Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng bài toán tỉ số thể tích

Được đăng lên bởi quydaika
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng của tỉ số thể tích

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
--------- *** ---------

Trong các đề thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng những năm gần đây, câu hình
học không gian luôn là câu khó đối với đa số thí sinh, phần lớn các em đã quên các
kiến thức hình học không gian ở chương trình hình học lớp 11. Do đó, việc học
hình học không gian ở lớp 12, đặc biệt là vấn đề tính thể tích khối đa diện, học sinh
tỏ ra rất lúng túng. Trước tình hình đó cùng với quá trình giảng dạy và nghiên cứu,
tôi đã thử giải các bài toán tính thể tích khối đa diện bằng phương pháp tỉ số thể
tích thấy rất có hiệu quả và cho được lời giải ngắn gọn rất nhiều; hơn nữa học sinh
chỉ cần những kiến thức cơ bản về hình học không gian ở lớp 11 là có thể làm được
Trước kì thi Đại học – Cao đẳng đến gần, với mong muốn có thể cung cấp cho
các em học sinh thêm một phương pháp để tính thể tích của các khối đa diện, tôi
nghiên cứu và viết đề tài: “ Ứng dụng của tỉ số thể tích ”.
Xin chân thành cảm ơn!
Quảng Ngãi tháng 10 năm 2010
Người thực hiện đề tài

Huỳnh Đoàn Thuần

GV: Huúnh

§oμn ThuÇn

Trang 1


Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng của tỉ số thể tích

NỘI DUNG ĐỀ TÀI
--------- *** --------I/ Cơ sở lý thuyết:
Để tính thể tích của một khối đa diện bất kì, chúng ta chia khối đa diện đó
thành các khối đa diện đơn giản đã biết công thức tính ( Khối lăng trụ V  B.h ,
1
3

Khối chóp V  B.h , Khối hộp chữ nhật V  abc , …) rồi cộng các kết quả lại.
Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, việc tính thể tích của các khối lăng trụ và
khối chóp theo công thức trên lại gặp khó khăn do không xác định được đường cao
hay diện tích đáy, nhưng có thể chuyển việc tính thể tích các khối này về việc tính
thể tích của các khối đã biết thông qua tỉ số thể tích của hai khối.
Sau đây ta sẽ xét một số bài toán cơ bản và ví dụ minh hoạ
Bài toán1: (Bài4 sgk HH12CB trang25)
Cho khối chóp S.ABC, trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm
A’, B’, C’ khác điểm S. CMR:

VS . A ' B ' C ' SA ' SB ' SC '
.
.
(1)

VS . ABC
SA SB SC

Giải:
Gọi H và H’ lần lượt là hình chiếu vuông góc
của A và A’ lên (SBC)
Ta có AH//A’H’. Ba điểm S, H, H’ cùng thuộc hai
mp (AA’H’H) và (SBC) nên chúng thẳng hàng. Xét B

A
A'
B'

SA ' A ' H '

 SAH ta có
(*)
SA
AH

H H'

Do đó
1 A ' H '.S
' SC '
SB ' C '
VS . A ' B ' C '
A ' H ' SB '.SC '.sin B
.
 3

(**)

1 AH .S
VS . ABC
AH
.
.sin
SB
SC
BSC
SBC
3

S
C'

C

Từ (*) và (**) ta được đpcm □
Trong công thức (1), đặc biệt hoá, cho B’  B và C’  C...
Sáng kiến kinh nghim – ng dng ca t s th tích
GV: Huúnh §oμn ThuÇn Trang 1
LÝ DO CHN ĐỀ TÀI
--------- *** ---------
Trong các đề thi tuyn sinh Đại hc – Cao đẳng nhng năm gn đây, câu hình
hc không gian luôn là câu khó đối vi đa s thí sinh, phn ln các em đã quên các
kiến thc hình hc không gian chương trình hình hc lp 11. Do đó, vic hc
hình hc không gian lp 12, đặc bit là vn đề tính th tích khi đa din, hc sinh
t ra rt lúng túng. Trước tình hình đó cùng vi quá trình ging dy và nghiên cu,
tôi đã th gii các b
ài toán tính th tích khi đa din bng phương pháp t s th
tích thy rt có hiu qu và cho được li gii ngn gn rt nhiu; hơn na hc sinh
ch cn nhng kiến thc cơ bn v hình hc không gian lp 11 là có th làm được
Trước kì thi Đại hc – Cao đẳng đến gn, vi mong mun có th cung cp cho
các em hc sinh thê
m mt phương pháp để tính th tích ca các khi đa din, tôi
nghiên cu và viết đề tài: ng dng ca t s th tích ”.
Xin chân thành cm ơn!
Qung Ngãi tháng 10 năm 2010
Người thc hin đề tài
Hunh Đoàn Thun
www.VNMATH.com
Ứng dụng bài toán tỉ số thể tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng bài toán tỉ số thể tích - Người đăng: quydaika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Ứng dụng bài toán tỉ số thể tích 9 10 862