Ktl-icon-tai-lieu

Văn Sao Tinh Hoa Lục

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 218 trang   |   Lượt xem: 3320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ấn Quang Đại Sư

Văn Sao Tinh Hoa Lục

印印印印
印印印印印
Pháp sư Liễu Nhiên và Đức Sâm giám định
Quy y đệ tử Lý Tịnh Thông ở Hải Diêm
kính cẩn biên tập

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
(dịch theo ấn bản của Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường)

Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong

Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục

trang 3

Lời tựa tái bản bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Tinh Hoa Lục
Trong phần Lưu Thông của kinh lá bối thường khen ngợi [công đức]
biên chép kinh. Về sau, do kỹ thuật khắc bản, đúc chữ được phát minh,
thay vì khen ngợi công đức chép kinh, công đức giảng giải ý nghĩa kinh
được đề cao. Xét ra, tuy nghĩa ấy chẳng phải chỉ có một, nhưng cả cõi
đời chỉ thường biết tới những ý nghĩa hạn cuộc trong phạm vi phước
đức. Nay ta thấy trong khắp xó chợ cùng quê, có nơi nào chẳng có kinh
Phật? Đấy chẳng phải là chánh pháp được xiển dương, lưu thông, mà chỉ
là phước đức “khắc, in” được thực hiện phổ biến vậy! Thật ra, kẻ phát
tâm hoằng dương, tuyên truyền, chẳng xét xem những điều sâu xa,
huyền nhiệm trong các kinh có phù hợp căn cơ hay không, chỉ mong cầu
phước đức cho chính mình, trao thuốc trái bệnh đến nỗi người nhận lãnh
ngơ ngác, người căn cơ bậc thượng chỉ giữ xuông lòng kính trọng cúng
dường, kẻ căn cơ bậc hạ xếp cất trên gác cao, lợi sanh ở chỗ nào? Lưu
thông ở chỗ nào?
Tôi lại còn nghe nói: Thời Chánh Pháp, căn cơ khế hợp Luật, thời
Tượng Pháp căn cơ khế hợp Thiền, thời Mạt Pháp căn cơ chỉ khế hợp
Tịnh. Như vậy thì Tịnh, Luật, Thiền há chẳng phải là giống hệt như nhau
hay sao? Chỉ xét về Thể thì các pháp giống hệt nhau, nhưng nếu xét về
mặt Tướng và Dụng lại muôn vàn sai khác. Nếu chẳng có thật tánh
giống hệt như nhau, sẽ không thể xiển dương pháp thể bất biến; nếu
không có phương tiện muôn vàn sai khác, làm sao thành Tướng - Dụng
tùy duyên? Như vậy là Tịnh đề cao phương tiện lớn lao để dẫn về cái
Thật, có phương cách thiện xảo nhằm khai hiển, giữ, bỏ. Dẫn về cái Thật
thì chỉ có đức Phật thấu hiểu cùng tận, cho nên phải tin; do thiện xảo
thích hợp khắp ba căn cho nên dễ hành. Thời tiết ấy, căn cơ ấy, há coi
thường được chăng?
Vị tổ đời thứ mười ba của Tịnh Tông là Ấn Công dùng lời văn, từ
ngữ hiện thời để hoằng truyền đạo đáng tin dễ hành này; người được
Ngài giáo hóa rất rộng, người đắc độ rất đông. Người ta biên tập lời Ngài
dạy thành bộ Văn Sao, tập hợp những lời dạy ngắn gọn, đơn giản, trọng
yếu, lưu truyền khắp trong ngoài nước, nhưng kẻ độn căn vẫn còn sợ
rườm rà, chẳng thể thọ trì được, há chẳng phải là điều đáng nuối tiếc hay

Ấn Quang...
Ấn Quang Đại Sư
Văn Sao Tinh Hoa Lục
印 印 印 印
印 印 印 印 印
Pháp sư Liễu Nhiên và Đức Sâm giám định
Quy y đệ tử Lý Tịnh Thông ở Hải Diêm
kính cẩn biên tập
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
(dịch theo ấn bản của Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường)
Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong
Văn Sao Tinh Hoa Lục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn Sao Tinh Hoa Lục - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
218 Vietnamese
Văn Sao Tinh Hoa Lục 9 10 82