Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng tin học trong sinh học

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 6:dùng internet để tìm tư liệu về hình ảnh, phim; sau đó sử dụng các tư liệu này thiết kế 1
đoạn powerpoint nhằm dạy phần “ khái niệm ứng động” T102 SGK SH10 CB. Yêu cầu có ít
nhất 3 hình ảnh, 1 đoạn phim, và thiết kế 5-6 slide gồm cả kênh hình và kênh chữ.
Câu 7: dùng internet để tìm tư liệu về hình ảnh, phim; sau đó sử dụng các tư liệu này thiết kế 1
đoạn powerpoint nhằm dạy phần “ Nhập bào, xuất bào” T49 SGK SH10 CB. Yêu cầu có ít nhất
3 hình ảnh, 1 đoạn phim, và thiết kế 5-6 slide gồm cả kênh hình và kênh chữ.
Câu 8: dùng internet để tìm tư liệu về hình ảnh, phim; sau đó sử dụng các tư liệu này thiết kế 1
đoạn powerpoint nhằm dạy phần “Chu trình crep” T64 SGK SH10 CB. Yêu cầu có ít nhất 3
hình ảnh, 1 đoạn phim, và thiết kế 5-6 slide gồm cả kênh hình và kênh chữ.
Câu 9: dùng internet để tìm tư liệu về hình ảnh, phim; sau đó sử dụng các tư liệu này thiết kế 1
đoạn powerpoint nhằm dạy phần “Chu trình nhân lên của virut” T119 SGK SH10 CB. Yêu cầu
có ít nhất 3 hình ảnh, 1 đoạn phim, và thiết kế 5-6 slide gồm cả kênh hình và kênh chữ.
Câu 10: dùng internet để tìm tư liệu về hình ảnh, phim; sau đó sử dụng các tư liệu này thiết kế 1
đoạn powerpoint nhằm dạy phần “ Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ”
T8 SGK SH11 CB. Yêu cầu có ít nhất 3 hình ảnh, 1 đoạn phim, và thiết kế 5-6 slide gồm cả
kênh hình và kênh chữ.

...
Câu 6:dùng internet để tìm tư liệu về hình ảnh, phim; sau đó sử dụng các tư liệu này thiết kế 1
đoạn powerpoint nhằm dạy phần “ khái niệm ứng động” T102 SGK SH10 CB. Yêu cầu có ít
nhất 3 hình ảnh, 1 đoạn phim, và thiết kế 5-6 slide gồm cả kênh hình và kênh chữ.
Câu 7: dùng internet để tìm tư liệu về hình ảnh, phim; sau đó sử dụng các tư liệu này thiết kế 1
đoạn powerpoint nhằm dạy phần “ Nhập bào, xuất bào” T49 SGK SH10 CB. Yêu cầu có ít nhất
3 hình ảnh, 1 đoạn phim, và thiết kế 5-6 slide gồm cả kênh hình và kênh chữ.
Câu 8: dùng internet để tìm tư liệu về hình ảnh, phim; sau đó sử dụng các tư liệu này thiết kế 1
đoạn powerpoint nhằm dạy phần “Chu trình crep” T64 SGK SH10 CB. Yêu cầu có ít nhất 3
hình ảnh, 1 đoạn phim, và thiết kế 5-6 slide gồm cả kênh hình và kênh chữ.
Câu 9: dùng internet để tìm tư liệu về hình ảnh, phim; sau đó sử dụng các tư liệu này thiết kế 1
đoạn powerpoint nhằm dạy phần “Chu trình nhân lên của virut” T119 SGK SH10 CB. Yêu cầu
có ít nhất 3 hình ảnh, 1 đoạn phim, và thiết kế 5-6 slide gồm cả kênh hình và kênh chữ.
Câu 10: dùng internet để tìm tư liệu về hình ảnh, phim; sau đó sử dụng các tư liệu này thiết kế 1
đoạn powerpoint nhằm dạy phần “ Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ”
T8 SGK SH11 CB. Yêu cầu có ít nhất 3 hình ảnh, 1 đoạn phim, và thiết kế 5-6 slide gồm cả
kênh hình và kênh chữ.
ứng dụng tin học trong sinh học - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ứng dụng tin học trong sinh học 9 10 216