Ktl-icon-tai-lieu

TUYEN TAP DE DH 2002-2012 THEO CHU DE

Được đăng lên bởi Vi Văn Lãm
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 5134 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyễn Tuấn Anh

Tuyển tập các đề thi đại học
2002-2012
theo chủ đề

Trường THPT Sơn Tây



Mục lục
1

2

3

4

Phương trình-Bất PT-Hệ PT-Hệ BPT
1.1 Phương trình và bất phương trình . . . . . . . . . . .
1.1.1 Phương trình, bất phương trình hữu tỉ và vô tỉ
1.1.2 Phương trình lượng giác . . . . . . . . . . .
1.1.3 Phương trình,bất phương trình mũ và logarit .
1.2 Hệ Phương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Phương pháp hàm số, bài toán chứa tham số . . . . .
Đáp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bất đẳng thức
2.1 Bất đẳng thức . . . . . . . . . .
2.2 Giá trị nhỏ nhất- Giá trị lớn nhất
2.3 Nhận dạng tam giác . . . . . . .
Đáp số . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hình học giải tích trong mặt phẳng
3.1 Đường thẳng . . . . . . . . . .
3.2 Đường tròn . . . . . . . . . . .
3.3 Cônic . . . . . . . . . . . . . .
Đáp số . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

3
3
3
4
8
9
12
13

.
.
.
.

17
17
18
20
20

.
.
.
.

22
22
25
26
27

Tổ hợp và số phức
30
4.1 Bài toán đếm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

 - Toán học Việt Nam


4.2 Công thức tổ hợp . . . . . . .
4.3 Đẳng thức tổ hợp khi khai triển
4.4 Hệ số trong khai triển nhị thức
4.5 Số phức . . . . . . . . . . . .
Đáp số . . . . . . . . . . . . . . . .
5

6

7

Khảo sát hàm số
5.1 Tiếp tuyến . . . .
5.2 Cực trị . . . . . .
5.3 Tương giao đồ thị
5.4 Bài toán khác . .
Đáp số . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Hình học giải tích trong không gian
6.1 Đường thẳng và mặt phẳng . . . . . .
6.2 Mặt cầu . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Phương pháp tọa độ trong không gian
Đáp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

....
Nguyễn Tuấn Anh
Tuyển tập các đề thi đại học
2002-2012
theo chủ đề
Trường THPT Sơn Tây
TUYEN TAP DE DH 2002-2012 THEO CHU DE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYEN TAP DE DH 2002-2012 THEO CHU DE - Người đăng: Vi Văn Lãm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
TUYEN TAP DE DH 2002-2012 THEO CHU DE 9 10 256