Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển từ tuyển điện

Được đăng lên bởi phamtrantiendung
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: kn về từ trường:
-từ trường đồng nhất là giá trị cđtt ở những điểm khác nhau là nh ư nhau
cả về trị số và hướng.
-từ trường ko đồng nhất :là từ trường có cđtt ở nh ững đi ểm khác nhau là
khác nhau cả về hướng và trị số. tính ko đồng nhất của t ừ tr ường đc đ ặc
trưng bởi đạo hàm dH/dx.chỉ rõ tốc độ thay đổi của từ trường theo h ướng
trục x
-khi đặt hạt khoáng có từ vào trong từ trường đều nó sẽ chịu tác d ụng của
các monmen quay định hướng // với các đường s ức từ trường.
-nếu như hỗn hợp hạt có từ và ko từ vào trong vùng có từ tr ường ko đ ồng
nhất ,các hạt ngoài chịu tác dụng của momen quay còn chịu l ực hút(
χ >0, có từ

) or lực đẩy( χ <0 ,ko từ).về phí có cđtt mạnh hơn, chính nhờ

các lực này mà hạt có từ và ko từ đc tách rời ra kh ỏi nhau trong vùng làm
việc của máy tuyển từ.
-trong các máy tuyển từ đều có dòng từ trường ko đồng nhất.
CT lực từ: Ftừ

=

μ0 . χ . H . gradH

(N/kg)

Khi sử dụng công thức trên để tính lực từ t/d lên hạt có kích tước khác
nhau pải nhân thêm với các hệ số hiệu chỉnh : d<5mm: h ệ s ố 1,1 ; d=525mm hệ số 1,5; d>25mm hệ số 2.

Câu 2:phân loại k/v theo từ tính:
1.theo tính chất vật lý:
*chất ngịch từ: là những chất ko có từ tính.
-T/C: + khi đặt nó vào trong từ tr ường do có hi ện t ượng c ảm ứng t ừ, nó
sinh ra momen từ phụ có hướng chống lại từ trường tạo ra nó và nó b ị đ ẩy
về phía có chuyển động. +là những chất có cường độ từ hóa âm: I<0, χ <0
+lớp vỏ điện tử của chất ngịch từ có momen từ tổng cộng =0,ngĩa là quĩ
đạo điện tử đc lấp đầy. vd: Cu; Au; Ag;Zn…
*chất thuận từ: là những chất có từ tính
-TC: +khi đặt nó vào trong vùng từ trường ,momen từ của m ỗi nguyên t ử sẽ
định hướng theo từ trường làm tăng cđtt và bị hút về phía có cđtt m ạnh
hơn.
+có cđth I>0, : χ >0
+lớp vỏ điện tử của chất thuận từ có momen từ tổng cộng #0.lớp vỏ điện
tử chưa đầy.vd: Fe, Co, Ni..
−6
-chất thuận từ thuần túy: có hệ số tự cảm riêng χ >0 , χ <10 m3/kg

-chất phản sắt từ: χ >0 , nhưng rất nhỏ ,đặc trưng bởi nhiệt độ Neel (T N
−3
) khi nung chất phản sắt từ quá TN thì nó có từ tính mạnh hơn: χ 10

-chất Perit từ :có

χ >0

và lớn hơn chất phản sắt từ và nó đặc trưng b ởi

nhiệt độ Quiri (Tq).khi nung quá Tq thì nó có từ tính yếu .
-chất sắt từ có

χ >0

5
và rất lớn, χ có thể đạt 10 m3/kg.chất sắt từ

cũng đặc trưng bởi nhiệt độ Tq.khi nung quá Tq thì m ất từ tính.
2.theo hệ số từ cảm riêng của K/v.

−5
-K/v có từ tính mạnh: có χ ≥3,8. 10 m3/kg, H < 1500 otxtet: Fe3O4, FeS..

-K/v có từ tính yếu:

χ

−6
=7,5. 10

−7
- 1,26. 10

m3/kg...
Câu 1: kn v t tr ng: ườ
-t tr ng đ ng nh t giá tr cđtt nh ng đi m khác nhau nh nhau ườ ư
c v tr s và h ng. ướ
-t tr ng ko đ ng nh t :là t tr ng cđtt nh ng đi m khác nhau là ườ ườ
khác nhau c v h ng và tr s . tính ko đ ng nh t c a t tr ng đc đ c ướ ườ
tr ng b i đ o hàm dH/dx.ch rõ t c đ thay đ i c a t tr ng theo h ngư ườ ướ
tr c x
-khi đ t h t khoáng có t vào trong t tr ng đ u sẽ ch u tác d ng c a ườ
các monmen quay đ nh h ng // v i các đ ng s c t tr ng. ướ ườ ườ
-n u nh h n h p h tt và ko t vào trong vùng t tr ng ko đ ngế ư ườ
nh t ,các h t ngoài ch u tác d ng c a momen quay còn ch u l c hút(
χ >0, từ
) or l c đ y(
χ <0
,ko t ).v phí cđtt m nh h n, chính nh ơ
các l c y h t có t và ko t đc tách r i ra kh i nhau trong vùng làm
vi c c a máy tuy n t .
-trong các máy tuy n t đ u có dòng t tr ng ko đ ng nh t. ườ
CT l c t : F t =
μ
0
. χ . H . gradH
(N/kg)
Khi s d ng công th c trên đ tính l c t t/d lên h t kích t c khác ướ
nhau p i nhân thêm v i các h s hi u ch nh : d<5mm: h s 1,1 ; d=5-
25mm h s 1,5; d>25mm h s 2.
Tuyển từ tuyển điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển từ tuyển điện - Người đăng: phamtrantiendung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tuyển từ tuyển điện 9 10 506