Ktl-icon-tai-lieu

vật lí đại cương

Được đăng lên bởi Quoctinh Nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3344 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 9
ĐIỆN TRƯỜNG
9.1 Định luật Coulomb
Thực nghiệm chứng tỏ các điện tích luôn luôn tương tác với nhau: các điện tích
cùng dấu đẩy nhau, các điện tích trái dấu hút nhau. Tương tác giữa các điện tích đứng
yên gọi là tương tác tĩnh điện (hay tương tác Coulomb).
Năm 1785, Coulomb đã thiết lập được định luật thực nghiệm cho ta xác định lực
tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm. Theo định nghĩa, điện tích điểm là một vật
mang điện có kích thước nhỏ không đáng kể so với khoảng cách từ điện tích đó tới
những điểm hoặc những vật mang điện khác mà ta đang khảo sát.
9.1.1 Định luật Coulomb trong chân không
Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm có phương nằm trên đường thẳng
nối hai điện tích, có chiều như hình 9-1, có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn các điện tích và
tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
F12 = K

q1q 2 r12
2
r12 r12

(9-1)

trong đó q1và q2 là các giá trị đại số của hai điện tích; F12 là lực tác dụng của q1 lên q2;
r12 là bán kính véc tơ hướng từ q1 đến q2. F21 là lực tác dụng của q2 lên q1; r21 là bán

kính véc tơ hướng từ q2 đến q1, với: r12 = - r21 .
r12

(q1.q2>0)

q2

(q1.q2>0)

q1

q2

F12

r21

F21

q1

F12

F21

(q1.q2<0)

q1

q2

Hình 9-1

về độ lớn:
F12 = K

q1 q 2

(9-2)

2
r12

K hệ số tỉ lệ, trong hệ SI
K=

1
N.m 2
= 9.109
4π ε 0
C2

94

(9-3)

với ε 0 = 8,86.10 −12

C2
gọi là hằng số điện. Khi đó (9-1) và (9-2) thành:
N.m 2
F12 =

1 q1q 2 r12
2
4π ε 0 r12 r12

(9-4)

F12 =

q1 q 2
2
4 π ε 0 r12

(9-5)

về độ lớn:
1

9.1.2 Định luật Coulomb trong môi trường
Thực nghiệm chứng tỏ rằng lực tương tác giữa các điện tích đặt trong môi trường
giảm đi ε so với khi đặt trong chân không. Biểu thức định luật Coulomb trong môi
trường có dạng:
F12 =

1
q 1q 2 r12
2
4 π ε 0 ε r12 r12

(9-6)

F12 =

q1 q 2
1
2
4 π ε 0 ε r12

(9-7)

về độ lớn:

ε là hằng số điện môi (còn gọi là độ thẩm điện môi tỉ đối) của môi trường. Đối với
chân không ε=1, đối với không khí ε ≈1.
Nguyên lý chồng chất các lực điện:
Giả sử có một hệ điện tích điểm q1, q2….. qn và điện tích điểm q0 thì lực do các
điện tích tác dụng lên q0 được xác định:
F=

n

∑F
i =1

(9-8)

i

Fi là lực do điện tích qi tác dụng lên q0.

Ví dụ: Tại các đỉnh A,B,C của một hình tam giác, người ta lần lượt đặt các điện tích điểm:
q1=3.10-8C; q2=5.10-8C; q3= -10.10-8C. Xác định lực tác dụng tổng hợp lên điện tích điểm đặt
tại A. Cho biết AC=3cm, AB=4cm, BC=5cm. Các điện tích đều đặt trong không khí.
Giải
Điện tích dương tại A chịu tác dụng của hai lực:
- F1 do q2 đặt tại B t...
Chương 9
ĐIN TRƯỜNG
9.1 Định lut Coulomb
Thc nghim chng t các đin tích luôn luôn tương tác vi nhau: các đin tích
cùng du đẩy nhau, các đin tích trái du hút nhau. Tương tác gia các đin tích đứng
yên gi là tương tác tĩnh đin (hay tương tác Coulomb).
Năm 1785, Coulomb đã thiết lp được định lut thc nghim cho ta xác định lc
tương tác tĩnh đin gia hai đin tích đim. Theo định nghĩa, đin tích đim là mt vt
mang đin có kích thước nh không đáng k so vi khong cách t đin tích đó ti
nhng đim hoc nhng vt mang đin khác mà ta đang kho sát.
9.1.1 Định lut Coulomb trong chân không
Lc tương tác tĩnh đin gia hai đin tích đim có phương nm trên đưng thng
ni hai đin tích, có chiu như hình 9-1, có độ ln t l vi tích độ ln các đin tích và
t l nghch vi bình phương khong cách gia chúng.
12
12
2
12
21
12
r
r
r
qq
KF
G
G
=
(9-1)
trong đó q
1
và q
2
là các giá tr đại s ca hai đin tích;
12
F
G
là lc tác dng ca q
1
lên q
2
;
12
r
G
là bán kính véc tơ hướng t q
1
đến q
2
.
21
F
G
là lc tác dng ca q
2
lên q
1
;
21
r
G
là bán
kính véc tơ hướng t q
2
đến q
1
, vi:
12
r
G
= -
21
r
G
.
v độ ln:
2
12
21
12
r
qq
K
F
(9-2)
=
K h s t l, trong h SI
2
9
2
0
1N.m
9.10
4 ε C
π
==K (9-3)
21
r
G
(q
1
.q
2
>0)
12
F
G
~
q
2
~
q
1
12
r
G
12
F
G
21
F
G
~
q
1
~
q
2
~
q
2
~
q
1
(q
1
.q
2
<0)
H
ình
9
-1
(q
1
.q
2
>0)
21
F
G
94
vật lí đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lí đại cương - Người đăng: Quoctinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
vật lí đại cương 9 10 144