Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng tin học trong công tác lưu trữ

Được đăng lên bởi Huyen Victoria
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
CƠ SỞ MIỀN TRUNG
-----  -----

BÀI TẬP

NHÓM

MÔN: TIN HỌC CƠ BẢN
Đề tài: Ứng dụng tin học trong công tác lưu trữ

GVHD : Nguyễn Thị Quỳnh Trang
SVTH : Nhóm 1
Lớp

1

: 1405LTHD

Quảng Nam, tháng 01 năm 2015

ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC TRONG CÔNG TÁC LƯU TRỮ

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thời gian qua cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học- kĩ
thuật, cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã thâm nhập vào mọi hoạt động, lĩnh
vực của con người. Hiện nay, các công cụ công nghệ thông tin đang dần thay thế
những công cụ truyền thống và là một trong những động lực quan trọng nhất của
sự phát triển góp phần làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của
thế giới hiện đại
Nhận thức được vai trò quan trọng của tin học trong sự nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội và sự cấp thiết phải tăng cường nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản
lý hành chính nhà nước nói chung và đối với công tác văn thư – lưu trữ nói riêng,
ngay từ năm 1993 Chính phủ đã ra Nghị quyết 49/CP nhằm xác định một chính
sách tương đối toàn diện về phát triển và ứng dụng CNTT với mục tiêu: “Xây dựng
những nền móng bước đầu vững chắc cho một kết cấu hạ tầng về thông tin cho xã
hội, có khả năng đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thông tin trong quản lý nhà nước
và trong những ngành mũi nhọn của đất nước, góp phần chuẩn bị cho nước ta có vị
trí xứng đáng trong khu vực khi bước vào thế kỷ 21”.

2

Là sinh viên ngành Lưu trữ học, một công chức tương lai, hiểu được vai trò và
sự cần thiết về ứng dụng tin học trong công tác văn thư – lưu trữ là không thể
thiếu. Vì vậy nhóm em đã nghiên cứu và thảo luận đề tài: “Ứng dụng của tin học
trong công tác Lưu trữ hiện nay”
Nội dung chính của bài báo cáo này được chia làm 3 chương:
Chương I : Khát quát chung.
Chương II : Ứng dụng tin học trong công tác Lưu trữ
Chương III: Ứng dụng tin học trong công tác lưu trữ ở Việt nam hiện nay

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG
I/ Khái niệm
1/ Khái niệm lưu trữ
+ Lưu trữ là giữ lại các loại văn bản, hồ sơ của cơ quan, của cá nhân để làm
bằng chứng và tra cứu khi cần thiết.
+ Công tác lưu trữ là một lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước bao gồm tất
cả các lý luận thực tiễn và pháp chế liên quan đến việc tổ chức khoa học tài liệu,
bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý,
nghiên cứu khoa học và các nhu cầu cá nhân
2/ Khái niệm tin học
+ Tin học là ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hoá việc
tổ chức, lưu trữ và xử lý thông tin của một...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
CƠ SỞ MIỀN TRUNG
----- -----
BÀI TẬP NHÓM
MÔN: TIN HỌC CƠ BẢN
Đề tài: Ứng dụng tin học trong công tác lưu trữ
GVHD : Nguyễn Thị Quỳnh Trang
SVTH : Nhóm 1
Lớp : 1405LTHD
1
ứng dụng tin học trong công tác lưu trữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng tin học trong công tác lưu trữ - Người đăng: Huyen Victoria
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ứng dụng tin học trong công tác lưu trữ 9 10 498