Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao đề)
Bài 1. (2,0 điểm)
a  1 a a 1 a2  a a  a 1
Cho biểu thức: M 
với a > 0, a  1.


a
a a
a a a
a) Chứng minh rằng M  4.
6
b) Với những giá trị nào của a thì biểu thức N 
nhận giá trị nguyên?
M
Bài 2. (2,0 điểm)
a) Cho các hàm số bậc nhất: y  0,5x  3 , y  6  x và y  mx có đồ thị lần
lượt là các đường thẳng (d 1), (d 2) và (m). Với những giá trị nào của tham số m thì
đường thẳng (m) cắt hai đường thẳng (d 1) và (d2) lần lượt tại hai điểm A và B sao
cho điểm A có hoành độ âm còn điểm B có hoành độ dương?
b) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho M và N là hai điểm phân biệt, di động lần
lượt trên trục hoành và trên trục tung sao cho đường thẳng MN luôn đi qua điểm cố
định I(1 ; 2) . Tìm hệ thức liên hệ giữa hoành độ của M và tung độ của N; từ đó, suy
1
1 .
ra giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q 

2
OM
ON 2
Bài 3. (2,0 điểm)
17x  2y  2011 xy
a) Giải hệ phương trình: 
x  2y  3xy.
1
x  y  z  z  x  (y  3).
b) Tìm tất cả các giá trị của x, y, z sao cho:
2
Bài 4. (3,0 điểm)
Cho đường tròn (C) với tâm O và đường kính AB cố định. Gọi M là điểm di
động trên ( C) sao cho M không trùng với các điểm A và B. Lấy C là điểm đối xứng
của O qua A. Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt đường thẳng AM tại N.
Đường thẳng BN cắt đường tròn (C ) tại điểm thứ hai là E. Các đường thẳng BM và
CN cắt nhau tại F.
a) Chứng minh rằng các điểm A, E, F thẳng hàng.
b) Chứng minh rằng tích AMAN không đổi.
c) Chứng minh rằng A là trọng tâm của tam giác BNF khi và chỉ khi NF ngắn
nhất.

Bài 5. (1,0 điểm)
Tìm ba chữ số tận cùng của tích của mười hai số nguyên dương đầu tiên.
---HẾT--Họ và tên thí sinh: .................................................

Số báo danh: ........................

Chữ ký của giám thị 1: ............................. Chữ ký của giám thị 2: ...........................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KÌ THI CHỌN SINH HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2010-2011
Môn thi: TOÁN

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 9
Dưới đây là sơ lược biểu điểm của đề thi Học sinh giỏi lớp 9. Các Giám khảo thảo luận
thống nhất thêm chi tiết lời giải cũng như thang điểm của biểu điểm đã trình bày. Tổ chấm có thể
phân chia nhỏ thang điểm đến 0,25 điểm cho từng ý của đề thi. Tuy nhiên, điểm từng bài, từng câu
không được thay đổi. Nội dung thảo luận và đã thống nhất khi chấm được ghi vào biên bản cụ thể để...
SGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
K THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LP 9
M HỌC 2010-2011
n thi: TOÁN
Thời gian: 150 phút (khôngnh thi gian giao đ)
i 1. (2,0 điểm)
Cho biu thc:
2
a 1 a a 1 a a a a 1
M
a a a a a a

với a > 0, a 1.
a) Chứng minh rằng
M 4.
b) Với nhng giá tr nào ca a thì biểu thc
6
N
M
nhn g tr nguyên?
i 2. (2,0 điểm)
a) Cho các hàm s bc nht:
y 0,5x 3
,
y 6 x
và
y mx
có đ th ln
lượt là các đường thng (d
1
), (d
2
) và (
m
). Với nhng g tr nào ca tham số m thì
đường thng (
m
) ct hai đường thẳng (d
1
) và (d
2
) lần lượt ti hai đim A và B sao
cho đim A có hoành đ âm còn đim B có hoành đ dương?
b) Trên mt phng ta đ Oxy, cho M N là hai đim pn bit, di đng lần
lượt trên trục hoành và trên trc tung sao cho đường thẳng MN luôn đi qua đim c
đnh
I(1; 2)
. Tìm hệ thc liên h giữa hoành đ ca M và tung đ ca N; từ đó, suy
ra giá tr nhỏ nhất ca biu thc
22
11
.
Q
OM ON

i 3. (2,0 điểm)
a) Gii hệ phương tnh:
17 2 2011
2 3 .


x y xy
x y xy
b) Tìm tất c các giá tr ca x, y, z sao cho:
i 4. (3,0 điểm)
Cho đường tròn (C) vi tâm O và đường kính AB cố đnh. Gi M là đim di
đng trên (C) sao cho M không trùng vi các điểm A và B. Ly C là đim đi xng
ca O qua A. Đường thẳng vuông góc vi AB ti C cắt đường thẳng AM ti N.
Đường thng BN ct đường tròn (C ) ti đim th hai là E. Các đường thng BM và
CN ct nhau tại F.
a) Chứng minh rằng các điểm A, E, F thng hàng.
b) Chứng minh rằng tích AMAN không đi.
c) Chứng minh rằng A là trngm của tam giác BNF khi và ch khi NF ngn
nht.
i 5. (1,0 điểm)
Tìm ba chữ s tận cùng của tích ca mười hai s nguyên dương đầu tiên.
---HẾT---
Hvà tên thí sinh: ................................................. S báo danh: ........................
Chữ ca giám thị 1: ............................. Chữ ký ca gm thị 2: ...........................
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 9 10 535