Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học hóa học chương kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm lớp 12 nâng cao

Được đăng lên bởi nguyenthiyen0510-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4459 lần   |   Lượt tải: 43 lần
MỤC LỤC.............................................................................................................................. 1
A. PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................................ 3
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI...................................................................................................3
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU........................................................................................4
III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.......................................................................................4
IV. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.....................................................4
IV.1 KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU..............................................................................4
IV.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU...............................................................................4
V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU...........................................................................................4
VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................................................4
VI.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÍ THYẾT......................................................5
VI.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN.................................................5
B. PHẦN NỘI DUNG............................................................................................................5
Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO
HỢP ĐỒNG...........................................................................................................................5
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN............................................................................................................5
I.1 MỘT SỐ XU HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC......5
I.1.1 NHU CẦU ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.......................................5
I.I.2 NHỮNG XU HƯỚNG DẠY HỌC HÓA HỌC HIỆN NAY............................6
I.I.3 DẠY HỌC TÍCH CỰC......................................................................................7
I.1.4 QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HÓA – CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DẠY
HỌC THEO HỢP ĐỒNG.....................................................................................................7
I.1.5 DẠY HỌC THEO HỢP ĐỒNG.......................................................................9
I.1.5.1 KHÁI NIỆM...............................................................................................9
I.1.5.2 BẢN CHẤT...
MỤC LỤC..............................................................................................................................1
A. PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................................3
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI...................................................................................................3
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU........................................................................................4
III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.......................................................................................4
IV. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.....................................................4
IV.1 KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU..............................................................................4
IV.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU...............................................................................4
V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU...........................................................................................4
VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................................................4
VI.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÍ THYẾT......................................................5
VI.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN.................................................5
B. PHẦN NỘI DUNG............................................................................................................5
Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO
HỢP ĐỒNG...........................................................................................................................5
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN............................................................................................................5
I.1 MỘT SỐ XU HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC......5
I.1.1 NHU CẦU ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.......................................5
I.I.2 NHỮNG XU HƯỚNG DẠY HỌC HÓA HỌC HIỆN NAY............................6
I.I.3 DẠY HỌC TÍCH CỰC......................................................................................7
I.1.4 QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HÓA – CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DẠY
HỌC THEO HỢP ĐỒNG.....................................................................................................7
I.1.5 DẠY HỌC THEO HỢP ĐỒNG.......................................................................9
I.1.5.1 KHÁI NIỆM...............................................................................................9
I.1.5.2 BẢN CHẤT.................................................................................................9
I.1.5.3 CÁC DẠNG HỢP ĐỒNG HỌC TẬP.....................................................12
I.1.5.4 QUI TRÌNH..............................................................................................14
Vận dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học hóa học chương kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm lớp 12 nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học hóa học chương kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm lớp 12 nâng cao - Người đăng: nguyenthiyen0510-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Vận dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học hóa học chương kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm lớp 12 nâng cao 9 10 138