Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập 10 đề thì thử đại học môn sinh học

Được đăng lên bởi Tòng DakLak
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1
Ngày 03 tháng 3 năm 2012
MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Họ tên thí sinh................................................Lớp................Trường………………………… Mã đề thi 132
Số báo danh......................................................
I.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu , từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Một quần thể thực vật thế hệ F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 9/16 hoa có màu : 7/16 hoa màu
trắng. Nếu lấy ngẫu nhiên một cây hoa có màu đem tự thụ phấn thì xác suất thu được thế hệ con lai không
có sự phân li về kiểu hình là bao nhiêu ?
1
9
1
9
A.
B.
C.
D.
9
3
7
16
Câu 2: Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng
hợp lặn cho da trắng, thể dị hợp cho màu da nâu. Bố và mẹ da nâu đều có kiểu gen AaBbCc thì xác suất
sinh con da nâu là:
A. 1/64
B. 1/256
C. 1/128
D. 62/64
Câu 3: Ở người, gen tổng hợp 1 loại mARN được lặp lại tới 200 lần, đó là biểu hiện điều hoà hoạt động ở
cấp độ
A. Sau dịch mã
B. Khi dịch mã
C. Lúc phiên mã
D. Trước phiên mã
Câu 4: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp
A. nuôi cấy hạt phấn, lai xôma.
B. cấy truyền phôi.
C. chọn dòng tế bào xôma có biến dị.
D. nuôi cấy tế bào thực vật Invitro tạo mô sẹo.
Câu 5: Khi giao phấn giữa hai cây cùng loài, người ta thu được F 1 có tỉ lệ như sau: 70% thân cao, quả tròn
: 20% thân thấp, quả bầu dục : 5% thân cao, quả bầu dục : 5% thân thấp, quả tròn.
Kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là:
AB AB
, hoán vị gen xảy ra một bên với tần số 20%.
x
ab ab
AB ab
B.
x , hoán vị gen xảy ra một bên với tần số 20%.
Ab ab
AB AB
x
C.
, hoán vị gen xảy ra hai bên với tần số 20%.
ab ab
ab AB
x
D.
, hoán vị gen xảy ra hai bên với tần số 20%.
aB ab

A.

Câu 6: Nếu kết quả của phép lai thuận và lai nghịch mà khác nhau thì kết luận nào dưới đây là đúng?
A. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính Y
B. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X
C. Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể
D. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính hoặc trong ti thể.
Câu 7: Cho cây hoa đỏ, quả tròn lai với cây hoa trắng, quả dài, người ta thu được đời con có tỉ lệ phân li
kiểu hình như sau : 1/4 cây hoa đỏ, quả tròn : 1/4 cây hoa đỏ, quả dài : 1/4 cây hoa trắng, quả tròn : 1/4 cây
hoa trắng, quả dài . Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra dưới đây là đúng nhất ?
A. Chưa thể rút ra được kết luận chính xác về việ...
Trang 1/65 - 132







 thi 132

I. ( 40 câu , t câu 1 đến câu 40)
Câu 1:  hoa có màu : 7/16 hoa màu


A.
1
9
B.
9
7
C.
1
3
D.
9
16
Câu 2: 

sinh con da nâu :
A. 1/64 B. 1/256 C. 1/128 D. 62/64
Câu 3: 

A.  B.  C. c phiên D. 
Câu 4: không 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 5: 
1



A.
ab
AB
x
ab
AB

B.
ab
ab
x
Ab
AB

C.
ab
AB
x
ab
AB

D.
ab
AB
x
aB
ab

Câu 6: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 7: 


A. 
hai NST khác nhau.
B. 
C.  

D. 
Tuyển tập 10 đề thì thử đại học môn sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập 10 đề thì thử đại học môn sinh học - Người đăng: Tòng DakLak
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Tuyển tập 10 đề thì thử đại học môn sinh học 9 10 489