Ktl-icon-tai-lieu

tuyển tập đề thi đại học môn vật lí 2007 2014

Được đăng lên bởi quelovechoiren
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: VẬT LÍ, Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 346

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = asin20πt (cm) với t tính bằng giây.
Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?
A. 10.
B. 40.
C. 30.
D. 20.
Câu 2: Đặt hiệu điện thế u = 100 2 sin 100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với
1
C, R có độ lớn không đổi và L = H. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và
π
C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 200 W.
B. 250 W.
C. 100 W.
D. 350 W.
Câu 3: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt
phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng
của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng
A. 0,40 μm.
B. 0,76 μm.
C. 0,48 μm.
D. 0,60 μm.
Câu 4: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây
cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 40 m/s.
B. 80 m/s.
C. 60 m/s.
D. 100 m/s.
23
238
Câu 5: Biết số Avôgađrô là 6,02.10 /mol, khối lượng mol của urani 92 U là 238 g/mol. Số nơtrôn

(nơtron) trong 119 gam urani 238
92 U là
25
A. 2,2.10 .
B. 1,2.1025.
C. 8,8.1025.
D. 4,4.1025.
Câu 6: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ
còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng
A. 1 giờ.
B. 1,5 giờ.
C. 0,5 giờ.
D. 2 giờ.
-9
-7
Câu 7: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10 m đến 3.10 m là
A. tia tử ngoại.
B. tia Rơnghen.
C. tia hồng ngoại.
D. ánh sáng nhìn thấy.
Câu 8: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều
π
u = U 0 sin ωt thì dòng điện trong mạch là i = I 0 sin(ωt + ). Đoạn mạch điện này luôn có
6
A. ZL = ZC.
B. ZL > ZC.
C. ZL < ZC.
D. ZL = R.
Câu 9: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu
điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ
qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là
A. 110...
Trang 1/6 - đề thi 346
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: VT LÍ, Khi A
Thi gian làm bài: 90 phút.
đề thi 346
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40):
Câu 1: Mt ngun phát sóng dao động theo phương trình u = asin20πt (cm) vi t tính bng giây.
Trong khong thi gian 2 s, sóng này truyn đi được quãng đường bng bao nhiêu ln bước sóng?
A. 10. B. 40. C. 30. D. 20.
Câu 2: Đặt hiu đin thế πt100sin2100u = (V) vào hai đầu đon mch RLC không phân nhánh vi
C, R có độ ln không đổi và .H
π
1
L = Khi đó hiu đin thế hiu dng hai đầu mi phn t R, L và
C có độ ln như nhau. Công sut tiêu th ca đon mch là
A. 200 W. B. 250 W. C. 100 W. D. 350 W.
Câu 3: Trong thí nghim Iâng (Y-âng) v giao thoa ca ánh sáng đơn sc, hai khe hp cách nhau 1 mm, mt
phng cha hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khong cách gia 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng
ca ánh sáng dùng trong thí nghim này bng
A. 0,40 μm. B. 0,76 μm. C. 0,48 μm. D. 0,60 μm.
Câu 4: Trên mt si dây dài 2 m đang có sóng dng vi tn s 100 Hz, người ta thy ngoài 2 đầu dây
c định còn có 3 đim khác luôn đứng yên. Vn tc truyn sóng trên dây là
A. 40 m/s. B. 80 m/s. C. 60 m/s. D. 100 m/s.
Câu 5: Biết s Avôgađrô là 6,02.10
23
/mol, khi lượng mol ca urani U
238
92
là 238 g/mol. S nơtrôn
(nơtron) trong 119 gam urani
U
238
92
A. 2,2.10
25
. B. 1,2.10
25
. C. 8,8.10
25
. D. 4,4.10
25
.
Câu 6: Gi s sau 3 gi phóng x (k t thi đim ban đầu) s ht nhân ca mt đồng v phóng x
còn li bng 25% s ht nhân ban đầu. Chu kì bán rã ca đồng v phóng x đó bng
A. 1 gi. B. 1,5 gi. C. 0,5 gi. D. 2 gi.
Câu 7: Các bc x có bước sóng trong khong t 3.10
-9
m đến 3.10
-7
m là
A. tia t ngoi. B. tia Rơnghen. C. tia hng ngoi. D. ánh sáng nhìn thy.
Câu 8: Đặt vào hai đầu đon mch RLC không phân nhánh mt hiu đin thế xoay chiu
ωtsinUu
0
= thì dòng đin trong mch là ).
6
π
ωtsin(Ii
0
+= Đon mch đin này luôn có
A. Z
L
= Z
C
. B. Z
L
> Z
C
. C. Z
L
< Z
C
. D. Z
L
= R.
Câu 9: Mt máy biến thế có cun sơ cp 1000 vòng dây được mc vào mng đin xoay chiu có hiu
đin thế hiu dng 220 V. Khi đó hiu đin thế hiu dng hai đầu cun th cp để h là 484 V. B
qua mi hao phí ca máy biến thế. S vòng dây ca cun th cp là
A. 1100. B. 2500. C. 2000. D. 2200.
Câu 10: Mt con lc lò xo gm vt có khi lượng m và lò xo có độ cng k, dao động điu hòa. Nếu
tăng độ cng k lên 2 ln và gim khi lượng m đi 8 ln thì tn s dao động ca vt s
A. tăng 2 ln. B. gim 4 ln. C. gim 2 ln. D. tăng 4 ln.
Câu 11: Ln lượt chiếu vào catt ca mt tế bào quang đin các bc x đin t gm bc x có bước
sóng λ
1
= 0,26 μm và bc x có bước sóng λ
2
= 1,2λ
1
thì vn tc ban đầu cc đại ca các êlectn
quang đin bt ra t catt ln lượt là v
1
và v
2
vi
12
v
4
3
v =
. Gii hn quang đin λ
0
ca kim loi làm
catt này là
A. 1,45 μm. B. 0,42 μm. C. 0,90 μm. D. 1,00 μm.
tuyển tập đề thi đại học môn vật lí 2007 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tuyển tập đề thi đại học môn vật lí 2007 2014 - Người đăng: quelovechoiren
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
tuyển tập đề thi đại học môn vật lí 2007 2014 9 10 446