Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề mảng

Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

Chương VI
KIỂU MẢNG
•
•

Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
Khái niệm về kiểu dữ liệu mảng cũng như ứng dụng của nó.
Cách khai báo biến kiểu mảng và các phép toán trên các phần tử của mảng.

I. GIỚI THIỆU KIỂU DỮ LIỆU “KIỂU MẢNG”
TRONG C
Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu, gọi là kiểu phần tử.
Kiểu phần tử có thể là có các kiểu bất kỳ: ký tự, số, chuỗi ký tự…; cũng có khi ta sử
dụng kiểu mảng để làm kiểu phần tử cho một mảng (trong trường hợp này ta gọi là
mảng của mảng hay mảng nhiều chiều).
Ta có thể chia mảng làm 2 loại: mảng 1 chiều và mảng nhiều chiều.
Mảng là kiểu dữ liệu được sử dụng rất thường xuyên. Chẳng hạn người ta cần
quản lý một danh sách họ và tên của khoảng 100 sinh viên trong một lớp. Nhận thấy
rằng mỗi họ và tên để lưu trữ ta cần 1 biến kiểu chuỗi, như vậy 100 họ và tên thì cần
khai báo 100 biến kiểu chuỗi. Nếu khai báo như thế này thì đoạn khai báo cũng như
các thao tác trên các họ tên sẽ rất dài dòng và rắc rối. Vì thế, kiểu dữ liệu mảng giúp
ích ta trong trường hợp này; chỉ cần khai báo 1 biến, biến này có thể coi như là tương
đương với 100 biến chuỗi ký tự; đó là 1 mảng mà các phần tử của nó là chuỗi ký tự.
Hay như để lưu trữ các từ khóa của ngôn ngữ lập trình C, ta cũng dùng đến một mảng
để lưu trữ chúng.

II. MẢNG 1 CHIỀU
Nếu xét dưới góc độ toán học, mảng 1 chiều giống như một vector. Mỗi phần tử của mảng
một chiều có giá trị không phải là một mảng khác.

II.1. Khai báo
II.1.1. Khai báo mảng với số phần tử xác định (khai báo tường minh)
Cú pháp: <Kiểu> <Tên mảng ><[số phần tử]>
Ý nghĩa:
- Tên mảng: đây là một cái tên đặt đúng theo quy tắc đặt tên của danh biểu. Tên này
cũng mang ý nghĩa là tên biến mảng.
- Số phần tử: là một hằng số nguyên, cho biết số lượng phần tử tối đa trong mảng là
bao nhiêu (hay nói khác đi kích thước của mảng là gì).
- Kiểu: mỗi phần tử của mảng có dữ liệu thuộc kiểu gì.
- Ở đây, ta khai báo một biến mảng gồm có số phần tử phần tử, phần tử thứ nhất là
tên mảng [0], phần tử cuối cùng là tên mảng[số phần tử -1]

Trang 72

Lập trình căn bản
Ví dụ:
int a[10];
/* Khai báo biến mảng tên a, phần tử thứ nhất là a[0], phần tử
cuối cùng là a[9].*/
Ta có thể coi mảng a là một dãy liên tiếp các phần tử trong bộ nhớ như sau:
Vị trí
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tên phần tử
a[0] a[1] a[2]
Hình 1: Hình ảnh mảng a trong bộ nhớ

a[3]

a[4]

a[5]

a[6]

a[7]

a[8]

a[9]

II.1.2. Khai báo mảng với số phần tử không xác định (khai báo không tường
minh)
Cú pháp: <Kiểu> <Tên ...
Lp trình căn bn
Chương VI
KIU MNG
Hc xong chương này, sinh viên s nm được các vn đề sau:
Khái nim v kiu d liu mng cũng như ng dng ca nó.
Cách khai báo biến kiu mng và các phép toán trên các phn t ca mng.
I. GII THIU KIU D LIU “KIU MNG”
TRONG C
Mng là mt tp hp các phn t c định có cùng mt kiu, gi là kiu phn t.
Kiu phn t có th là có các kiu bt k: ký t, s, chui ký t…; cũng có khi ta s
dng kiu mng để làm kiu phn t cho mt mng (trong trường hp này ta gi là
mng ca mng hay mng nhiu chiu).
Ta có th chia mng làm 2 loi: m
ng 1 chiu và mng nhiu chiu.
Mng là kiu d liu đưc s dng rt thường xuyên. Chng hn người ta cn
qun lý mt danh sách h và tên ca khong 100 sinh viên trong mt lp. Nhn thy
rng mi h và tên để lưu tr ta cn 1 biến kiu chui, như vy 100 h và tên thì cn
khai báo 100 biến kiu chui. Nếu khai báo như thế này thì đo
n khai báo cũng như
các thao tác trên các h tên s rt dài dòng và rc ri. Vì thế, kiu d liu mng giúp
ích ta trong trường hp này; ch cn khai báo 1 biến, biến này có th coi như là tương
đương vi 100 biến chui ký t; đó là 1 mng mà các phn t ca nó là chui ký t.
Hay như để lưu tr các t khóa ca ngôn ng lp trình C, ta cũng dùng đến mt mng
để lưu tr chúng.
II. MNG 1 CHIU
Nếu xét dưới góc độ toán hc, mng 1 chiu ging như mt vector. Mi phn t ca mng
mt chiu có giá tr không phi là mt mng khác.
II.1. Khai báo
II.1.1. Khai báo mng vi s phn t xác định (khai báo tường minh)
Cú pháp: <Kiu> <Tên mng ><[s phn t]>
Ý nghĩa:
- Tên mng: đây là mt cái tên đặt đúng theo quy tc đặt tên ca danh biu. Tên này
cũng mang ý nghĩa là tên biến mng.
- S phn t: là mt hng s nguyên, cho biết s lượng phn t ti đa trong mng là
bao nhiêu (hay nói khác đi kích thước ca mng là gì).
- Kiu: mi phn t ca mng có d li
u thuc kiu gì.
- đây, ta khai báo mt biến mng gm có s phn t phn t, phn t th nht là
tên mng [0], phn t cui cùng là tên mng[s phn t -1]
Trang 72
Vấn đề mảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề mảng - Người đăng: Tớyêuấy Tớnóithậtđấy Ứđùađâu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vấn đề mảng 9 10 207