, sẵn sàng san s
những gì mình có cho bạn.
Các bạn đề nghị giáo thưởng cho Na
vì lòng tốt của Na đối với mọi người.
Tuần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuần 2 - Người đăng: ngotrieuduy-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tuần 2 9 10 240