Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại cho bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học phổ thông

Được đăng lên bởi VânVân Và VânVân
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống
bài tập hóa học phần kim loại cho bồi dưỡng
học sinh giỏi Trung học phổ thông
Selecting – Compiling and Using a Systematical Variety of Chemistry Exercises on Metal for
Fostering Good Students at a High School
NXB H. : ĐHGD, 2012 Số trang 115 tr. +

Nguyễn Văn Mai
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Hóa học) ;
Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về việc bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG).
Nghiên cứu nội dung kiến thức và bài tập phần kim loại trong sách giáo khoa lớp 12- ban
Khoa học tự nhiên, tài liệu giáo khoa chuyên hóa học lớp 12, các nội dung liên quan đến
kim loại trong các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực, quốc gia và các tài liệu hóa học
khác. Tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập tự luận (TL) phần kim loại để bồi dưỡng HSG
trường trung học phổ thông (THPT). Đề xuất biện pháp sử dụng hệ thống bài tập phần kim
loại trong công tác bồi dưỡng HSG. Thực nghiệm sư phạm với hệ thống bài tập phần kim
loại để bồi dưỡng HSG ở trường THPT và đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống bài tập đó.
Keywords: Hóa học; Phương pháp dạy học; Bài tập; Học sinh giỏi; Kim loại.
Content.
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay sự phát triển như vũ bão của khoa học- kĩ thuật là những thuận lợi đối với sự phát triển
của mỗi quốc gia, chính nhân tố con người đã tạo ra sự thay đổi tích cực đó, giáo dục - đào tạo chính
là cách để con người có được nhân tố đó vì vậy việc đầu tư vào nhân tố con người chính là mục tiêu
hàng đầu của mỗi quốc gia trong hoạt động giáo dục.
Trên thế giới, những nước phát triển đều là những nước có những sự đầu tư và quan tâm đúng đắn
đối với nhân tố con người đặc biệt là những người tài giỏi, họ luôn có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng,
sử dụng người tài một cách hợp lí.
Ở nước ta, vấn đề nhân tố con người luôn được quan tâm, dù ở các thời đại khác nhau nhưng luôn có
sự coi trọng người tài, chúng ta luôn quan niệm: “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, vì vậy “nâng cao dân
trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” luôn là nhiệm vụ trung tâm của giáo dục - đào tạo, trong đó,
việc phát hiện và bồi dưỡng những học sinh giỏi (HSG) ở trường phổ thông chính là bước khởi đầu quan
trọng để góp phần đào tạo nhân tài trong các lĩnh vực của khoa học và đời sống xã hội.

1

Tuy nhiên, trong thực tế công tác phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng những nhân tố con người chưa có
tính khoa học, những lí luận dạy học về ...
1
Tuyn chn, xây dng và s dng h thng
bài tp hóa hc phn kim loi cho bồi dưỡng
hc sinh gii Trung hc ph thông
Selecting Compiling and Using a Systematical Variety of Chemistry Exercises on Metal for
Fostering Good Students at a High School
NXB H. : ĐHGD, 2012 S trang 115 tr. +
Nguyễn Văn Mai
Trường Đại hc Giáo dc
Luận văn ThS ngành: Lý luận và phương pháp dạy hc (B môn Hóa hc) ;
Mã s: 60 14 10
Người ng dn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình y sở lun thc tin v vic bồi dưỡng hc sinh gii (HSG).
Nghiên cu ni dung kiến thc bài tp phn kim loi trong sách giáo khoa lp 12- ban
Khoa hc t nhiên, tài liu giáo khoa chuyên hóa hc lp 12, các nội dung liên quan đến
kim loại trong các đề thi hc sinh gii cp tnh, khu vc, quc gia và các tài liu hóa hc
khác. Tuyn chn, y dng h thng bài tp t lun (TL) phn kim loại để bồi dưỡng HSG
trường trung hc ph thông (THPT). Đề xut bin pháp s dng h thng bài tp phn kim
loi trong công tác bồi dưỡng HSG. Thc nghiệm phạm vi h thng bài tp phn kim
loại để bồi dưỡng HSG trường THPT và đánh giá hiệu qu s dng h thng bài tập đó.
Keywords: Hóa hc; Phương pháp dạy hc; Bài tp; Hc sinh gii; Kim loi.
Content.
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay s phát triển như bão của khoa hc- thuật là nhng thun lợi đối vi s phát trin
ca mi quc gia, chính nhân t con người đã tạo ra s thay đổi tích cực đó, giáo dục - đào tạo chính
cách để con người được nhân t đó vy việc đầu vào nhân tố con người chính mc tiêu
hàng đầu ca mi quc gia trong hoạt động giáo dc.
Trên thế gii, những nước phát triển đều là những nước có nhng s đầu tư và quan tâm đúng đn
đối vi nhân t con người đặc bit là những người tài gii, h luôn có kế hoch phát hin, bồi dưỡng,
s dụng người tài mt cách hp lí.
nước ta, vn đề nhân t con ngưi luôn được quanm, dù c thi đại khác nhau nhưng luôn
s coi trng ngườii, cng ta ln quan nim:hini là ngun k quc gia, vậynâng cao dân
trí, đào tạo nhân lc, bi dưng nhân i luônnhiệm v trung tâm ca go dc - đào tạo, trong đó,
vic pt hin bi dưng nhng hc sinh gii (HSG) trưng ph thông chính là bưc khởi đu quan
trng để góp phn đào tạo nhân i trong c lĩnh vc ca khoa hc đi sng hi.
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại cho bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại cho bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học phổ thông - Người đăng: VânVân Và VânVân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại cho bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học phổ thông 9 10 944