Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng tích phân

Được đăng lên bởi luuthong
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ứng dụng của tích phân – Diện tích miền phẳng
Trong mp cho miền
D giới hạn bởi
 a xb

 f1( x)  y  f 2 ( x )
Từ định nghĩa tp
xác định ta suy ra
b

S ( D)    f 2 ( x)  f1( x)  dx
a

y=f2(x)

b

a

y=f1(x)

Ứng dụng của tích phân – Diện tích miền phẳng
Ví dụ: Tính dt miền D giới hạn bởi y=x và y=5x-x2

0
4

2



S ( D)   (5 x  x )  x dx
32

3

Ứng dụng của tích phân – Diện tích miền phẳng
Ta có thể dùng MatLab để giải Ví dụ trên như sau
Tìm giao điểm tức là cận tp bằng cách giải hpt:
f1=y-x
f2 = y-5*x+x^2
[x y] =solve(f1,f2)
Ta sẽ được ma trận với 2 nghiệm của hpt x=0, 4
và y=0, 4. Tức là ta có cận tp 0≤x ≤4
Để tính S(D), ta đi dùng lệnh
f=f1-f2
S=abs(int(f,0,4))

Ứng dụng của tích phân – Diện tích miền phẳng
Ví dụ: Tính dt miền D giới hạn bởi y2=2x và 2y=x2
2

S ( D)   

0

4
x 2
2 x   dx 
3
2


Ứng dụng của tích phân – Diện tích miền phẳng
Ví dụ: Tính dt miền D giới hạn bởi x2+y2=8, 2x=y2, x>0
2

S ( D)   

2 

2
y
4
2
8  y   dy  2 
2
3


Ứng dụng của tích phân – Thể tích vật thể tròn xoay
 a xb
Miền phẳng D giới hạn bởi 
 0  y  f ( x)
Quay quanh
trục Ox tạo
thành vật thể
tròn xoay
n

V    f 2 ( M k )xk
i 1

D quay quanh trục
Oy
b

V y  2  xf ( x) dx
a

Ứng dụng của tích phân – Thể tích vật thể tròn xoay
Ví dụ 1: Tính thể tích vật thể tạo ra khi quay miền D
giới hạn bởi 2y=x2, 2x+2y-3=0 quanh trục Ox
1  3

4
x

Vx       x   dx
4
3   2 

272


25
2

Ứng dụng của tích phân – Thể tích vật thể tròn xoay
Ví dụ: Tính thể tích vật thể tạo ra khi quay miền D giới
2 x
 1, y  e x  1, x  0 quanh trục Ox
hạn bởi y  e

(e

 ln 2
0

Vx   

x

2

 1)  (e

2 x

 1)

2



11
dx  
4

Ứng dụng của tích phân – Thể tích vật thể tròn xoay
Ví dụ: Tính thể tích vật thể tạo ra khi quay miền D giới
2 x
x
hạn bởi y  e  1, y  e  1, x  0 quanh trục Oy
0

Vx  2 

 ln 2



x (e

1
 2 (ln 2  )
4
2

x

 1)  (e

2 x



 1) dx

Ứng dụng của tích phân – Thể tích vật thể tròn xoay
Ví dụ: Tính thể tích vật thể tạo ra khi quay miền D giới
hạn bởi y=x2+1, y=5 quay quanh
a. Trục Oy

b. Đt y=5

a. Quay quanh trục Oy:
2





V y  2  x 5  ( x 2  1) dx
0

 8
b. Quay quanh đt y=5
Ta đổi hệ trục tọa độ để trục quay trùng với 1 trong
2
2 trục tọa độ
256
2
2

VX    ( X  4) dX 
15
0

Ứng dụng của tích phân – Diện tích mặt tròn xoay
Phần đường cong y=f(x) với a≤x≤b quay quanh trục
Ox sẽ tạo thành 1 mặt cong.
b

b

a

a

S  2  ydl  2  y 1  y2 dx
Khi qu...
Ứng dụng của tích phân – Diện tích miền phẳng
a
b
Trong mp cho miền
D giới hạn bởi
1 2
( ) ( )
a x b
f x y f x
y=f
1
(x)
y=f
2
(x)
Từ định nghĩa tp
xác định ta suy ra
2 1
( ) ( ) ( )
b
a
S D f x f x dx
Ứng dụng tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng tích phân - Người đăng: luuthong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ứng dụng tích phân 9 10 922