Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập các bài tập hình phẳng và không gian thi đại học

Được đăng lên bởi VVhite Rose
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1862 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TT Giáo viên & Gia sư tại TP Huế - ĐT: 2207027 – 0989824932

Hình học giải tích trong các kỳ thi tuyển sinh đại học(đề chính thức)
Trích từ đề thi tuyển sinh Đại học khối D-2012:
Dành cho học sinh chọn chương trình chuẩn

1. Trong mặt phẳng, với hệ trục tọa độ Oxy. Cho hình chữ nhật ABCD, các đường thẳng
AC và AD lần lượt có phương trình là x + 3 y = 0 và x − y + 4 = 0 ; đường thẳng BD đi qua
 1 
 3 

điểm M  − ;1 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD
2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Cho mặt phẳng ( P ) : 2 x + y − 2 z + 10 = 0 và

điểm I ( 2;1;3) . Viết phương trình mặt cầu tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo một đường tròn
có bán kính bằng 4
Hướng dẫn giải

Tọa độ điểm A thỏa mãn hệ phương trình
x + 3y = 0
⇒ A ( −3;1)

x − y + 4 = 0

Gọi N là điểm thuộc AC sao cho MN song song voái
4
3

AD. Suy ra MN có phương trình là x − y + = 0 . Vì N
thuộc đường thẳng AC nên tọa độ của điểm N là
4

x − y + = 0
 1
nghiệm của hệ phương trình 
⇒ N  −1;  .
3
3

 x + 3 y = 0
Đường trung trực ∆ của MN đi qua trung điểm của MN và vuông góc với AD nên ta có
phương trình x + y = 0
Gọi I và K lần lượt là giao điểm của ∆ với AC và AD.
x + y = 0
Suy ra tọa độ của điểm I thỏa mãn hệ phương trình 
và tọa độ của điểm K thỏa mãn
x + 3y = 0
x + y = 0
hệ phương trình 
. Do đó I ( 0;0 ) và K ( −2; 2 )
x − y + 4 = 0

Ta có: AC = 2. AI ⇒ C ( 3; −1) ; AD = 2 AK ⇒ D ( −1;3) . BC = AD ⇒ B (1; −3)
2. Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng (P). Suy ra H là tâm của đường tròn giao
tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) cần viết phương trình. Ta có IH = d ( I ; ( P ) ) = 3
Bán kính của mặt cầu (S) là R = 32 + 42 = 5
2
2
2
Vậy phương trình mặt cầu (S) là : ( x − 2 ) + ( y − 1) + ( z − 3) = 25
Trích từ đề thi tuyển sinh Đại học khối D-2012:
Dành cho học sinh chọn chương trình nâng cao

1. Trong mặt phẳng, với hệ trục tọa độ Oxy. Cho đường thẳng d : 2 x − y + 3 = 0 > viết
phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng d, cắt trục Ox tại A và B, cắt trục Oy tại
C và D sao cho AB = CD = 2
2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Cho đường thẳng d :

x −1 y + 1 z
=
= và hai
2
−1 1

điểm A (1; −1; 2 ) , B ( 2; −1;0 ) . Xác định tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho tam giác
AMB vuông tại M.


- Trang 1 -

E mail: quoctuansp@gmail.com

TT Giáo viên & Gia sư tại TP Huế - ĐT: 2207027 – 0989824932
Hướng dẫn giải

Gọi I là tâm của đường tròn (C) cần viết phương trình
Di I thuộc đường thẳng d nên tọa độ của I có dạng I ( t; 2...
TT Giáo viên & Gia sư tại TP Huế - ĐT: 2207027 – 0989824932
http://www.xuctu.com E mail: quoctuansp@gmail.com
-
Trang
1
-
Hình hc gii tích trong các k thi tuyn sinh đại hc(đề chính thc)
Trích t đề thi tuyn sinh Đại hc khi D-2012:
Dành cho hc sinh chn chương trình chun
1. Trong mt phng, vi h trc ta độ Oxy. Cho hình ch nht ABCD, các đường thng
AC và AD ln lượt có phương trình là
3 0
x y
+ =
x y
+ =
; đường thng BD đi qua
đim
1
;1
3
M
. Tìm ta độ các đỉnh ca hình ch nht ABCD
2. Trong không gian vi h trc ta độ Oxyz. Cho mt phng
(
)
: 2 2 10 0
P x y z
+ + =
đim
(
)
2;1;3
I
. Viết phương trình mt cu tâm I và ct mt phng (P) theo mt đường tròn
có bán kính bng 4
H
ướ
ng d
n gi
i
Ta độ đim A tha mãn h phương trình
( )
3 0
3;1
4 0
x y
A
x y
+ =
+ =
Gi N là đim thuc AC sao cho MN song song voái
AD. Suy ra MN có phương trình
4
0
3
x y
+ =
. Vì N
thuc đường thng AC nên ta độ ca đim N là
nghim ca h phương trình
4
0
1
1;
3
3
3 0
x y
N
x y
+ =
+ =
.
Đường trung trc
ca MN đi qua trung đim ca MN và vuông góc vi AD nên ta có
phương trình
0
x y
+ =
Gi I và K ln lượt là giao đim ca
vi AC và AD.
Suy ra ta độ ca đim I tha mãn h phương trình
0
3 0
x y
x y
+ =
+ =
và ta độ ca đim K tha mãn
h phương trình
0
x y
x y
+ =
+ =
. Do đó
(
)
0;0
I
(
)
2;2
K
Ta có:
( ) ( )
2. 3; 1 ; 2 1;3
AC AI C AD AK D= =
   
.
( )
1; 3
BC AD B
=
 
2. Gi H là hình chiếu vuông góc ca I lên mt phng (P). Suy ra H là tâm ca đường tròn giao
tuyến ca mt phng (P) và mt cu (S) cn viết phương trình. Ta có
(
)
(
)
; 3
IH d I P
= =
Bán kính ca mt cu (S) là
2 2
3 4 5
R
= + =
Vy phương trình mt cu (S) là :
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 1 3 25
x y z
+ + =
Trích t
đề
thi tuy
n sinh
Đạ
i h
c kh
i D-2012:
Dành cho hc sinh chn chương trình nâng cao
1. Trong mt phng, vi h trc ta độ Oxy. Cho đường thng
: 2 3 0
d x y
+ =
> viết
phương trình đưng tròn có tâm thuc đường thng d, ct trc Ox ti A và B, ct trc Oy ti
C và D sao cho
2
AB CD
= =
2. Trong không gian vi h trc ta độ Oxyz. Cho đường thng
1 1
:
2 1 1
x y z
d
+
= =
và hai
đim
(
)
(
)
1; 1;2 , 2; 1;0
A B
. Xác định ta độ đim M thuc đưng thng d sao cho tam giác
AMB vuông ti M.
Tuyển tập các bài tập hình phẳng và không gian thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập các bài tập hình phẳng và không gian thi đại học - Người đăng: VVhite Rose
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tuyển tập các bài tập hình phẳng và không gian thi đại học 9 10 968