Ktl-icon-tai-lieu

Vật dẫn.

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng II

VËt dÉn
Kim lo¹i: h¹t dÉn lμ c¸c ®iÖn tö tù do

1. §iÒu kiÖn c©n b»ng tÜnh ®iÖn, TÝnh chÊt cña
vËt dÉn mang ®iÖn
1.1. §iÒu kiÖn c©n b»ng tÜnh ®iÖn:
☛ VÐc t¬ c−êng ®é
®iÖn
tr−êng
trong
vËt
dÉn
r
b»ng kh«ng:
E tr = 0
☞ Thμnh phÇn tiÕp tuyÕn cña vÐc t¬ c−êng ®é
®iÖn tr−êng trªn bÒ mÆt
r vËt dÉn b»ng
r rkh«ng:
E = En
Et = 0
1.2. TÝnh chÊt cña vËt dÉn mang ®iÖn

.M

① VËt dÉn lμ vËt ®¼ng thÕ

r
E tr = 0

N

r r Nr r
VM − VN = ∫ Ed s = ∫ E t d s = 0
M

M

.N

② §iÖn tÝch chØ ph©n bè trªn bÒ mÆt cña vËt
dÉn bªn trong
r r vËt dÉnr ®iÖn tÝch
r b»ng r0

∑ q i = ∫ D dS = 0

v× D = ε 0 εE = 0

S

③ VÐc t¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng lu«n
vu«ng gãc víi bÒ mÆt vËt dÉn.
r
1.3 øng dông
E=0

Lång Faraday
M¸y ph¸t tÜnh ®iÖn WandeGraf
HiÖu øng mòi nhän, giã ®iÖn:
Gi¶i phãng ®iÖn tÝch trªn m¸y
bay, phãng ®iÖn b¶o vÖ m¸y
®iÖn, cét thu l«i

E

∑ qi

S

S
Δq’
2. HiÖn t−îng ®iÖn h−ëng
A lóc ®Çu kh«ng tÝch ®iÖn
- +
B tÝch ®iÖn ©m ®−îc ®−a gÇn A - A + - B +
...lμ hiÖn t−îng c¸c ®iÖn tÝch
Δq - - c¶m øng xuÊt hiÖn trªn vËt dÉn (lóc ®Çu kh«ng
tÝch ®iÖn) khi ®Æt trong ®iÖn tr−êng ngoμi
r
r
r
r r
E tr = E
+
E
=
0
ng
0
r
Φ e = ∫ D dS = Δ q + Δ q ' = 0
S

E ng

Δq ' = − Δ q

-

r+
E0 +

+
| Δq |=| Δq ' |
§L vÒ c¸c phtö t−¬ng øng: ®iÖn tÝch c¶m øng
trªn c¸c phtö t−¬ng øng cã gi¸ trÞ b»ng nhau

§iÖn h−ëng mét phÇn vμ ®iÖn h−ëng toμn phÇn
A+mang ®iÖn tÝch, B chÞu ®iÖn h−ëng

q
− − + §iÖn h−ëng toμn phÇn q’= q
++ −
+A + −
+ + − + §iÖn h−ëng mét phÇn q’< q
− − +
Q
V
+
R
3. §iÖn dung cña vËt dÉn c« lËp

+
q’ +B −
−
+

Q~V
=> Q=CV
Q
C=
C - HÖ sè tû lÖ gäi lμ ®iÖn dung
V
V=1 => C=Q cã gi¸ trÞ b»ng ®iÖn tÝch cÇn
truyÒn cho vËt ®Ó ®iÖn thÕ cña nã t¨ng thªm 1
®¬n vÞ

1Culong
1Fara =
1Von

CÇu KL b¸n kÝnh R, Q=1, V=1, C=1F
1
1
⇒R=
=
4πε 0 ε 4π.8,86.10 −12

Q
V=
9
= 9.10 ( m )
4πε 0 εR

☞ GÊp 1500 lÇn b¸n kÝnh tr¸i ®Êt!
4. HÖ vËt dÉn tÝch ®iÖn c©n b»ng, tô ®iÖn
4.1. §iÖn dung vμ hÖ sè ®iÖn
+ q-1V1
+ 1-h−ëng
q2V2
+ HÖ ba vËt dÉn 1, 2, 3:
+2
+ §iÖn tÝch q1, q2, q3
qV 3
3

§iÖn thÕ t−¬ng øng: V1, V2, V3

3+

-

Cik ®èi xøng

q1=C11V1+C12V2+C13V3
C11 C12 C13
Cik = C21 C22 C23
q2=C21V1+C22V2+C23V3
C31 C32 C33
q3=C31V1+C32V2+C33V3
Ci=k §iÖn dung; Ci≠k hÖ sè ®iÖn h−ëng cã tÝnh
t−¬ng hç nªn Cik = Cki. NÕu cã n vËt dÉn th×
i,k=1, 2,...,n.
4.2. Tô ®iÖn: Gåm hai vËt dÉn cã
S
+
q1
t−¬ng t¸c ®iÖn h−ëng toμn phÇn
+ − − +
a. TÝnh chÊt I: q1+q2=0 q +B − + + −
r r
∫ D dS = q 1 + q 2 = 0
S

2

+A + −
− + + −+
+ − −
q2’
+
+ +

q1=C(V1-V2)
b.TÝnh chÊt II:
q2=-C(V1-V2)
C lμ ®iÖn dung cña tô ®iÖn;q1>0 ,C>0=>V1>V...
Ch¬ng II
VËt dÉn
Kim lo¹i: h¹t dÉn lμ c¸iÖntötùdo
Vật dẫn. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật dẫn. - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Vật dẫn. 9 10 100