Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập đề dự bị toan B 20022010

Được đăng lên bởi giaokimls
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------------Đề dự bị 1

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2002
Môn thi: TOÁN, KHỐI B
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
-------------------------------------------------------------------

Câu 1 (3 điểm).
Cho hàm số y =

1 3
1
x + mx 2 − 2 x − 2m − (1) (m là tham số).
3
3

1
1. Cho m = .
2
a) Khảo sát và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số (1).

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ) , biết rằng tiếp tuyến đó song song với
đường thẳng d : y = 4 x + 2.
⎛ 5⎞
2. Tìm m thuộc khoảng ⎜ 0; ⎟ sao cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (1) và các
⎝ 6⎠
đường thẳng x = 0, x = 2, y = 0 có diện tích bằng 4.
Câu 2 (2 điểm).
⎧⎪ x − 4 y + 3 = 0
1. Giải hệ phương trình ⎨
⎪⎩ log 4 x − log 2 y = 0.
( 2 − sin 2 2 x ) sin 3x .
2. Giải phương trình tg 4 x + 1 =
cos 4 x

Câu 3 (2 điểm).
1. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng
( ABCD ) và SA = a . Gọi E là trung điểm của cạnh CD . Tính theo a khoảng cách từ điểm
S đến đường thẳng BE .
2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng
⎧2 x + y + z + 1 = 0
∆:⎨
và mặt phẳng ( P ) : 4 x − 2 y + z − 1 = 0.
⎩x + y + z + 2 = 0

Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng ∆ trên mặt phẳng ( P ) .

Câu 4 (2 điểm).
x +1 + 3 x −1
.
x →0
x
2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường tròn

1. Tính giới hạn I = lim

( C1 ) : x 2 + y 2 − 4 y − 5 = 0 và ( C2 ) : x 2 + y 2 − 6 x + 8 y + 16 = 0.
Viết phương trình các tiếp tuyến chung của hai đường tròn ( C1 ) và ( C2 ) .
Câu 5 (1 điểm).
5
Giả sử x, y là hai số dương thay đổi thỏa mãn điều kiện x + y = . Tìm giá trị nhỏ nhất của
4
4 1
biểu thức sau S = +
.
x 4y
---------------------------------------------Hết------------------------------------------Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh ..............................................................
Số báo danh ...............................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------------Đề dự bị 2

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2002
Môn thi: TOÁN, KHỐI B
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
-------------------------------------------------------------------

Câu 1 (2,5 điểm).
x2 − 2 x + m
(1) (m là tham số).
x−2
1. Xác định m để hàm số (1) nghịch biến trên khoảng ( −1;0 ) .

Cho hàm số y =

2. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 0 .
3. Tìm a để phương trình sau có nghiệm
91+

1− x 2

− ( a + 2 ) 31+

1− x 2

+ 2a + 1 = 0.

Câu 2 (2 đi...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
--------------------------------
Đề d b 1
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC, CAO ĐẲNG NĂM 2002
Môn thi: TOÁN, KHI B
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
-------------------------------------------------------------------
Câu 1 (3 đim).
Cho hàm s
32
1
22
33
yxmxxm=+
1
(1) (m là tham s).
1. Cho
1
.
2
m =
a) Kho sát và v đồ th
(
ca hàm s (1).
)
C
b) Viết phương trình tiếp tuyến ca đồ th
(
)
C
, biết rng tiếp tuyến đó song song vi
đường thng
:4dy x=+2.
2. Tìm
thuc khong
m
5
0;
6
⎝⎠
sao cho hình phng gii hn bi đồ th hàm s (1) và các
đường thng
có din tích bng 4.
0, 2, 0xxy===
Câu 2 (2 đim).
1. Gii h phương trình
42
430
log log 0.
xy
xy
−+=
=
2. Gii phương trình
(
)
2
4
4
2 sin 2 sin 3
1.
cos
x
x
tg x
x
+=
Câu 3 (2 đim).
1. Cho hình chóp
đáy là hình vuông cnh , vuông góc vi mt phng
.SABCD a SA
()
A
BCD
. Gi là trung đim ca cnh . Tính theo khong cách t đim
đến đường thng
SA a=
E
CD a
S
B
E .
2. Trong không gian vi h ta độ
Ox
cho đường thng
yz
21
:
20
xyz
xyz
+++=
+++=
0
và mt phng
(
)
:4 2 1 0.Pxyz
+−=
Viết phương trình hình chiếu vuông góc ca đường thng
trên mt phng
(
.
)
P
Câu 4 (2 đim).
1. Tính gii hn
3
0
11
lim .
x
xx
I
++
=
2. Trong mt phng vi h ta độ
Ox
cho hai đường tròn
y
(
)
22
1
:450Cx y y+−=
(
)
22
2
:68160.Cxy xy
+
−++=
Viết phương trình các tiếp tuyến chung ca hai đường tròn
(
)
1
C
(
)
2
C
.
Câu 5 (
1 đim).
Gi s
,
x
y là hai s dương thay đổi tha mãn điu kin
5
.
4
xy
+
=
Tìm giá tr nh nht ca
biu thc sau
41
4
S
x
y
=+
.
---------------------------------------------Hết-------------------------------------------
Ghi chú: Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh .............................................................. S báo danh ...............................
Tuyển tập đề dự bị toan B 20022010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập đề dự bị toan B 20022010 - Người đăng: giaokimls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tuyển tập đề dự bị toan B 20022010 9 10 89