Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng của đồ thị SMITH

Được đăng lên bởi 20130879
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ứng dụng của đồ
thị SMITH

06/15/15

sdq

1

Introduction




06/15/15

Xác định bụng sóng và nút sóng
trên đồ thị Smith
Phối hợp trở kháng

sdq

2

Đồ thị SMITH và sóng đứng
trên đường dây
I  z
ZS
VS

R0 50

v z , t 

+

ZL
30  j 40

V  z

0

l

z

06/15/15

sdq

3

I  z
ZS
VS

+

v z , t 
V  z

R0 50

ZL

30  j 40

l

BỤNG
SÓNG

NÚT SÓNG

z IN

z L 0.6  j 0.8

06/15/15

sdq

4

I  z
ZS
VS

+

v z , t 
V  z

R0 50

ZL
30  j 40

l

06/15/15

sdq

5

Một số đặc tình mạch tại
nút sóng và bụng sóng
NÚT SÓNG
SÓNG

BỤNG SÓNG

 1

  1
rmin

06/15/15

1

s

rmax s

sdq

6

I  z
ZS
VS

R0 50

v z , t 

+

V  z

0

ZL
30  j 40

l

z

06/15/15

mạch
phối hợp
trở
kháng

sdq

7

Phối hợp trở kháng trên
đường dây

06/15/15



Mạch tập trung hình 



Mạch tập trung hình 




Dùng đường truyền
4



Dùng dây chêm đơn



Dùng dây chêm đôi
sdq

8

MẠCH HÌNH 

jX 1

06/15/15

jX 2

sdq

9

MẠCH HÌNH 
jX 2
jX 1

06/15/15

sdq

10

dây chêm đơn

06/15/15

sdq

11

06/15/15

sdq

12

06/15/15

sdq

13

d
I  z
ZS
VS

R0 50

v z , t 

+

ZL

30  j 40

V  z

0

z

l
06/15/15

sdq

14

d  8
ZS
VS

ZL

R0 50

+

30  j 40

0

l

z

dây chêm đôi
06/15/15

l2

l1
sdq

15

PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG DÙNG
MẠCH 
jX 1

ZS
VS

R0 50

+

MạCH PHốI
HợP TRở
KHÁNG

jX 2

ZL

0

Z L 30  j 40
06/15/15

Mạch tập trung
sdq

16

06/15/15

sdq

17

06/15/15

sdq

18

Z L 30  j 40
z L 0.6  j 0.8

+

R0 50
y  jb2  ytd 1

jX 1
jX 2
jx2

jx1

zL

ZL

jb2

-

Điều kiện PHTK

y 1 2 
1 &  2
yTD 1  jb2
06/15/15

zTD  jx1  z L
1
yTD 
zsdqtd

19

yTD

l

1
yTD 
ztd 1
yTD 
1  j 0.8
ztd

g 1

zTD 0.6  j 0.5
zTD

zTD

zTD  jx1  z L

yTD 1  jb2

jx1  j 0.3

jb2  j 0.8

06/15/15

z L 0.6  j 0.8zTD

r 0.6
sdq

20

l

yTD 

1
1  j 0.8
ztd

g 1

zTD 0.6  j 0.5

zTD  jx1  z L

yTD 1  jb2

jx1  j 0.3

jb2  j 0.8

06/15/15

z L 0.6  j 0.8

r 0.6
sdq

21

l

r 1

06/15/15

sdq

22

PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG DÙNG
MẠCH 
jX 2
ZS
VS

MạCH PHốI
HợP jX
TRở
1
KHÁNG

R0 50

+

ZL

0

Z L 70  j100
06/15/15

Mạch tập trung
sdq

23

06/15/15

sdq

24

06/15/15

sdq

25

06/15/15

sdq

26

06/15/15

sdq

27

06/15/15

sdq

28

06/15/15

sdq

29

06/15/15

sdq

30

06/15/15

sdq

31

Z L 70  j100
z L 1.4  j 2

R0 50
z  jx2  ztd 1

jXjx2 2

jX
jx11
jb1

Z Lz L
YLy L

Điều kiện PHTK

z 1 2 
1 &  2
zTD 1  jx2
06/15/15

yTD  jb1  y L
1
zTD 
ytd
sdq
...
06/15/15 sdq 1
ng d ng c a đ
th SMITH
Ứng dụng của đồ thị SMITH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng của đồ thị SMITH - Người đăng: 20130879
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Ứng dụng của đồ thị SMITH 9 10 518