Ktl-icon-tai-lieu

uy tín và con đường hình thành uy tín của người lãnh đạo

Được đăng lên bởi duongmanhsh1.c@gmail.com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Họ là những người được Đảng,
Nhà nước và nhân dân tin tưởng, trao cho chức vụ, quyền hạn, với trọng trách
thay mặt nhân dân điều hành việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các
nhiệm vụ xây dựng đất nước. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là
những người có tâm huyết, có năng lực nghiệp vụ, trình độ lí luận chính trị cao.
Đặc biệt phải có uy tín, có phẩm chất đạo đức cách mạng để xứng đáng là người
cầm lái, đứng mũi chịu sào.
Uy tín là một vấn đề trung tâm, một phạm trù cơ bản và quan trọng của
tâm lý học lãnh đạo, quản lý. Trong lịch sử xã hội loài người, uy tín xuất hiện và
phát huy tác dụng cùng với mối quan hệ giữa con người với con người, giữa
lãnh đạo, quản lý, người cầm quyền, với người bị lãnh đạo, quản lý, người dưới
quyền. Uy tín được xem xét và đánh giá như một hiện tượng tâm lý xã hội đặc
biệt, phản ánh thực chất các mối quan hệ đó. Trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý,
uy tín trở thành một tiêu chuẩn có tính tổng hợp quan trọng bậc nhất của người
lãnh đạo, quản lý. Nếu thiếu uy tín, uy tín thấp hoặc mất uy tín thì không thể
lãnh đạo, quản lý có hiệu quả.
Hiện nay tình trạng giảm sút và mất uy tín ở một bộ phận không nhỏ
cán bộ lãnh đạo, quản lý đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức
Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân. Như Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI của Đảng ta đã nhận định: “Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy
tội, chạy bằng cấp, huân chương chưa được khắc phục”[4, tr.174]. Việc củng
cố và nâng cao uy tín của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp các ngành trở
thành một yêu cầu quan trọng, một nhiệm vụ bức thiết không chỉ đối với tổ
chức lãnh đạo, quản lý mà còn là yêu cầu và nhiệm vụ hàng đầu của chính
mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý.

1

Vì vậy, việc nghiên cứu về người lãnh đạo, quản lý, hiểu rõ bản chất
của uy tín, các yếu tố hợp thành uy tín, các điều kiện và biện pháp cần thiết
để gây dựng, củng cố, nâng cao uy tín người lãnh đạo, quản lý hiện nay là
một yêu cầu cấp bách trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,
quản lý nhằm đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, thực hiện được mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Phần thứ nhất
Quan niệm về uy tín và những yếu tố hợp thành uy tín người lãnh
đạo, quản lý.
* Quan niệm về uy tín
Uy tín là vấn đề xã hội đư...
MỞ ĐẦU
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Họ những người được Đảng,
Nhà nước nhân dân tin tưởng, trao cho chức vụ, quyền hạn, với trọng trách
thay mặt nhân dân điều hành việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các
nhiệm vụ xây dựng đất nước. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản phải
những người tâm huyết, năng lực nghiệp vụ, trình độ luận chính trị cao.
Đặc biệt phải có uy tín, có phẩm chất đạo đức cách mạng để xứng đáng là người
cầm lái, đứng mũi chịu sào.
Uy tín một vấn đ trung tâm, một phạm trù bản quan trọng của
tâm lý học lãnh đạo, quản lý. Trong lịch sử xã hội loài người, uy tín xuất hiện và
phát huy tác dụng cùng với mối quan hệ giữa con người với con người, giữa
lãnh đạo, quản lý, người cầm quyền, với người bị lãnh đạo, quản lý, người dưới
quyền. Uy tín được xem xét đánh giá như một hiện tượng tâm hội đặc
biệt, phản ánh thực chất các mối quan hệ đó. Trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý,
uy tín trở thành một tiêu chuẩn tính tổng hợp quan trọng bậc nhất của người
lãnh đạo, quản lý. Nếu thiếu uy tín, uy tín thấp hoặc mất uy tín thì không thể
lãnh đạo, quản lý có hiệu quả.
Hiện nay tình trạng giảm sút mất uy tín một bộ phận kng nhỏ
n b nh đạo, qun lý đang gây ảnh ng tiêu cực đến uy tín của t chc
Đảng, Nhà nưc đn thể nn dân. Như Đại hi đi biểu tn quốc lần
th XI của Đảng ta đã nhận định: Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy
tội, chạy bng cấp, hn cơng chưa được khc phục”[4, tr.174]. Việc củng
cố ng cao uy n của n bộ nh đạo, quản c cp các ngành trở
thành một yêu cầu quan trng, mt nhiệm v bc thiết không chỉ đi với t
chc lãnh đạo, quản còn là yêu cu và nhiệm vụ hàng đầu của chính
mỗi cán bộ nh đạo, quản lý.
1
uy tín và con đường hình thành uy tín của người lãnh đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
uy tín và con đường hình thành uy tín của người lãnh đạo - Người đăng: duongmanhsh1.c@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
uy tín và con đường hình thành uy tín của người lãnh đạo 9 10 161