Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng logic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kĩ thuật hệ thống phanh trên xe con

Được đăng lên bởi le-wolf
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4864 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuong 1
TổNG QUAN Về VấN Đề NGHIÊN CứU
1. Tính cấp thiết của đề tài
1.1 Mục đích của chẩn đoán kỹ thuật
Trong quá trình khai thác sử dụng ,độ tin cậy làm việc của ôtô suy giảm,m ức đ ộ suy gi ảm đ ộ tin
cậy chung của ôtô phụ thuộc vào độ tin cậy của các hệ thống và chi tiết ,bởi vậy để duy trì đ ộ tin cậy
chung cần thiết phải có các tác động kỹ thuật vào đối tượng.
Các tác động kỹ thuật trong quá trình khai thác rất đa dạng và đ ược thiết l ập trên c ơ s ở xác đ ịnh
tình trạng kỹ thuật hiện thời,tiếp sau là kỹ thuật bảo dưỡng,kỹ thuật thay thế hay kỹ thuật phục
hồi.Như vậy tác động kỹ thuật đầu tiên trong quá trình khai thác là xác đ ịnh trạng thái k ỹ thu ật ôtô.
* Để xác định tình trạng kỹ thuật có thể xác định bằng nhiều cách khác nhau:
Tháo rời,kiểm tra,đo đạc,đánh giá,Phương thức này đòi hỏi phải chi phí nhân lực tháo rời,rất có th ể sẽ
gây ra các hư hỏng trạng thái bề mặt lắp ghép.Đây là phương pháp xác định trình trạng k ỹ thu ật trực
tiếp.
* Không tháo rời sử dụng các biện pháp thăm dò,dựa vào các biểu hiện đặc trưng để xác đ ịnh tình
trạng kỹ thuật của đối tượng.Phương thức này gọi là chẩn đoán kỹ thuật.
Tính tích cực của chẩn đoán kỹ thuật là nó có thể dự báo một cách t ốt nh ất và chính xác nh ững h ư
hỏng có thể xảy ra mà không cần phải tháo rời ôtô,tổng thành máy.Vì vậy chẩn đoán k ỹ thu ật đ ược
áp dụng rộng r•i trong ôtô và ngày càng thể hiện được vai trò không thể thiếu của nó .
1.2 ý nghĩa của chẩn đoán kỹ thuật
Chẩn đoán kỹ thuật có các ý nghĩa như sau:
?
Nâng cao độ tin cậy của xe và an toàn giao thông ,nhờ phát hiện kịp thời và dự đoán trước
được các hư hỏng có thể xảy ra,đảm bảo được năng suất vận chuyển và đặc biệt là giảm thiểu kh ả
năng về tai nạn giao thông,góp phần vào ổn định và tăng trưởng kinh tế của đất nước.
?
Nâng cao độ bền lâu ,giảm chi phí về phụ tùng thay thế,giảm được độ hao mòn của các chi
tiết do không phải tháo rời các tổng thành khi kiểm tra.
?
Giảm được tiêu hao nhiên liệu ,dầu nhờn do phát hiện kịp thời để điều chỉnh các bộ phận đ ưa
về trạng thái làm việc tối ưu.
?

Giảm giờ công lao động cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa.

Ngày nay khi công nghệ phát triển kéo theo rất nhiều các ứng dụng trong công ngh ệ t ự ch ẩn đoán.Trên
các cụm phức tạp của xe đ• hình thành hệ thống tự chẩn đoán có khả năng giao tiếp v ới người s ử
dụng một cách thuận lợi .Kèm theo các thiết bị điều khiển là các hệ thống chẩn đoán điện t ử hiện đ ại

(hệ thống tự báo lỗi) tạo khả năng nhanh chóng báo hỏng,tìm lỗi giảm nguy cơ m ấ...
Chuong 1
T NG QUAN V V N Đ NGHIÊN C U
1. Tính c p thi t c a đ tài ế
1.1 M c đích c a ch n đoán k thu t
Trong quá trình khai thác s d ng ,đ tin c y làm vi c c a ôtô suy gi m,m c đ suy gi m đ tin
c y chung c a ôtô ph thu c vào đ tin c y c a các h th ng và chi ti t ,b i v y đ duy trì đ tin c y ế
chung c n thi t ph i có các tác đ ng k thu t vào đ i t ng. ế ượ
Các tác đ ng k thu t trong quá trình khai thác r t đa d ng và đ c thi t l p trên c s xác đ nh ượ ế ơ
tình tr ng k thu t hi n th i,ti p sau là k thu t b o d ng,k thu t thay th hay k thu t ph c ế ư ế
h i.Nh v y tác đ ng k thu t đ u tiên trong quá trình khai thác là xác đ nh tr ng thái k thu t ôtô. ư
* Đ xác đ nh tình tr ng k thu t có th xác đ nh b ng nhi u cách khác nhau:
Tháo r i,ki m tra,đo đ c,đánh giá,Ph ng th c này đòi h i ph i chi phí nhân l c tháo r i,r t có th s ươ
gây ra các h h ng tr ng thái b m t l p ghép.Đây là ph ng pháp xác đ nh trình tr ng k thu t tr cư ươ
ti p.ế
* Không tháo r i s d ng các bi n pháp thăm dò,d a vào các bi u hi n đ c tr ng đ xác đ nh tình ư
tr ng k thu t c a đ i t ng.Ph ng th c này g i là ch n đoán k thu t. ượ ươ
Tính tích c c c a ch n đoán k thu t là nó có th d báo m t cách t t nh t và chính xác nh ng h ư
h ng có th x y ra mà không c n ph i tháo r i ôtô,t ng thành máy.Vì v y ch n đoán k thu t đ c ượ
áp d ng r ng r•i trong ôtô và ngày càng th hi n đ c vai trò không th thi u c a nó . ư ế
1.2 ý nghĩa c a ch n đoán k thu t
Ch n đoán k thu t có các ý nghĩa nh sau: ư
? Nâng cao đ tin c y c a xe và an toàn giao thông ,nh phát hi n k p th i và d đoán tr c ướ
đ c các h h ng có th x y ra,đ m b o đ c năng su t v n chuy n và đ c bi t là gi m thi u khượ ư ượ
năng v tai n n giao thông,góp ph n vào n đ nh và tăng tr ng kinh t c a đ t n c. ưở ế ướ
? Nâng cao đ b n lâu ,gi m chi phí v ph tùng thay th ,gi m đ c đ hao mòn c a các chi ế ượ
ti t do không ph i tháo r i các t ng thành khi ki m tra.ế
? Gi m đ c tiêu hao nhiên li u ,d u nh n do phát hi n k p th i đ đi u ch nh các b ph n đ a ượ ư
v tr ng thái làm vi c t i u. ư
? Gi m gi công lao đ ng cho công tác b o d ng k thu t và s a ch a. ư
Ngày nay khi công ngh phát tri n kéo theo r t nhi u các ng d ng trong công ngh t ch n đoán.Trên
các c m ph c t p c a xe đ• hình thành h th ng t ch n đoán có kh năng giao ti p v i ng i s ế ườ
d ng m t cách thu n l i .Kèm theo các thi t b đi u khi n là các h th ng ch n đoán đi n t hi n đ i ế
ứng dụng logic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kĩ thuật hệ thống phanh trên xe con - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng logic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kĩ thuật hệ thống phanh trên xe con - Người đăng: le-wolf
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ứng dụng logic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kĩ thuật hệ thống phanh trên xe con 9 10 187