Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập đề thi vào lớp 6 trường chuyên Amsterdam từ năm 2005-2010

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn

TUYỂN TẬP
ĐỀ THI VÀO LỚP 6
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ NỘI AMSTERDAM
(2005 - 2010 )
Năm 2005
Ngày thi : 14/6/2005
BÀI 01 (1 điểm) Gạch chân những từ láy trong nhóm từ sau: bóng bay, thơm tho, nhân dân, rì rào,
chim chích, học hành, đất nước, duyên dáng, trường lớp, chuồn chuồn, phố phường.
BÀI 02 (1 điểm) Hãy đọc câu tục ngữ Người ta là hoa đất rồi khoanh tròn chữ cái câu có nghĩa
đúng nhất:
a/ Con người là hương thơm của trời đất.
b/ Con người là vẻ đẹp của đất.
c/ Con người la tinh tuý của trời đất.
d/ Con người là hoa trong trời đất.
Đáp án: C
BÀI 03 (1 điểm) Gạch chân từ không cùng nhóm ở mỗi dòng dưới đây:
a/ thiên địa, thiên tai, thiên hạ, thiên hướng, thăng thiên
b/ cá rô, cá quả, cá trôi, cá thu, cá mè, cá chép
c/ đứng đắn, nhỏ nhắn, nhỏ nhen, rộng lượng, hào hiệp, dũng cảm
d/ mừng vui, vui vẻ, vui sướng, niềm vui, vui nhộn
BÀI 04 (1 điểm) Đọc đoạn văn sau.
Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới
làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ là
cả nước mạnh khoẻ.
(Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục – Hồ Chí Minh)
Em hãy đánh dấu  vào ô trống trước câu trả lời đúng:
mỗi một: là từ ghép giữ gìn: không phải từ ghép
thành công: không phải từ ghép sức khoẻ: là từ ghép
BÀI 05 (1 điểm) Đọc bài ca dao sau rồi tìm từ theo yêu cầu.
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Các động từ: chen.
Các tính từ: xanh, đẹp, trắng, vàng, gần, hôi tanh.
Các danh từ: đầm, sen, lá, bông, nhị, bùn, mùi.
BÀI 06 (1 điểm) Hãy đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi
(1)Mùa xuân, phượng ra lá. (2)Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. (3)Lá ban
đầu xếp lại còn e; dần dần xoè ra cho gió đưa đẩy. (4)Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! (5)Cậu
chăm lo học hành rồi lâu lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng.
(Hoa học trò – Xuân Diệu)
a. Câu số (4) là câu cảm.
b. Câu số (1) là câu có trạng ngữ.
c. Câu số (2) là câu có nhiều vị ngữ.
d. Câu số (3) là câu có bộ phận song song.
BÀI 07 (1 điểm) Viết hai câu trong đó từ đỏ mang nghĩa khác nhau:
1

Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn

M: Học sinh chỉ ra nghĩa của từ đỏ và đặt câu với mỗi trường hợp khác nhau.
- đỏ: chỉ màu sắc. (Hoa phượng nở đỏ rực sân trường).
- đỏ: chỉ sự may mắn. (Số Nam rất đỏ khi cô đề kiểm tra vào đúng bài nó...
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
http://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn
1
TUYN TP
ĐỀ THI VÀO LP 6
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ N
ỘI AMSTERDAM
(2005 - 2010 )
Năm 2005
Ngày thi : 14/6/2005
BÀI 01
(1 điểm) Gch chân nhng tláy trong nhóm t sau: bóng bay, thơm tho, nhân dân, rì rào,
chim chích, h
ọc hành, đất nước, duyên dáng, trường lp, chun chun, phố phường.
BÀI 02 (1 điểm) Hãy đọc câu tc ngNgười ta là hoa đất ri khoanh tròn chcái câu có nghĩa
đúng nhất:
a/
Con người là hương thơm của trời đất.
b/
Con người là vẻ đẹp của đất.
c/
Con người la tinh tuý ca trời đất.
d/ Con ng
ười là hoa trong trời đất.
Đáp án: C
BÀI 03 (1 điểm) Gch chân tkhông cùng nhóm mi dòng dưới đây:
a/ thiên địa, thiên tai, thiên h, thiên hướng, thăng thiên
b/ cá rô, cá qu, cá trôi, cá thu, cá mè, cá chép
c/ đứng đắn, nhnhn, nh nhen, rộng lượng, hào hip, dũng cm
d/ mng vui, vui vẻ, vui sướng, nim vui, vui nhn
BÀI 04 (1 điểm) Đọc đoạn văn sau.
Gigìn dân ch, xây dựng nước nhà, gây đời sng mi, vic gì cũng cn có sc khomi
làm thành công. M
i một ngưi dân yếu t tc là cả nước yếu t, mi một người dân mnh kho
c
ả nước mnh kho.
(
Li kêu gi toàn dân tp thdc HChí Minh)
Em hãy
đánh dấu vào ô trống trước câu trlời đúng:
mi mt: là t ghép gigìn: không phi tghép
thành công: không ph
i tghép sc kho: là tghép
BÀI 05 (1 điểm) Đọc bài ca dao sau ri tìm ttheo yêu cu.
Trong đầm gì đẹp bng sen
Lá xanh, bông tr
ng, li chen nhvàng
Nh
vàng, bông trng, lá xanh
G
n bùn mà chng hôi tanh mùi bùn.
Các động t: chen.
Các tính t: xanh, đẹp, trng, vàng, gn, hôi tanh.
Các danh t: đầm, sen, lá, bông, nh, bùn, mùi.
BÀI 06 (1 điểm) Hãy đọc đoạn văn sau rồi trli câu hi
(1)Mùa xuân, phượng ra lá. (2)Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. (3)Lá ban
đầ
u xếp li còn e; dn dần xoè ra cho gió đưa đẩy. (4)Lòng cu hc trò phơi phới làm sao! (5)Cu
chăm lo học hành ri lâu lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng.
(Hoa hc trò – Xuân Diu)
a. Câu s
(4) là câu cm.
b. Câu s
(1) là câu có trng ng.
c. Câu s
(2) là câu có nhiu vng.
d. Câu s
(3) là câu có b phn song song.
BÀI 07 (1 điểm) Viết hai câu trong đó từ đỏ mang nghĩa khác nhau:
Tuyển tập đề thi vào lớp 6 trường chuyên Amsterdam từ năm 2005-2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập đề thi vào lớp 6 trường chuyên Amsterdam từ năm 2005-2010 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tuyển tập đề thi vào lớp 6 trường chuyên Amsterdam từ năm 2005-2010 9 10 500