Ktl-icon-tai-lieu

tuyển chọn 30 đề thi thử môn vật lí

Được đăng lên bởi hoangle8111
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2180 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề số 16.

NGUYỄN BÁ LINH

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013
Chuyên Phan Bội Châu 2013 – lần 2

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – THANH XUÂN.

Mã đề thi 132

A. PHẦN CHUNG (Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Trong thí nghiệm I - âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ.
Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ
hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng:
A. 1,5λ
B. 2,5 λ
C. 2 λ
D. 3 λ
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát bức xạ có bước sóng 0,6m , khoảng cách giữa hai khe 1,2mm ,
màn quan sát E cách mặt phẳng hai khe 0,9m. Để kim điện kế lại lệch nhiều nhất ta dịch chuyển một mối hàn của cặp
nhiệt điện trên màn E theo đường vuông góc với hai khe thì cứ sau một khoảng bằng:
A. 0,9 mm.
B. 0,225 mm.
C. 0,1125 mm.
D. 0,45 mm.
Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện biến trở mắc nối tiếp với hộp đen. Điện áp hai đầu mạch
uAB=200 2 cos (100  t) (v), X chứa một phần tử(L hoặc C). Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại
thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 2 A. Biết dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. Cấu tạo
hộp X và giá trị của phần tử trong X là:
A. X chứa C: C=52,4F
B. X chứa L: L= 0,36 H
C. X chứa C: C=31,8F
D. X chứa L: L = 0,54 H
Hướng dẫn :
* i sớm pha hơn u → X phải chứa C.
* Pmax nên R = ZC và I = U/Z → Z = 100√2 Ω. Do đó, ZC = R = 100Ω.
Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 bằng 1mm, khoảng cách
từ hai khe tới màn quan sát D = 2m. Chiếu vào hai khe S1S2 bằng chùm ánh sáng trắng có bước sóng 0,38m   
0,76m. Bề rộng đoạn chồng chập của quang phổ bậc n = 5 và quang phổ bậc t = 7 trên trường giao thoa là:
A.x =1,44mm
B.x = 0,76mm
C.x = 1,14mm
D.x = 2,28mm
Hướng dẫn :
* Bề rộng đoạn chồng chập của quang phổ : x   x ñoû baäc nhoû  x tím baäc lôùn  5iñoû  7itím  2,28  mm 
Câu 5: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ
theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số f0. Khi xoay tụ
một góc φ1 thì mạch thu được sóng có tần số f1 = 0,5f0. Khi xoay tụ một góc φ2 thì mạch thu được sóng có tần số f2 =

1
f0. Tỉ số giữa hai góc xoay là:
3


3
1
A. 2 
B. 2 
1 8
1 3
Hướng dẫn :

Tacoù:C  C0  k.

1 

Khi   0  C  C0  f 0 

C2  C 0
2

C.



C1  C0
1

2 8

1 3

D.

2
3
1

2

1
2  LC0

1
1
1
1
1
Khi   1  f 0 

...
www.TaiLieuLuyenThi.com Trang 1/1 - Mã đề thi 485
Đề s 16.
NGUYỄN BÁ LINH
THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – THANH XUÂN.
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013
Chuyên Phan Bội Châu 2013 – lần 2
Mã đề thi 132
A. PHẦN CHUNG (Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Trong thí nghiệm I - âng vgiao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ.
Nếu tại điểm M trên màn quan sát vân tối thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ
hai khe S
1
, S
2
đến M có độ lớn bằng:
A. 1,5λ B. 2,5 λ C. 2 λ D. 3 λ
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, ngun S phát bc x có bước sóng
m6,0
, khoảng cách gia hai khe
mm2,1
,
màn quan t E ch mt phẳng hai khe 0,9m. Đkim điện kế lại lệch nhiều nhất ta dịch chuyn một mối hàn ca cặp
nhit điện trên màn E theo đưng vuông góc vi hai khe thì csau mt khoảng bằng:
A. 0,9 mm. B. 0,225 mm. C. 0,1125 mm. D. 0,45 mm.
Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện biến trở mắc nối tiếp với hộp đen. Điện áp hai đầu mạch
u
AB
=200
2
cos (100
t) (v), X chứa một phần tử(L hoặc C). Điều chỉnh R để công suất tiêu thtrên mạch cực đại
thì cường độ hiệu dụng trong mạch là
2
A. Biết dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. Cấu tạo
hộp X và giá trị của phần tử trong X là:
A. X chứa C: C=52,4F B. X chứa L: L= 0,36 H
C. X chứa C: C=31,8F D. X chứa L: L = 0,54 H
Hướng dẫn :
* i sớm pha hơn u → X phải chứa C.
* P
max
nên R = Z
C
và I = U/Z → Z = 1002 Ω. Do đó, Z
C
= R = 100Ω.
Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe S
1
S
2
bằng 1mm, khoảng cách
thai khe tới màn quan sát D = 2m. Chiếu vào hai khe S
1
S
2
bằng chùm ánh sáng trắng bước sóng 0,38m
0,76m. Bề rộng đoạn chồng chập của quang phổ bậc n = 5 và quang phổ bậc t = 7 trên trường giao thoa là:
A.x =1,44mm B.x = 0,76mm C.x = 1,14mm D.x = 2,28mm
Hướng dẫn :
* Bề rộng đoạn chồng chập của quang phổ :
ñoû baäcnhoû tímbaäclôùn ñoû tím
x x x 5i 7i 2,28 mm
Câu 5: Mạch chọn sóng của máy thu tuyến gồm txoay C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay điện dung C tỉ lệ
theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số f
0
. Khi xoay t
một góc φ
1
thì mạch thu được sóng có tần số f
1
= 0,5f
0
. Khi xoay tụ một góc φ
2
thì mạch thu được sóng có tần số f
2
=
1
3
f
0
. Tỉ số giữa hai góc xoay là:
A.
B.
C.
D.
2
1
3
Hướng dẫn :
2 0 1 0
0
2 1
0 0
0
1 0 1 0
1 0 1
töôngtöï trn
2 2 0
2 0
2
1 0 1
C C C C
Tacoù:C C k. 1 2
1
Khi 0 C C f
2 LC
1 1 1 1 1
Khi f C 4C
2 2
2 LC 2 LC 2 LC
Khi C 9C
C C
8
Thayvaøo 2
C C 3

Câu 6: Người ta dùng hạt nhân proton bắn vào hạt nhân bia đang đứng yên gây ra phản ứng tạo thành hai hạt nhân
giống nhau bay ra cùng động năng và theo các hướng lập với nhau một góc 120
0
. Biết số khối hạt nhân bia lớn hơn
3. Kết luận nào sau đâyđúng?
A. Không đủ dữ kiện để kết luận.
B. Phản ứng trên là phản ứng thu năng lượng.
C. Năng lượng trao đổi của phản ứng trên bằng 0.
tuyển chọn 30 đề thi thử môn vật lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tuyển chọn 30 đề thi thử môn vật lí - Người đăng: hoangle8111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
tuyển chọn 30 đề thi thử môn vật lí 9 10 434