Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng cặp phạm trù khả năng và hiện thực để làm rõ sự phát triển kinh tế biển Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi nguyenminh8991
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 4263 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luận văn
Đề tài: Vận dụng cặp
phạm trù khả năng và hiện
thực để phân tích, làm rõ
sự phát triển kinh tế biển
nước ta trong giai đoạn
hiện nay

A. MỞ ĐẦU
1 lý do chọ đề tài
Bước sang thế kỷ 21,“Thế kỷ của biển và đại dương”[1,tr5], khai thác
biển đã trở thành vấn đề quan trọng mang tính chiến lược của hầu hết các
quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia có biển và các quốc gia không có
biển. Trong điều kiện các nguồn tài nguyên trên đất liền đang ngày càng cạn
kiệt, các nước ngày càng quan tâm tới biển. Mặt khác, sự bùng nổ dân số
ngày càng gia tăng, theo thống kê đầu năm 2006 toàn thế giới có 6,5 tỷ
người, dự báo đến 2015 dân số thế giới khoảng 7,5 tỷ người. Sự phát triển
của dân số thế giới làm cho không gian kinh tế truyền thống đã trở nên chật
chội, nhiều nước bắt đầu quay mặt ra biển và nghĩ đến các phương án biến
biển và hải đảo thành lãnh địa, thành không gian kinh tế mới. Một xu hướng
mới nữa là hiện nay, trong điều kiện phát triển khoa học công nghệ nhanh
chóng, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ về biển đang là một
xu thế tất yếu của các quốc gia có biển để tìm kiếm và bảo đảm các nhu cầu
về nguyên, nhiên liệu, năng lượng, thực phẩm và không gian sinh tồn trong
tương lai
Từ bao đời nay, biển luôn gắn bó chặt chẽ với mọi hoạt động sản xuất,
đời sống của dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta nhận định: “Biển có ý
nghĩa to lớn để nước ta phát triển, mở cửa giao lưu với quốc tế và ngày càng
có vai trò lớn trong định hướng phát triển tương lai”. Với điều kiện tự nhiên
thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, vùng biển
Việt Nam mang trong mình những tiềm năng nổi bật như: khai thác dầu khí,
khoáng sản; nuôi trồng và đánh bắt thủy - hải sản; du lịch; Vì vậy, vấn đề
tiến ra biển để phát triển kinh tế đang là một xu thế tất yếu của các quốc gia
có biển, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi các

nguồn tài nguyên trên đất liền có hạn, đã và đang được khai thác mạnh mẽ,
sự bùng nổ dân số ngày càng gia tăng.
Đặc biệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, nêu rõ: “Phấn
đấu để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo
vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển…có chính sách hấp dẫn nhằm
thu hút mọi nguồn lực phát triển kinh tế biển… giải quyết tốt các vấn đề xã
hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống của nhân dân vùng biển và ven
biển”
Việt Nam nằm bên bờ Tây của Biển Đông - một biển lớn, quan trọng
của khu vự...
1.2 MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CẶP PHẠM TRÙ KHẢ
NĂNG VÀ HIỆN THỰC
Khả năng hiện thực tồn tại trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau,
không tách rời nhau, thường xuyên chuyển hóa lẫn nhau trong quá trình phát
triển của sự vật. điều đó nghĩa trong sự vật hiện tượng đang tồn tại
chứa đựng khả năng, sự vận động phát triển của sự vật chính quá trình
biến khả năng thành hiện thực. Trong hiện thực mới đó lại nảy sinh khả năng
mới, khả năng mới này nếu có nhưng điều kiện lại biến thành hiện thực mới.
Quá trình đó được tiếp tục, làm cho sự vật vận động, phát triển một cách
tận trong thế giới vật chất
Quan hệ giữa khả năng hiện thực tính phức tạp. Điều đó thể
hiện chỗ cùng trong những điều kiện nhất định, cùng một sự vật thể
tồn tại nhiều khả năng chứ không phải chỉ một khả năng
dụ: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, sau
khin phân tích tình hình trong nước, tình hình thế giới khu vực đã nhận
định rằng, đất nước ta hiện nay đang cả hội thách thức lớn”,
những hội lớn tạo điều kiện để chúng ta khả năng tiếp tục phát huy
nội lực lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực- nguồn vốn, công nghệ mới,
kinh nghiệm quản mở rộng thị trường, phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa. Những thách thức lơn đó là 4 nguy cơ mà Đảng ta đã từng
chỉ như nguy tụt hậu về kinh tế, chệch hướng hội chủ nghĩa, nạn
tham nhũng và quan lieu, “ diễn biến hòa binh” do thế lực thù địch gây ra
Như vậy chúng ta thấy hiện nay đang cùng tồn tại rất nhiều khả
năng( cả thuận lợi, lẫn khó khăn) phát triển đất nước ta. Điều đó đòi hỏi toàn
Đảng, toàn dân ta phải thừa nhận thức đchủ động tranh thủ thời vượt
Vận dụng cặp phạm trù khả năng và hiện thực để làm rõ sự phát triển kinh tế biển Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Trang 8
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng cặp phạm trù khả năng và hiện thực để làm rõ sự phát triển kinh tế biển Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: nguyenminh8991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Vận dụng cặp phạm trù khả năng và hiện thực để làm rõ sự phát triển kinh tế biển Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 9 10 582