Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG HAY VÀ ĐẶC SẮC

Được đăng lên bởi thanhdatctlhp
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN


TUYỂN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH
TRONG MẶT PHẲNG HAY VÀ ĐẶC
SẮC
(phiên bản 1)

Giáo viên : Nguyễn Minh Tiến

Hà Nội tháng 12 năm 2014

1



HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG

Đề bài 01 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A (1; 5), điểm B nằm trên
đường thẳng (d1 ) : 2x + y + 1 = 0 và chân đường cao hạ đỉnh B xuống đường thẳng AC nằm trên
đường thẳng (d2 ) : 2x + y − 8 = 0. Biết điểm M (3; 0) là trung điểm của cạnh BC. Tìm tọa độ các
đỉnh B và C của tam giác.

Lời giải tham khảo :

w
.t
ila
do
.e
du
.v
n

Gọi điểm B (a; −2a − 1) ∈ (d1 )
Điểm H (b; 8 − 2b) ∈ (d2 )

Ta có M là trung điểm của BC ⇒ C (6 − a; 2a + 1)
−−→
−−→
Ta có H ∈ AC nên AH và HC cùng phương

−−→
−−→
AH = (b − 1; 3 − 2b) và HC = (6 − a − b; 2a + 2b − 7)
−−→
−−→
AH và HC cùng phương ⇒

b−1
3 − 2b
=
⇔ a = 11 − 6b
6−a−b
2a + 2b − 7
−−→ −−→
H là chân đường cao hạ từ B xuống AC ⇒ AH⊥BH ⇔ AH.BH = 0

(1)

−−→
−−→ −−→
BH = (b − a; 2a − 2b + 9) ⇒ AH.BH = 0 ⇔ (b − 1) (b − a) + (3 − 2b) (2a − 2b + 9) = 0
⇔ 5b2 − 5ab − 25ab + 7a + 27 = 0

(2)

Thay (1) vào (2) ta được 5b2 − 5b (11 − 6b) − 25b + 7 (11 − 6a) + 27 = 0

b=2

2
⇔ 35b − 122b + 104 = 0 ⇔ 
52
b=
35
Thay ngược lại ta có điểm B và C cần tìm

45
, đáy lớn CD nằm
2
trên đường thẳng (d) : x − 3y − 3 = 0. Biết hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau và cắt
nhau tại điểm I (2; 3). Viết phương trình đường thẳng BC biết điểm C có hoành độ dương.

w

w

Đề bài 02 : Trong hệ tọa độ Oxy hình thang cân ABCD có diện tích bằng

Lời giải tham khảo :
ABCD là hình thang cân ⇒ tam giác ICD vuông cân tại I
Ta có CD = 2d (I; CD) = 2.

√
√
|2 − 3.3 − 3|
√
= 2 10 ⇒ IC = 20
10

Lấy C (3a + 3; a) ∈ (d) ⇒ IC 2 = (3a + 1)2 + (a − 3)2 = 20 ⇔ a = ±1 ⇒ C (6; 1)
−→
Phương trình BD đi qua điểm I và nhận IC làm vtpt ⇒ BD : 2x − y − 1 = 0
D là giao điểm của BD và CD ⇒ D (0; −1)
Tổng hợp các bài toán đặc sắc

2



HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG

⇒

w
.t
ila
do
.e
du
.v
n

√
1
Đặt IA = IB = x ⇒ SIAB = x2 ; SIAD = x 5 = SIBC ; SICD = 10
2

√
5
(tm)
x
=
√
45
1
⇒ SABCD = x2 + 2x 5 + 10 =
⇔
√
2
2
x = −5 5
(loai)
−→
−→
DI
= 2 ⇒ DI = 2IB
IB

(∗)

Gọi B (b; 2b − 1) ∈ BD từ (∗) ⇒ B (3; 5)

Phương trình đường thẳng BC đi qua B và C ⇒ BC : 4x + 3y − 27 = 0.
Bài toán giải quyết xong.

Đề bài 03 (k2pi Lần 15 - 2014) : Trong hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có phương trình
đường thẳng AD là (d) : 3x − 4y − 7 = 0. Gọi E là điểm nằm bên trong hình vuông ABCD sa...
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN
www.facebook.com/tilado.toanhoc
TUYỂN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH
TRONG MẶT PHẲNG HAY VÀ ĐC
SẮC
(phiên bản 1)
Giáo viên : Nguyễn Minh Tiến
Nội tháng 12 năm 2014
1
TUYỂN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG HAY VÀ ĐẶC SẮC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG HAY VÀ ĐẶC SẮC - Người đăng: thanhdatctlhp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
TUYỂN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG HAY VÀ ĐẶC SẮC 9 10 499