Ktl-icon-tai-lieu

VÀO CỬA TỊNH TÔNG HT Tịnh Không

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÀO CỬA TỊNH TÔNG 
 Pháp sư Tịnh Không giảng
 Cư sĩ Ngô Chân Độ ghi lại
  Việt dịch: Viên Thắng
Hiệu đính: Định Huệ
LỜI GIỚI THIỆU
Tập sách này được phiên dịch từ nguyên bản chữ Hán dưới nhan đề Tịnh Tông Nhập Môn, do cư sĩ Ngô 
Chân Độ chỉnh lý bài giảng  của Pháp sư Tịnh Không tại Dallas, Mỹ quốc vào năm 1996.
Tập sách này tuy mỏng nhưng nội dung vô cùng phong phú, trình bày đầy đủ những điều tinh yếu cho 
người tu tịnh nghiệp, cũng chính là giải đáp câu hỏi tại sao nỗ lực tu hành mà không đạt kết quả khả quan, 
không thể gặt hái được những công đức lợi ích thù thắng như Phật dạy trong kinh.
Sách này gồm 10 chương và phần phụ lục bàn về các vấn đề tu hành thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày. 
Tu tịnh nghiệp là dùng Tín Nguyện niệm Phật để tịnh hóa ba nghiệp thì mới cải thiện cuộc sống của chúng 
ta, chẳng những cải thiện đời sống hiện tại mà còn cải thiện đời sau. Điểm then chốt của học Phật là không 
khởi tâm, không động niệm, không chấp trước, mọi việc đều dùng tâm chân thành. Tâm chân thành tất 
nhiên phát sanh trí tuệ, vì tâm chân thành chính là tâm Phật. Nhưng trên bước đường tu hành chúng ta gặp 
phải nhiều điều chướng ngại, xét cho cùng thì cũng do xưa kia  và hiện tại ta đã và đang tạo tội nghiệp. 
Trong các tội nghiệp ấy thì tội nghiệp ‘tìm lỗi người khác’ và ‘khen mình chê người’ là phổ biến nhất. 
Ngày nay chúng ta phải cắt đứt nghiệp duyên này thì con đường vãng sanh của chúng ta mới rộng mở. Để 
luôn luôn nhớ đến điều này, Pháp sư khuyên chúng ta nên đọc và học thuộc kinh Vô Lượng Thọ, tìm hiểu 
nghĩa lý trong kinh rồi đem ba cương lĩnh sau đây ứng dụng vào cuộc sống:
1.Khéo giữ khẩu nghiệp không chê lỗi của người khác.
2.Khéo giữ thân nghiệp không phạm luật nghi.
3.Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm.
Hôm nay, chúng ta gặp được pháp môn Tịnh Độ, gặp được tập sách chỉ nam về pháp tu Tịnh Độ này là nhờ
thiện căn phước đức và nhân duyên của chúng ta thành thục, chỉ cần chúng ta y giáo phụng hành thì chắc 
chắn được vãng sanh Tịnh Độ, liễu thoát sanh tử, một đời thành Phật.
Tôi nhất tâm tùy hỷ công đức Lão Pháp sư chủ giảng, Ngô cư sĩ chỉnh lý nguyên bản chữ Hán và Sư cô 
Viên Thắng đã gia công Việt dịch sách này. Nguyện pháp bảo này lưu thông rộng rãi, kẻ thấy người nghe 
đều được lợi ích chân thật, tức là vãng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
                            Nguyên tiêu, năm Tân Mão (17­02­2011)
                                   Hòa­thượng Thích Minh Cảnh
                     Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt ...
VÀO C A T NH TÔNG
Pháp s T nh Khôngư gi ng
C sĩ Ngô Chân Đư ghi l i
Vi t d ch: Viên Th ng
Hi u đính: Đ nh Hu
L I GI I THI U
T p sách này đ c phiên d ch t nguyên b n ch Hán d i nhan đ ượ ướ T nh Tông Nh p Môn , do c sĩ Ngô ư
Chân Đ ch nh lý bài gi ng c a Pháp s T nh Không t i Dallas, M qu c vào năm 1996. ư
T p sách này tuy m ng nh ng n i dung vô cùng phong phú, trình bày đ y đ nh ng đi u tinh y u cho ư ế
ng i tu t nh nghi p, cũng chính là gi i đáp câu h i t i sao n l c tu hành mà không đ t k t qu kh quan, ườ ế
không th g t hái đ c nh ng công đ c l i ích thù th ng nh Ph t d y trong kinh. ượ ư
Sách này g m 10 ch ng và ph n ph l c bàn v các v n đ tu hành thi t th c trong sinh ho t h ng ngày. ươ ế
Tu t nh nghi p là dùng Tín Nguy n ni m Ph t đ t nh hóa ba nghi p thì m i c i thi n cu c s ng c a chúng
ta, ch ng nh ng c i thi n đ i s ng hi n t i mà còn c i thi n đ i sau. Đi m then ch t c a h c Ph t là không
kh i tâm, không đ ng ni m, không ch p tr c, m i vi c đ u dùng tâm chân thành. Tâm chân thành t t ướ
nhiên phát sanh trí tu , vì tâm chân thành chính là tâm Ph t. Nh ng trên b c đ ng tu hành chúng ta g p ư ướ ườ
ph i nhi u đi u ch ng ng i, xét cho cùng thì cũng do x a kia ướ ư và hi n t i ta đã và đang t o t i nghi p.
Trong các t i nghi p y thì t i nghi p ‘tìm l i ng i khác’ và ‘khen mình chê ng i’ là ph bi n nh t. ườ ườ ế
Ngày nay chúng ta ph i c t đ t nghi p duyên này thì con đ ng vãng sanh c a chúng ta m i r ng m . Đ ườ
luôn luôn nh đ n đi u này, Pháp s khuyên chúng ta nên đ c và h c thu c ế ư kinh Vô L ng Thượ , tìm hi u
nghĩa lý trong kinh r i đem ba c ng lĩnh sau đây ng d ng vào cu c s ng: ươ
1.Khéo gi kh u nghi p không chê l i c a ng i khác. ườ
2.Khéo gi thân nghi p không ph m lu t nghi.
3.Khéo gi ý nghi p thanh t nh không nhi m.
Hôm nay, chúng ta g p đ c pháp môn T nh Đ , g p đ c t p sách ch nam v pháp tu T nh Đ này là nh ượ ượ
thi n căn ph c đ c và nhân duyên c a chúng ta thành th c, ch c n chúng ta y giáo ph ng hành thì ch c ướ
ch n đ c vãng sanh T nh Đ , li u thoát sanh t , m t đ i thành Ph t. ượ
Tôi nh t tâm tùy h công đ c Lão Pháp s ch gi ng, Ngô c sĩ ch nh lý nguyên b n ch Hán và S cô ư ư ư
Viên Th ng đã gia công Vi t d ch sách này. Nguy n pháp b o này l u thông r ng rãi, k th y ng i nghe ư ườ
đ u đ c l i ích chân th t, t c là vãng sanh C c L c, đ ng thành Ph t đ o. ượ
Nguyên tiêu, năm Tân Mão (17-02-2011)
Hòa-th ng Thích Minh C nhượ
Phó Vi n tr ng Vi n nghiên c u Ph t h c Vi t Nam. ưở
VÀO C A T NH TÔNG
VÀO CỬA TỊNH TÔNG HT Tịnh Không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VÀO CỬA TỊNH TÔNG HT Tịnh Không - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
VÀO CỬA TỊNH TÔNG HT Tịnh Không 9 10 600