Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của giáo dục - dào tạo trong nền kinh tế tri thức

Được đăng lên bởi Hòang Cần
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vai trò của giáo dục - dào tạo trong nền kinh tế tri thức
Tweet

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã mang lại những thành tựu vĩ đại, nhất là trong các lĩnh vực công
nghệ sinh học, công nghệ điều khiển, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano và hơn cả là sự xuất hiện máy
tính hiện đại cùng hệ thống Internet v.v…Những thành tựu ấy đã tạo điều kiện để từng bước hình thành một
nền kinh tế mới: kinh tế tri thức (Knowledge Economy). Càng ngày sự phân hóa giữa các nước phát triển và
chậm phát triển càng gia tăng. Tại diễn đàn kinh tế OECD năm 2001, Ban thư ký OECD đã có một báo cáo,
trong đó nói rằng, những quốc gia có chính sách phát triển kinh tế tri thức đã tăng trưởng rất nhanh, còn những
quốc gia khác đã tụt hậu ngày càng rõ rệt hơn. Đầu thế kỷ XX, khoảng cách thu nhập bình quân giữa nước giàu
nhất so với nước nghèo nhất là 10 lần, thì đầu thế kỷ XXI, khoảng cách đó là 400 lần. Sự không cập nhật tri
thức mới trong quá trình lão hóa tri thức tăng tốc, nhất là sự bất cập với công nghệ mới, công nghệ cao là yếu
tố hàng đầu của sự phân hóa phát triển - kém phát triển. Khoảng 30 năm lại đây, lượng kiến thức nhân loại thu
được về khoa học và công nghệ bằng tổng số kiến thức đó trong hai ngàn năm trước đó. Theo dự báo, đến năm
2020, những tri thức khoa học sẽ tăng khoảng 4 lần so với năm 2000.
Để giải quyết bài toán phát triển, Việt Nam phải tính đến yếu tố con người, năng lực sáng tạo tri thức mới, từ
đó cần phải học tập và cập nhật kiến thức mới. Và từ đó khái niệm xã hội học tập ra đời
Giáo dục suốt đời và Xã hội học tập
Giáo dục suốt đời là khái niệm có nội hàm rất rộng. Theo Wikipedia, “Giáo dục suốt đời là toàn bộ các hoạt
động học tập được tiến hành trong suốt cuộc đời, bao gồm học chính quy và không chính quy”. Khái niệm này
gắn liền với các khái niệm về giáo dục thường, học tập liên tục, và không ngừng phát triển kỹ năng nghề
nghiệp. Nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược cho hệ thống giáo dục theo
phương châm giáo dục suốt đời. Ở Nhật Bản, Bộ Giáo dục đã nêu: “Để xây dựng một xã hội năng động và
thịnh vượng, vấn đề cốt lõi là phải tạo ra được một xã hội học tập suốt đời; trong đó, người dân có thể tự do
lựa chọn cơ hội học tập trong bất kỳ thời gian nào trong cuộc đời họ, và những thành quả học tập phải được
ghi nhận một cách chính đáng” (MEXT 200).
Để người dân có thể học tập suốt đời cần phải có những yếu tố cần thiết cho sự phát triển chiến lược quốc gia
như: chủ trương chính sách, văn hóa học tập, tạo môi trường t...
Vai trò của giáo dục - dào tạo trong nền kinh tế tri thức
Tweet
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã mang lại những thành tựu vĩ đại, nhất là trong các lĩnh vực công
nghệ sinh học, công nghệ điều khiển, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano và hơn cả là sự xuất hiện máy
tính hiện đại cùng hệ thống Internet v.v…Những thành tựu ấy đã tạo điều kiện để từng bước hình thành một
nền kinh tế mới: kinh tế tri thức (Knowledge Economy). Càng ngày sự phân hóa giữa các nước phát triển và
chậm phát triển càng gia tăng. Tại diễn đàn kinh tế OECD năm 2001, Ban thư ký OECD đã có một báo cáo,
trong đó nói rằng, những quốc gia có chính sách phát triển kinh tế tri thức đã tăng trưởng rất nhanh, còn những
quốc gia khác đã tụt hậu ngày càng rõ rệt hơn. Đầu thế kỷ XX, khoảng cách thu nhập bình quân giữa nước giàu
nhất so với nước nghèo nhất là 10 lần, thì đầu thế kỷ XXI, khoảng cách đó là 400 lần. Sự không cập nhật tri
thức mới trong quá trình lão hóa tri thức tăng tốc, nhất là sự bất cập với công nghệ mới, công nghệ cao là yếu
tố hàng đầu của sự phân hóa phát triển - kém phát triển. Khoảng 30 năm lại đây, lượng kiến thức nhân loại thu
được về khoa học và công nghệ bằng tổng số kiến thức đó trong hai ngàn năm trước đó. Theo dự báo, đến năm
2020, những tri thức khoa học sẽ tăng khoảng 4 lần so với năm 2000.
Để giải quyết bài toán phát triển, Việt Nam phải tính đến yếu tố con người, năng lực sáng tạo tri thức mới, từ
đó cần phải học tập và cập nhật kiến thức mới. Và từ đó khái niệm xã hội học tập ra đời
Giáo dục suốt đời và Xã hội học tập
Giáo dục suốt đời là khái niệm có nội hàm rất rộng. Theo Wikipedia, “Giáo dục suốt đời là toàn bộ các hoạt
động học tập được tiến hành trong suốt cuộc đời, bao gồm học chính quy và không chính quy”. Khái niệm này
gắn liền với các khái niệm về giáo dục thường, học tập liên tục, và không ngừng phát triển kỹ năng nghề
nghiệp. Nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược cho hệ thống giáo dục theo
phương châm giáo dục suốt đời. Ở Nhật Bản, Bộ Giáo dục đã nêu: “Để xây dựng một xã hội năng động và
thịnh vượng, vấn đề cốt lõi là phải tạo ra được một xã hội học tập suốt đời; trong đó, người dân có thể tự do
lựa chọn cơ hội học tập trong bất kỳ thời gian nào trong cuộc đời họ, và những thành quả học tập phải được
ghi nhận một cách chính đáng” (MEXT 200).
Để người dân có thể học tập suốt đời cần phải có những yếu tố cần thiết cho sự phát triển chiến lược quốc gia
như: chủ trương chính sách, văn hóa học tập, tạo môi trường tiếp cận với tri thức, phương tiện thông tin, tài
nguyên học tập, đảm bảo chất lượng, v.v.
Xã hội học tập với các tiêu chí cơ bản là “tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi
trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp, mọi trình độ; huy
động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục …” (Đề án Xây dựng xã
hội học tập giai đoạn 2005-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Nghị quyết 112/2005/QĐ-TTg
ngày 18/5/2005).
Nền giáo dục mà nhân loại định hướng nói trên chỉ có được khi mà trong xã hội thực hiện được phương thức
giáo dục thường xuyên, đào tạo liên tục, học tập suốt đời. Nhân loại đã từng phấn đấu để giáo dục đến với từng
con người (Education for all) và cố gắng để mọi người đều thấy trách nhiệm xây dựng giáo dục (All for
Vai trò của giáo dục - dào tạo trong nền kinh tế tri thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của giáo dục - dào tạo trong nền kinh tế tri thức - Người đăng: Hòang Cần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Vai trò của giáo dục - dào tạo trong nền kinh tế tri thức 9 10 122