Ktl-icon-tai-lieu

V/v kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp khu vực ASEAN và quốc tế năm 2012 và giai đoạn 2013-2015

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 99 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------Số: 9810/VPCP-KGVX
V/v kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng giáo viên dạy các nghề
trọng điểm cấp khu vực ASEAN
và quốc tế năm 2012 và giai
đoạn 2013-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 87/BC-LĐTBXH ngày 15
tháng 11 năm 2012 về việc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp
khu vực ASEAN và quốc tế năm 2012 và giai đoạn 2013 - 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện
Nhân có ý kiến như sau:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần làm rõ sự cần thiết và hiệu quả của kế hoạch này,
trong đó lưu ý các vấn đề sau đây:
1. Số lượng giáo viên cần đào tạo là bao nhiêu (báo cáo nêu là khoảng 3.000, còn số lượng cần
đào tạo theo các năm cộng lại là 2.050); cơ sở khoa học của số lượng giáo viên và ngành nghề
cần đào tạo là gì? Số giáo viên này sẽ làm việc ở các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề nào ở
Việt Nam (có Danh sách các trường của Việt Nam cử giáo viên đi học).
2. Chi phí đào tạo phải trả cho các trường được xác định theo nguyên tắc nào? Cùng một loại
nghề, đào tạo ở các nước khác nhau có chi phí khác nhau thì chọn thế nào? Đề nghị cung cấp
khoảng chi phí đào tạo cho các nghề ở các trường thuộc 4 nước lựa chọn.
3. Các giáo viên được đào tạo về có điều kiện thiết bị và chương trình đào tạo tương ứng để đào
tạo ở Việt Nam không (02 năm đầu cử giáo viên đi đào tạo ở nước ngoài, mua sắm thiết bị đào
tạo tương ứng cho các trường ở Việt Nam; 02 năm sau đào tạo ở trong nước do các giáo viên đã
được đào tạo ở nước ngoài giảng dạy, có thể mời một số giáo viên nước ngoài tham gia).
4. Việc đào tạo trong nước tiến hành bằng ngôn ngữ gì, trình độ ngoại ngữ của giáo viên Việt
Nam có đáp ứng yêu cầu không?
5. Tổ chức quản lý chương trình đào tạo này thế nào? Phân cấp cho các địa phương tham gia
quản lý theo các nguyên tắc, quy định nào?
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên trước
ngày 15 tháng 12 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tổng cục Dạy nghề (thuộc Bộ
LĐTBXH);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
Trợ lý TTCP,
các Vụ: PL, QHQT, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3),VM. 18

Nguyễn Hữu Vũ

...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 9810/VPCP-KGVX
V/v kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng giáo viên dạy các nghề
trọng điểm cấp khu vực ASEAN
và quốc tế năm 2012 và giai
đoạn 2013-2015
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 87/BC-LĐTBXH ngày 15
tháng 11 năm 2012 về việc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp
khu vực ASEAN và quốc tế năm 2012 và giai đoạn 2013 - 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện
Nhân có ý kiến như sau:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần làm rõ sự cần thiết và hiệu quả của kế hoạch này,
trong đó lưu ý các vấn đề sau đây:
1. Số lượng giáo viên cần đào tạo là bao nhiêu (báo cáo nêu là khoảng 3.000, còn số lượng cần
đào tạo theo các năm cộng lại là 2.050); cơ sở khoa học của số lượng giáo viên và ngành nghề
cần đào tạo là gì? Số giáo viên này sẽ làm việc ở các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề nào ở
Việt Nam (có Danh sách các trường của Việt Nam cử giáo viên đi học).
2. Chi phí đào tạo phải trả cho các trường được xác định theo nguyên tắc nào? Cùng một loại
nghề, đào tạo ở các nước khác nhau có chi phí khác nhau thì chọn thế nào? Đề nghị cung cấp
khoảng chi phí đào tạo cho các nghề ở các trường thuộc 4 nước lựa chọn.
3. Các giáo viên được đào tạo về có điều kiện thiết bị và chương trình đào tạo tương ứng để đào
tạo ở Việt Nam không (02 năm đầu cử giáo viên đi đào tạo ở nước ngoài, mua sắm thiết bị đào
tạo tương ứng cho các trường ở Việt Nam; 02 năm sau đào tạo ở trong nước do các giáo viên đã
được đào tạo ở nước ngoài giảng dạy, có thể mời một số giáo viên nước ngoài tham gia).
4. Việc đào tạo trong nước tiến hành bằng ngôn ngữ gì, trình độ ngoại ngữ của giáo viên Việt
Nam có đáp ứng yêu cầu không?
5. Tổ chức quản lý chương trình đào tạo này thế nào? Phân cấp cho các địa phương tham gia
quản lý theo các nguyên tắc, quy định nào?
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên trước
ngày 15 tháng 12 năm 2012.
V/v kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp khu vực ASEAN và quốc tế năm 2012 và giai đoạn 2013-2015 - Trang 2
V/v kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp khu vực ASEAN và quốc tế năm 2012 và giai đoạn 2013-2015 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp khu vực ASEAN và quốc tế năm 2012 và giai đoạn 2013-2015 9 10 809