Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí đại cương

Được đăng lên bởi Tieuchunguyenchuong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trần Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com – BTVL

1

DẠNG 1: CHUYỂN ĐỘNG HỆ TỌA ĐỘ MỘT CHIỀU
1. Kiến thức cơ bản
- Phương trình động học cơ bản:
• Chuyển động thằng đều:
o Vận tốc: v = const
o Gia tốc: a = 0
o Quãng đường: s = v.t
• Chuyển động thẳng biến đổi đều:
o v = v0 + a.t
o
2
o
- Chú ý:
• Khi làm bài toán chuyển động thì chúng ta cần phân tích xem tính chất của
chuyển động (đều hay biến đổi đều) để sử dụng công thức tương ứng.
• Khi gặp những chuyển động của một vật gồm nhiều giai đoạn (thường là hai giai
đoạn: nhanh dần đều và chậm dần đều)  ta phải chia thành từng giai đoạn để
khảo sát  tóm lại là trong một giai đoạn vật chỉ được phép chuyển động nhanh
dần đều hoặc chuyển động chậm dần đều.
• Các thông số cần biết trong mỗi giai đoạn:
o Vận tốc ban đầu: v0
o Vận tốc tại thời điểm t: vt
o Gia tốc của vật: a (nhanh dần a > 0, chậm dần a < 0  sở dĩ có quy ước
này là để tính toán cho đỡ nhầm lẫn nên trong mỗi giai đoạn hướng của v
luôn là hướng dương)
o Quãng đường vật đi được sau thời gian t: s
2. Hướng giải
- Bước 1: Xác định tính chất của chuyển động: nhanh dần đều, chậm dần đều, đều  để
xác định các công thức tương ứng.
• Chuyển động đều thì v = const, a = 0
• Chuyển động nhanh dần đều: a = const > 0
• Chuyển động chậm dần đều: a = const < 0
- Bước 2: Chia thành từng giai đoạn nhỏ nếu tính chất chuyển động của vật thay đổi
trong quá trình chuyển động (ví dụ như ném thẳng đứng lên trên, ta thấy rõ ràng giai
đoạn chuyển động lên là giai đoạn chuyển động chậm dần đều. Khi kết thúc giai đoạn
chậm dần đều vật sẽ bắt đầu vào giai đoạn chuyển động nhanh dần đều và rơi xuống).
- Bước 3: Liệt kê các đại lượng đã biết trong từng giai đoạn  chú ý những đại lượng
chuyển tiếp giữa hai giai đoạn (ví dụ như vận tốc lúc cuối của giai đoạn 1 ở trên sẽ là
vận tốc ban đầu của giai đoạn thứ hai)
DNK - 2014

1

2

Trần Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com – BTVL

- Bước 4: Dựa vào công thức đã liệt kê và đánh dấu các đại lượng đã biết  dễ dàng
xác định các đại lượng cần tìm.
3. Bài tập minh họa
Các bài tập dạng 1 trong SBT: 1.(4; 5; 6; 8; 9; 10; 11)
Bài 1-4: Một vật được thả rơi từ một khí cầu đang bay ở độ cao 300m. Hỏi sau bao lâu
vật rơi tới mặt đất nếu:
a. Khí cầu đang bay lên (theo hướng thẳng đứng) với vận tốc 5m/s
b. Khí cầu đang hạ xuống (theo phương thẳng đứng) với vận tốc 5m/s
c. Khí cầu đang đứng yên.
Tóm tắt:
h = 300m
vl = 5m/s
vx = 5m/s
g = 9.8m/s
Xác định t
Giải:
* Nhận xét: Dễ thấy chuyển động của vật chỉ theo phương thẳng đứng ...
Trần Thiên Đức – ductt111@gmail.com – ductt111.com – BTVL
DNK - 2014 1
1
DẠNG 1: CHUYỂN ĐỘNG HỆ TỌA ĐỘ MỘT CHIỀU
1. Kiến thức cơ bản
- Phương trình động học cơ bản:
Chuyển động thằng đều:
o Vận tốc: v = const
o Gia tốc: a = 0
o Quãng đường: s = v.t
Chuyển động thẳng biến đổi đều:
o v = v
0
+ a.t
o 


o

2
- Chú ý:
Khi làm bài toán chuyển động thì chúng ta cần phân tích xem tính chất của
chuyển động (đều hay biến đổi đều) để sử dụng công thức tương ứng.
Khi gặp những chuyển động của một vật gồm nhiều giai đoạn (thường là hai giai
đoạn: nhanh dần đều chậm dần đều) ta phải chia thành từng giai đoạn để
khảo sát tóm lại trong một giai đoạn vật chỉ được phép chuyển động nhanh
dần đều hoặc chuyển động chậm dần đều.
Các thông số cần biết trong mỗi giai đoạn:
o Vận tốc ban đầu: v
0
o Vận tốc tại thời điểm t: v
t
o Gia tốc của vật: a (nhanh dần a > 0, chm dn a < 0 squy ước
này để tính toán cho đỡ nhầm lẫn nên trong mỗi giai đoạn hướng của v
luôn là hướng dương)
o Quãng đường vật đi được sau thời gian t: s
2. Hướng giải
- Bước 1: Xác định tính chất của chuyển động: nhanh dần đều, chậm dần đều, đều để
xác định các công thức tương ứng.
Chuyển động đều thì v = const, a = 0
Chuyển động nhanh dần đều: a = const > 0
Chuyển động chậm dần đều: a = const < 0
- Bước 2: Chia thành từng giai đoạn nhỏ nếu tính chất chuyển động của vật thay đổi
trong quá trình chuyển động (ví dụ như ném thẳng đứng lên trên, ta thấy rõ ràng giai
đoạn chuyển động n giai đoạn chuyển động chậm dần đều. Khi kết thúc giai đoạn
chậm dần đều vật sẽ bắt đầu vào giai đoạn chuyển động nhanh dần đều và rơi xuống).
- Bước 3: Liệt các đại lượng đã biết trong từng giai đoạn chú ý những đại lượng
chuyển tiếp giữa hai giai đoạn (ví dụ như vận tốc lúc cuối của giai đoạn 1 trên sẽ
vận tốc ban đầu của giai đoạn thứ hai)
Vật lí đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí đại cương - Người đăng: Tieuchunguyenchuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Vật lí đại cương 9 10 719